Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos:

● kyšininkavimas,

● prekyba poveikiu,

● papirkimas,

● kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Bendrasis pagalbos centras yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldi įstaiga, todėl vykdo PAGD direktoriaus patvirtintus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos korupcijos prevencijos veiksmų planus.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos korupcijos prevencijos 2023–2024 metų veiksmų planas

 

Ankstesni planavimo dokumentai:

 

Bendrojo pagalbos centro ataskaitos:

 

Bendrasis pagalbos centras yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD) pavaldi įstaiga, todėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas tvirtinamas PAGD direktoriaus įsakymu.

Remiantis PAGD direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-151, Bendrojo pagalbos centro pareigybių, į kurias skiriant turi būti surinkta informacija apie asmenį, sąrašas: 

  • Bendrojo pagalbos centro viršininkas;
  • Bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotojas;
  • Bendrojo pagalbos centro struktūrinių padalinių (skyrių) vadovai;
  • Bendrojo pagalbos centro struktūrinių padalinių (skyrių) vadovų pavaduotojai;
  • Bendrojo pagalbos centro struktūrinių padalinių (skyrių) vyriausieji specialistai, kurie, laikinai nesant padalinio vadovo, atlieka jų funkcijas.

 

Nuo 2023 m. Bendrajame pagalbos centre atliekamas Atsparumo korupcijai lygio (AKL) nustatymas.

AKL yra pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaičiuojamas rodiklis, apibūdinantis Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos atsparumą korupcijai. Apskaičiuojant AKL vadovaujamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120.

BPC AKL rezultatai:

 Metai AKL Įvertinimas
 2022 m.  0,86 aukštas atsparumo korupcijai lygis

AKL nustatymo Bendrajame pagalbos centre klausimynas

 

Piliečiai ir valstybės tarnautojai pranešti apie pastebėtus nusižengimus gali: 

  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, skambindami visą parą veikiančiu pasitikėjimo telefono numeriu (8 5) 271 6877 arba rašydami el. paštu [email protected]

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pranešantiems informaciją asmenims garantuoja visišką anonimiškumą. Pranešimai paliekami naudojantis pasitikėjimo telefonu įrašomi automatiškai visą parą ir perklausomi atsakingo pareigūno. Jokie pranešusiojo asmens duomenys ir telefono numeris nėra fiksuojami, todėl, norėdami sužinoti apie palikto pranešimo nagrinėjimo eigą, pranešusieji gali palikti savo kontaktinius duomenis.

  • Specialiųjų tyrimų tarnybai, skambindami visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 3333, rašydami el. paštu [email protected] arba užpildydami pranešimą interneto svetainėje www.stt.lt

 

Bendrojo pagalbos centro dovanų politikos įgyvendinimas:

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02