Informacijos apie Bendrojo pagalbos centro veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie Bendrojo pagalbos centro veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmens prašymas pateikiamas žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Bendrąjį pagalbos centrą), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus Bendrąjį pagalbos centrą, atsiuntus paštu ar pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Bendrojo pagalbos centro interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2008, Nr. 87-3473, TAR 2016-10-17);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; TAR 2017-11-22);

„Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Bendrajame pagalbos centre taisyklės“, patvirtintos Bendrojo pagalbos centro viršininko 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 41V-59.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens prašymas, prireikus – kiti dokumentai.

Prašymas turi būti pasirašytas; jame nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidaujama gauti, pageidaujamas informacijos gavimo būdas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymui nagrinėti reikalinga informacija ir dokumentai, kuriuos turi administracinės paslaugos teikėjas

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo pagalbos centro Organizacinis skyrius

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo pagalbos centro viršininkas Audrius Čiuplys

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymas išnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma yra laisva. Jame turi būti nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidaujama gauti, pageidaujamas informacijos gavimo būdas.

11.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

Atnaujinimo data: 2023-12-03