Pagalbos skambučių garso įrašų teikimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pagalbos skambučio garso įrašo teikimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Bendrajame pagalbos centre visi pagalbos skambučiai automatiškai įrašomi į informacinę sistemą ir saugomi joje vienerius metus. Asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę gauti skambučių garso įrašus, aptarnaujami Bendrojo pagalbos centro Organizaciniame skyriuje arba teritoriniame skyriuje pagal įvykio vietą.

Prašymai dėl pagalbos skambučio garso įrašo gavimo turi būti pateikiami raštu tiesiogiai asmeniui atvykus į Bendrąjį pagalbos centrą ar elektroniniu būdu. Elektroniniu paštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Į asmenų prašymus atsakoma pateikiant prašomą garso įrašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2008, Nr. 87-3473);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; TAR 2017-11-22);

„Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Bendrajame pagalbos centre taisyklės“, patvirtintos Bendrojo pagalbos centro viršininko 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 41V-59.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris (-iai), iš kurio (-ių) skambinta numeriu 112, kokia informacija domina, duomenys ryšiui palaikyti. Prašymas turi būti pasirašytas (elektroniniu paštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai prašymas pateikiamas atvykus tiesiogiai).

3. Skaitmeninė laikmena garso įrašams, jei prašoma juos pateikti ne elektroniniu paštu.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens prašymas ir kiti 4 punkte išvardinti dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorinių skyrių administracijos darbuotojai (pagal kompetenciją)

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorinių skyrių viršininkai:

Vilniaus skyriaus viršininkė Jelena Montvilienė,

Klaipėdos skyriaus viršininkas Vaidas Masiliauskas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo. Jei pareiškėjas iš karto nepateikia visų reikalingų dokumentų, terminas skaičiuojamas nuo paskutinio dokumento gavimo įstaigoje dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma yra laisva. Jame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris (-iai), iš kurio (-ių) skambinta numeriu 112,  garso duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti garso duomenų apimtis, duomenys ryšiui palaikyti.

11.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo turi teisę apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-12-03