Skundų ir pranešimų nagrinėjimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Skundų ar pranešimų nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Skundai ar pranešimai pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Bendrąjį pagalbos centrą, siunčiami paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį. Elektroniniu paštu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas skundas ar pranešimas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; TAR 2017-11-22);

„Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Bendrajame pagalbos centre taisyklės“, patvirtintos Bendrojo pagalbos centro viršininko 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 41V-59.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens skundas ar pranešimas, prireikus – kiti dokumentai ar jų kopijos.

Skundas ar pranešimas turi būti pasirašytas; jame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kiti kontaktiniai duomenys, kuriais asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Skundai ar pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens skundas ar pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pareiškimo turinį, kita reikiama informacija ir (ar) dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo pagalbos centro viršininko paskirtas asmuo (pagal kompetenciją)

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo pagalbos centro viršininkas Audrius Čiuplys

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių (komisijos sudarymo, posėdžio sušaukimo ir kitais atvejais) per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, Bendrojo pagalbos centro viršininkas gali terminą pratęsti dar iki 10 darbo dienų; asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas arba prašymas gautas elektroniniu būdu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundo ar pranešimo forma laisva. Jame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kiti kontaktiniai duomenys, kuriais asmuo pageidauja gauti atsakymą.

11.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo turi teisę apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-12-03