>

„Tylusis skambutis“

Siekiant sudaryti galimybę klausos negalią turintiems žmonėms savo gyvenamosios vietos adresu išsikviesti skubią pagalbą, Bendrajame pagalbos centre veikia „Tyliojo skambučio“ paslauga.

Klausos negalią turintys asmenys, kurie paskambinę skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 negali atsakyti į operatoriaus klausimus ir/ar pateikti reikiamos informacijos, gali iš anksto Bendrajam pagalbos centrui pateikti savo asmens duomenis, kurie būtini tam, kad iškilus poreikiui jiems būtų suteikta skubiosios pagalbos iškvietimo paslauga.

Bendrasis pagalbos centras, gavęs klausos negalią turinčių asmenų duomenis, juos įveda į savo informacinės sistemos duomenų bazę. Bazėje esantys duomenys tampa prieinami tik gavus pagalbos skambutį: atsiliepus į duomenis pateikusio asmens skambutį numeriu 112, pranešimo kortelėje automatiškai atsiranda informacija apie pranešėją (vardas, pavardė, jo nurodyta negalia), gyvenamosios vietos adresas bei prioritetinė pagalbos tarnyba (greitoji medicinos pagalba arba policija), turinti reaguoti į pagalbos prašymą.

SVARBU:

  • gavus „Tylųjį skambutį“, informuojama tik ta pagalbos tarnyba, kuri buvo nurodyta pateikiant asmens duomenis;

  • pagalbos tarnyba siunčiama tik iš anksto nurodytu gyvenamosios vietos adresu.

Atsisiųsti atmintinę, kaip išsikviesti skubią pagalbą, naudojantis „Tyliojo skambučio“ paslauga

Tam, kad „Tyliojo skambučio“ paslauga būtų aktyvuota, reikia Bendrajam pagalbos centrui pateikti užpildytą Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Sutikimas).

Atsisiųsti Sutikimo formą

Sutikimas gali būti pateiktas Bendrajam pagalbos centrui:

  • tiesiogiai atvykus į jo teritorinius skyrius Vilniuje, Klaipėdoje arba Alytuje;

  • atsiuntus paštu (registruotu laišku) adresu: P. Vileišio g. 20A, 10302 Vilnius;

  • elektroniniu būdu (pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiuntus elektroniniu paštu [email protected]).

Pateikiant Sutikimą tiesiogiai ar siunčiant registruotu laišku, būtina patvirtinti savo asmens tapatybę: atvykus į teritorinį skyrių pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atsiųsti notaro ar gyvenamosios vietos seniūno patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Kiti būtini dokumentai:

  • dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra prašyme nurodyto telefono numerio teisėtas naudotojas, t. y. paslaugų teikimo sutartis su ryšio operatoriumi arba mobiliojo ryšio operatoriaus pažyma, patvirtinanti, kad konkrečiam numeriui taikoma išankstinio apmokėjimo paslauga ir asmuo naudojasi šiuo numeriu. Jei sutartis su ryšio operatoriumi sudaryta kito asmens vardu, būtinas ir notaro ar gyvenamosios vietos seniūno patvirtintas sutartį sudariusio asmens rašytinis sutikimas dėl numerio naudojimo;

  • asmens gyvenamosios vietos deklaracija ar kitas dokumentas (pvz., ilgalaikės nuomos sutartis), patvirtinantis, kad jis gyvena Sutikime nurodytu adresu.

Duomenys į informacinės sistemos duomenų bazę įvedami per 5 darbo dienas nuo gavimo, jei jie pateikti pagal šią tvarką ir yra tikslūs.

Paslaugos naudotojo pareiga – pateikti tikslius duomenis. Pasikeitus asmens duomenims būtina nedelsiant apie pasikeitimus pranešti Bendrajam pagalbos centrui, taip pat praėjus metams nuo paskutinio duomenų pateikimo atnaujinti duomenis, iš naujo užpildant ir pateikiant Sutikimo formą. Laiku neatnaujinti asmens duomenys, praėjus 1 metų laikotarpiui, negrįžtamai ištrinami iš duomenų bazės. Paslaugos naudotojas, laiku neinformavęs apie asmens duomenų pasikeitimą, visiškai atsako už visus dėl to kilusius padarinius. Bendrojo pagalbos centro veiksmai, atlikti panaudojus paslaugų naudotojo pateiktus asmens duomenis, yra laikomi tinkamais.

Atnaujinimo data: 2023-12-03