>

Mobiliosios programėlės privatumo politikaSkubiosios pagalbos tarnybų telefono ryšio 112 mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) valdytojas yra Bendrasis pagalbos centras (toliau – BPC), įmonės kodas 188787474, buveinės adresas P. Vileišio g. 20A, Vilnius10302, el. paštas [email protected].

Ši Programėlės privatumo politika paaiškina, kaip BPC renka ir naudoja informaciją naudojantis Programėlės siūlomomis paslaugomis. 

BPC gerbia Programėlės naudotojo (toliau – Naudotojas) privatumą ir tvarko tik būtinus, su Programėlės naudojimu susijusius asmens duomenis, tik konkrečiais, apibrėžtais tikslais ir apimtimi.

Tvarkydamas Naudotojo asmens duomenis, BPC laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

BPC organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrina, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir Naudotojo pateikti asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagysčių ir sukčiavimo.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys, susiję su Programėlės naudojimu, tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą, jį pateikiant registracijos Programėlėje metu, siekiant apsaugoti asmens gyvybinius interesus ir vykdant BPC pavestas funkcijas.

Programėlės duomenų bazėje  tvarkomi šie asmens duomenys:
1. vardas ir pavardė;
2. asmens kodas (asmens kodas tvarkomas, jeigu Naudotojas atlieka atpažinimą per Elektroninius valdžios vartus);
3. gimimo metai;
4. lytis;
5. gyvenamoji vieta (adresas);
6. telefono ryšio numeris;
7. vaizdo skambučio įrašas;
8. nuotraukos (pagalbos skambučio metu padarytos ir (ar) išsiųstos nuotraukos);
9. specialiųjų kategorijų asmens duomenys (sveikatos duomenys);
10. vietos nustatymo duomenys.

Programėlės duomenų bazėje tvarkomi kiti Naudotojo duomenys:
1. telefono modelis ir operacinė sistema;
2. atsiųsti įvertinimai dėl Programėlės funkcionalumo.

Asmens duomenų tvarkymo Programėlėje tikslai: poreikis nustatyti skubios pagalbos prašantį asmenį, užtikrinti operatyvų reagavimą į jo pagalbos prašymą ir vykdyti tokių prašymų apskaitą, parengti pranešimus apie skubios pagalbos poreikį, užtikrinti tolesnį turimos informacijos teikimą skubiosios pagalbos tarnyboms, nagrinėti skundus, teisės aktų  nustatyta tvarka teikti duomenis suinteresuotoms institucijoms, organizacijoms ir (ar) fiziniams asmenims.

Kiti Naudotojo duomenys (telefono modelis, operacinė sistema, atsiųsti įvertinimai) tvarkomi siekiant patobulinti Programėlės veikimą.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS


Naudotojo asmens duomenys ir kita informacija, gauta skubios pagalbos prašymo metu, nėra perduodama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus skubiosios pagalbos tarnybas ar asmenis, vykdančius įstatymų jiems pavestas funkcijas, reaguojant į BPC perduotus pranešimus apie skubios pagalbos poreikį.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS


Naudotojo asmens duomenys ir kita informacija, pateikta registracijos Programėlėje metu, saugomi Programėlės duomenų bazėje iki Programėlės pašalinimo. Programėlę pašalinus, Naudotojo asmens duomenys Programėlės duomenų bazėje saugomi 12 mėnesių. Pasibaigus šiam laikotarpiui visi duomenys ištrinami.

Naudotojo asmens duomenys ir kita informacija, gauta skubios pagalbos prašymo metu, Programėlės duomenų bazėje saugomi 12 mėnesių. Pasibaigus šiam laikotarpiui visi duomenys ištrinami.

NAUDOTOJO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA


Naudotojas, kaip duomenų subjektas, turi teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir įgyvendinti kitas duomenų subjekto teises:
1. teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2. teisę susipažinti su BPC tvarkomais savo asmens duomenimis;
3. teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti („teisė būti pamirštam“) savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
4. teisę atšaukti duotą sutikimą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jeigu asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
5. teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), jeigu mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Iškilus klausimams dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir BPC taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų, Naudotojas gali kreiptis el. paštu [email protected] arba į valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktinė informacija yra paskelba svetainės skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Atnaujinimo data: 2023-12-03