>

Aktualu žinoti stojantiesiems į vidaus tarnybą ir pareigūnams

Priėmimo sąlygos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 7 ir 14 straipsniais, su vidaus tarnybos sistemos pareigūnais (toliau – pareigūnai) darbo sutartys nesudaromos. Pareigūnas priimamas į pareigas neterminuotam laikui arba Vidaus tarnybos statuto 29 straipsnyje nustatytai kadencijai.

Vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio 1 dalyje nustatyti pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims taikomi reikalavimai. Pretenduojantys į vidaus tarnybą vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose asmenys turi būti baigę vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinę profesinio mokymo įstaigą ar Lietuvos aukštąją mokyklą ministro nustatyta tvarka išduotu siuntimu arba vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus.

Priėmimo į vidaus tarnybą sąlygos, tvarka ir apribojimai nustatyti Vidaus tarnybos statuto8–17 straipsniuose.

Siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas išdavimo tvarka, siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus išdavimo tvarka, siuntimų stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas išdavimo tvarka, asmenų tikrinimo valstybės informacinėse sistemose ir registruose ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose tvarka, asmenų priėmimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas, vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1V-645.

Su asmenimis, nusiųstais mokytis į Lietuvos aukštąją mokyklą, vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus ir priimamais studijuoti ar mokytis, sudaromos stojimo į vidaus tarnybą sutartys, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 13 straipsniu ir Standartinėmis stojimo į vidaus tarnybą sutarties sąlygomis, stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sudarymo ir privalomų stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sąlygų vykdymo kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55.

Socialinės garantijos

Pareigūnas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo išmokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys teisės aktai.

Pareigūnai turi teisę į Vidaus tarnybos statuto 58–60 straipsniuose ir kituose įstatymuose nustatytą sveikatos priežiūrą.

Pareigūnai įgyja teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nustatyta tvarka.

Pareigūnai turi teisę į aprūpinimą tarnybine gyvenamąja patalpa arba gyvenamųjų patalpų tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidų kompensavimą, į važiavimo išlaidų kompensavimą Vidaus tarnybos statuto 64 ir 69 straipsnių nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Darbo užmokestis

Pareigūno darbo užmokesčio nustatymo ir apskaičiavimo tvarka, darbo užmokesčio sudedamosios dalys, vidaus tarnybos stažo skaičiavimas, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą nustatyti Vidaus tarnybos statuto 52–57 straipsniuose. Apmokėjimas už budėjimo laiką nustatytas Vidaus tarnybos statuto 48 straipsnyje. Pareigūnų skatinimas ir apdovanojimai nustatyti Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnyje.

Darbo laikas

Pareigūnų darbo laikas nustatytas Vidaus tarnybos statuto 46 straipsnyje. Pareigūnų viršvalandinis darbas nustatytas Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnyje, budėjimo laikas – Vidaus tarnybos statuto 48 straipsnyje.

Atostogos

Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka, nutraukimas ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Vidaus tarnybos statuto 49–50 straipsnių nuostatas bei pagal Darbo kodekso 127–130 straipsnių nuostatas.

Pareigūnams gali būti suteikiamos Darbo kodekse numatytos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, kūrybinės ir mokymosi atostogos, nemokamos atostogos.

Mokymosi atostogų suteikimo pareigūnams ir jų apmokėjimo sąlygos ir tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1V-645.

Kvalifikacijos tobulinimas

Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarką nustato Vidaus tarnybos statuto 20 straipsnis bei Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55.

Atleidimas iš vidaus tarnybos

Pareigūno atleidimo iš pareigų pagrindus ir tvarką nustato Vidaus tarnybos statuto 72, 74, 75 ir 76 straipsniai. Įspėjimo terminus, kai naikinama pareigūno pareigybė, nustato Vidaus tarnybos statuto 76 straipsnio 2 dalis.

Asmens duomenų tvarkymas

Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos (toliau – įstaigos) pareigūno asmens duomenis tvarko įstaigos teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad įstaigos vykdomas pareigūno asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

Tarnybiniai ginčai

Pareigūnų individualūs tarnybiniai ginčai (dėl Vidaus tarnybos statute, kituose teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo) gali būti sprendžiami ne teismo tvarka statutinėje įstaigoje sudarytoje tarnybinių ginčų komisijoje vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 71 straipsniu arba nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kolektyvinės sutartys

Statutinėse įstaigose gali būti sudaromos nacionalinės, šakos ir įstaigos kolektyvinės sutartys vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 61 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

Atnaujinimo data: 2023-12-03