Pranešėjų apsauga


Bendrasis pagalbos centras yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldi įstaiga, todėl jame galioja PAGD nustatyta informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka.

Matau. Girdžiu. Pranešu.

 

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas, kuris nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai asmuo Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją apie pažeidimą, susijusį su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, profesinės paslapties, banko paslapties, įstaigos konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus atvejį, kuomet informacija apie pažeidimą pateikiama viešai, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams.

 

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • esamas Bendrojo pagalbos centro darbuotojas (pareigūnas, tarnautojas);
 • buvęs Bendrojo pagalbos centro darbuotojas (pareigūnas, tarnautojas);
 • su Bendruoju pagalbos centru sutartiniais santykiais (rangos, savanorystės, stažuotės ir pan.) susijęs asmuo.

 

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

 • nusikalstamą veiką;
 • administracinį nusižengimą;
 • tarnybinį nusižengimą;
 • darbo pareigų pažeidimą;
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 • kitus grėsmę viešajam interesui keliančius  arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus. 

 

Apie Bendrajame pagalbos centre daromą ar padarytą pažeidimą galima pranešti:

Pranešimą apie pažeidimą galima pateikti užpildant nustatytą formą arba laisva forma. Laisvos formos pranešime reikėtų nurodyti:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 • jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
 • kad šis pranešimas teikiamas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą.

Pranešimą apie pažeidimą teikiant pagal nustatytą formą ar teikiant laisvos formos pranešimą apie pažeidimą reikėtų nurodyti, ar asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą.

Išsamiau Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str.

 

Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo, dėl pranešimų apie pažeidimus teikimo ir kt. prašome skambinti:

 • Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vidaus tyrimų skyriaus telefonu (8 37) 328 040.

Išsamiau čia.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-25