BDAR
gdpr

 

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

 


Valstybės tarnautojų užduotys

 

Audrius Čiuplys

Viršininkas

1. Vykdyti Strateginių projektų portfelio komisijos 5.4.2 projekto „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“ projektų vadovo pareigas.

2. Vykdyti trumpųjų greitosios medicinos pagalbos (GMP) numerių 033, 03, 103 skambučių srautų nukreipimą iš GMP dispečerinių į Bendrąjį pagalbos centrą.

3. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro vykdomų valstybės investicijų projektų įgyvendinimą. 

4. Užtikrinti operatyvų Bendrojo pagalbos centro atsakymą į pagalbos skambučius ir operatyvų reagavimą į pagalbos prašymus bei tinkamą informacijos perdavimą pagalbos tarnyboms.

5. Spręsti klausimus, rengti ir teikti suinteresuotoms institucijoms informaciją, susijusią su GMP įstaigų galimybėmis naudotis Bendrojo pagalbos centro informacine sistema.

6. Pagal kompetenciją spręsti klausimus dėl Bendrojo pagalbos centro reikmėms reikalingo pastato statybos darbų Klaipėdoje.

Tadas Maroščikas

Viršininko pavaduotojas

1. Užtikrinti valstybės investicijų projekto „Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos funkcionalumo išplėtimas ir modernizavimas“ įgyvendinimą (2021 metams numatyta apimtimi).
2. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro veiklos organizavimo ir valdymo modulio įdiegimo sutarties vykdymą pagal Bendrojo pagalbos centro sutartinius įsipareigojimus.
3. Užtikrinti nepertraukiamos Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos priežiūros organizavimą 2021–2022 metais.
4. Užtikrinti balso įrašymo įrangos nepertraukiamos priežiūros organizavimą 2022 metams.
5. Parengti Bendrojo pagalbos centro pasiūlymus dėl GMP įstaigų galimybių pradėti naudotis esama Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos programine įranga (skirta pagalbos skambučiams administruoti ir pagalbos tarnybų pajėgoms operatyviai valdyti).

 

 

Rimas Stankevičius

Skyriaus vedėjas

1. Užtikrinti elektroninės dokumentų valdymo sistemos duomenų saugumo reikalavimus pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR); maksimaliai automatizuoti įkeliamų dokumentų derinimą, vizavimą ir pasirašymą.
2. Suorganizuoti BDAR mokymus aktualiais Bendrojo pagalbos centro duomenų saugos klausimais administracijos darbuotojams, atlikti būtinus reglamentavimo pokyčius Bendrojo pagalbos centro veikloje.
3. Atlikti Bendrojo pagalbos centro vidaus teisės aktų atitikimo aukštesnę juridinę galią turintiems teisės aktams analizę ir suformuoti išvadas dėl poreikio juos keisti ar derinti.
4. Atlikti Bendrojo pagalbos centro uždavinių ir funkcijų pasiskirstymo padaliniuose analizę, pateikti vidinių funkcijų procesų atvaizdavimą ir siūlymus veiklai gerinti.
5. Užtikrinti pavedimų skyriui vykdymo kontrolę.

Raimundas Naktinis

Vyriausiasis specialistas

1. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti metinę (2020 metų) mažos vertės pirkimų ataskaitą. Parengti 2021 metų viešųjų pirkimų planą, jį paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), laiku ir tinkamai paviešinti sudarytas viešųjų pirkimų sutartis.
2. Užtikrinti, kad pagal skirtas lėšas atlikus viešuosius pirkimus Bendrojo pagalbos centro padaliniai būtų aprūpinti ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu bei medžiagomis, planuojant savo darbo veiklą ketvirčių periodiškumu.
3. Atsižvelgiant į poreikį ir turimą finansavimą organizuoti turimo tarnybinio automobilio Vilniuje priežiūrą, atlikti pirkimo procedūras Klaipėdos ir Alytaus skyrių automobilių priežiūrai.
4. Nuolat teikti įgaliojimus ir kitus dokumentus pirkimams, kuriuos nustatyta tvarka turi vykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
5. Išsiaiškinti ir pateikti alternatyvias galimybes ir priemones dėl pakeliamo užtvaro įrengimo prie Bendrojo pagalbos centro požeminio garažo ir parkavimo vietų įrengimo. Su VPGV ir Vilniaus m. savivaldybe išsiaiškinti teritorijos priklausomybės ribas ir vejos priežiūrą prie pagrindinio įėjimo į Bendrojo pagalbos centro pastatą, teikti siūlymus dėl šių užduočių įgyvendinimo.

Dalia Čijauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Surinkti pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymosi poreikius, juos apibendrinti bei pateikti Bendrojo pagalbos centro viršininkui. 
2. Pagal nustatytą tvarkaraštį formuoti grupes kursantų ir klausytojų, siunčiamų mokytis į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą mokytis pagal Bendrojo pagalbos centro modulinę profesinio mokymo programą.
3. Parengti Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, karjeros valstybės tarnautojų asmens bylos aprašo projektus.
4. Pateikti siūlymus ir galimybes atrankoje į Bendrojo pagalbos centro skambučius aptarnaujančių darbuotojų atranką įdiegti teksto suvokimo testus.
5. Parengti ataskaitą apie įvairiuose mokymuose dalyvavusius Bendrojo pagalbos centro darbuotojus.

Justina Nikitina

Vyresnioji specialistė

1. Kas mėnesį atlikti praėjusio mėnesio personalo pareigybių pokyčio vertinimą.
2. Organizuoti Bendrojo pagalbos centro Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdį.
3. Parengti atmintinę dėl vidaus tarnybos trukmės pratęsimo.
4. Pagal kompetenciją atlikti personalo kaitos analizę už 2020 metus.
5. Organizuoti seno pavyzdžio vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų, grąžintų 2020 metais, naikinimo procesą.

Inesa Petkevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal kompetenciją atlikti personalo kaitos prognozę ir analizę už 2020 metus.
2. Per einamuosius metus registruoti pareigūnus profilaktiniams sveikatos patikrinimams per LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Konsultacijų skyriaus internetinę registracijos sistemą, pagal kompetenciją užpildyti ir išduoti Asmens medicinines knygeles (Forma 048/a), kontroliuoti darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus.
3. Per einamuosius metus, išanalizavus poreikį, pateikti Bendrojo pagalbos centro dokumentų ekspertų komisijai siūlymus dėl šioje komisijoje svarstytinų klausimų.
4. Per einamuosius metus, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. Įsakymu Nr. V-100 ir Bendrojo pagalbos centro viršininko patvirtintais Centro dokumentacijų planais ir dokumentacijos planų papildymo sąrašais, suorganizuoti bylų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs ir kurioms atlikta dokumentų vertės ekspertizė, naikinimą.
5. Parengti pasiūlymą Bendrojo pagalbos centro viršininkui dėl Centro naudojamos Dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ bylų saugų ir vartotojų teisių. 

Laura Piaciukonė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus iš įslaptintos informacijos rengėjų gauti leidimus išslaptinti 2020 metais išėjusių Bendrojo pagalbos centro darbuotojų bylose esančius slaptus dokumentus (bylų paruošimas perduoti į archyvą).
2. Per einamuosius metus suarchyvuoti 2019 metų Organizacinio skyriaus dokumentus.
3. Užtikrinti, kad dokumentai būtų registruojami tą dieną, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami; kad užregistruoti dokumentai būtų perduodami įstaigos vadovui arba įstaigos vadovo nustatyta tvarka – atsakingiems darbuotojams, kurie susipažįsta su dokumentais; kad siunčiami dokumentai būtų laiku išsiunčiami adresatams. Teikti siūlymus, kaip pereiti prie visiško elektroninio dokumentų valdymo, atsisakant fizinių dokumentų popieriuje.

Ugnė Kabelkaitė

Vyriausioji specialistė

1. Atnaujinti darbuotojų, administruojančių pagalbos skambučius, atrankos rekomendacijas (tęsinys iš 2020 metų).
2. Atnaujinti metodines rekomendacijas, skirtas Bendrojo pagalbos centro darbuotojams, bendraujantiems telefonu su asmenimis.
3. Organizuoti ir vesti mokymus Bendrojo pagalbos centro pareigūnams ir darbuotojams aktualiais psichologijos klausimais.
4. Vykdyti mokymus psichologijos temomis naujai priimtiems darbuotojams (Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programos metu) ir pirmąjį jų darbo pradžios metų ketvirtį stebėti, kaip jie taiko mokymų metu įgytas žinias ir įgūdžius (Vilniaus skyriuje).
5. Stebėti Vilniaus skyriaus darbuotojų, atsakingų už skambučių administravimą, pokalbius, teikti darbuotojams grįžtamąjį ryšį apie jų darbą.

Vilma Juozevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus, formuojant kuo geresnį Bendrojo pagalbos centro įvaizdį ir viešinant teigiamas patirtis, rengti ir platinti visuomenės informavimo priemonėms spaudos pranešimus ir straipsnius.
2. Per einamuosius metus nuolat rengti tekstus interneto svetainei apie įstaigos naujienas, kitą aktualią informaciją.
3. Rengti tekstus, skirtus interneto svetainės versijai anglų kalba ir inicijuoti vertimo paslaugos pirkimą.
4. Parengti informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo pakeitimą.
5. Formuojant Bendrojo pagalbos centro įvaizdį, rūpintis reprezentacinių dovanų ir suvenyrų užsakymu.

 

 

Saulius Petrauskas

Skyriaus vedėjas

1. Į Bendrojo pagalbos centro informacinę sistemą įkelti atnaujintus žemėlapius pagal 2018 m. spalio 15 d. pasirašytą sutartį Nr. ST18195/F11-38.
2. Parengti techninę specifikaciją viešajam pirkimui dėl techninės serverinės įrangos atnaujinimo.
3. Atlikti sutarties Nr. F11-56, pasirašytos 2020 m. gruodžio 2 d., dėl adresų duomenų įkėlimo į Bendrojo pagalbos centro informacinę sistemą vykdymo priežiūrą.
4. Atlikti sutarties Nr. F11-18, pasirašytos 2020 m. gegužės 27 d., dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos priežiūros paslaugų atlikimo vykdymo priežiūrą.

5. Atlikti Bendrojo pagalbos centro informacinėje sistemoje naudojamų duomenų bazių vietos analizę dėl galimybės saugoti duomenis 3 metus.

Jolita Budrevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti 2020 metais Vilniaus, Klaipėdos ir Alytaus skyriuose registruotų gedimų analizę.
2. Pagal kompetenciją atlikti vykdomo projekto „Bendrajame pagalbos centre įdiegti Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamą skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standartą“ įgyvendinimą, atlikti kuriamo Bendrojo pagalbos centro veiklos valdymo modulio testavimo darbus, dalyvauti diegimo ir priėmimo procese.
3. Parengti 112 mobiliosios programėlės 2020 metų garantinės priežiūros vykdymo analizę.
4. Pagal kompetenciją atlikti 2020 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. V-423/1V-234 patvirtintą Skambučių greitosios medicinos pagalbos tarnybos įstaigų trumpaisiais telefono ryšio numeriais 03, 103 ir 033 administravimo funkcijų perdavimo Bendrajam pagalbos centrui grafiko įgyvendinimą, informuojant viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjus apie skambučių trumpaisiais telefono ryšio numeriais 03, 103 ir 033 nukreipimą į Bendrąjį pagalbos centrą.
5. Pagal kompetenciją atlikti Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos atitinkamų funkcijų konfigūracijos analizę pagal skyrių poreikius ir atsižvelgiant į darbą koronaviruso infekcijos (COVID-19) pandemijos metu.

Artūras Laime

Vyriausiasis specialistas

1. Atnaujinti Bendrojo pagalbos centro duomenų tvarkymo veiklos įrašus.
2. Peržiūrėti Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos saugos politiką reglamentuojančius dokumentus, parengti ir patvirtinti jų pakeitimo projektus.
3. Atlikti Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos saugos atitikties ir rizikos vertinimus ir pateikti ataskaitas.
4. Atlikti Bendrojo pagalbos centro duomenų atvėrimo projekto pradinių duomenų suinventorinimą, metaduomenų parengimą ir pateikimą į Atvirų duomenų portalą.
5. Atlikti Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano veiksmingumo bandymą ir pateikti ataskaitą.

Egidijus Grinkevičius

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti Klaipėdoje Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos naudojamų serverių operacinių sistemų atnaujinimus.
2. Sumontuoti ir parengti darbui 2021 metais įsigytas naujas kompiuterizuotas darbo vietas Klaipėdos skyriaus administracijoje.
3. Perdaryti Klaipėdos skyriaus salės kompiuterizuotų darbo vietų stalus taip, kad būtų optimizuotas laidų išdėstymas, perstatyti UPS.
4. Kartu su „Motorola“ specialistais atlikti komandų kontrolės centrų (KKC) programinės įrangos atnaujinimo darbus.

5. Atlikti vietinio kompiuterinio tinklo ir ryšių komutavimo spintų perkomutavimus.

Andrej Turlinskij

Vyresnysis specialistas

1. Paruošti Vilniuje, administracijoje, naujai įsigytas darbo vietas eksploatacijai, atlikti darbo vietų konfigūravimo darbus, pakeisti pasenusias darbo vietas naujomis.
2. Atlikti UAB „EIT Sprendimai“ rekomendacijas, siekiant pašalinti „Fujitsu“ monitorių mirksėjimo problemas.
3. Atlikti Bendrojo pagalbos centro naudojamos organizacinės, kompiuterinės technikos bei programinės įrangos ir telekomunikacinės įrangos priežiūrą (įrangos konfigūravimas, veikimo sutrikimų šalinimas, techninės profilaktikos atlikimas).
4. Atlikti Vilniuje naudojamų komandų kontrolės centrų (KKC) priežiūrą (atsiradusių sutrikimų registravimas ir atsakingų institucijų informavimas, sutrikimų tvarkymas pagal kompetenciją).
5. Atlikti Vilniaus skyriaus naudojamų kompiuterizuotų darbo vietų (KDV) sistemų atnaujinimus.

Diana Rovaitė

Vyriausioji specialistė

1. Sukurti sinonimų su nosinėmis balsėmis ir raidėmis su diakritiniais ženklais failą, skirtą atnaujinamiems Lietuvos gatvių ir gyvenviečių duomenims tikrinti.
2. Atlikti teminių objektų gavimo ir atnaujinimo galimybių analizę ir parengti viešojo pirkimo dėl teminių objektų techninę specifikaciją.
3. Sukurti ir įkelti į Bendrojo pagalbos centro informacinę sistemą vandens telkinių su nosinėmis balsėmis ir raidėmis su diakritiniais ženklais sinonimus.
4. Patikrinti ir atnaujinti geležinkelio stočių, autobuso stočių ir viešojo transporto stotelių duomenis.
5. Peržiūrėti ir atnaujinti kontaktų įvedimo į Bendrojo pagalbos centro informacinę sistemą ir kontaktų paieškos Bendrojo pagalbos centro informacinėje sistemoje instrukcijas.

 

Liutauras Šinkūnas

Skyriaus viršininkas

1. Parengti naujus ar naujos redakcijos teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro budinčių pamainų darbuotojų veiklą.
2. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programos tinkamą vykdymą bei organizuoti kompetencijų vertinimus grįžtantiems pareigūnams.
3. Užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma Bendrojo pagalbos centro budinčių pamainų darbuotojų darbo kokybės kontrolė.
4. Užtikrinti teritorinių skyrių budinčių pamainų darbuotojų savarankiško mokymosi organizavimą, testavimą bei pravesti mokymus teritorinių skyrių darbuotojams.
5. Užtikrinti sėkmingą teritorinių skyrių darbą Bendrojo pagalbos centro veiklos valdymo moduliu.

Aušra Atkočiūnaitė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti tarnybinių patikrinimų ir darbo pareigų pažeidimo tikrinimus.
2. Teikti metodinę pagalbą teritoriniams skyriams dėl policijos sąveikos sutarties įgyvendinimo bei metodinių rekomendacijų taikymo (elektroniniu paštu, „Zoom“ platforma, o esant galimybei – ir kontaktiniu būdu).
3. Parengti darbuotojams rekomendacijas dėl naujos privačių interesų deklaracijų pateikimo tvarkos ir sutikrinti visų Bendrojo pagalbos centro darbuotojų pateiktas privačių interesų deklaracijas per naują privačių interesų registrą (PINGER).
4. Atlikti korupcijos prevencijos įgyvendinimo stebėseną Bendrajame pagalbos centre.
5. Parengti Atsakymo į skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus taisyklių pakeitimą dėl dalies, susijusios su Kauno rajono savivaldybės administracijos, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Bendrojo pagalbos centro trišale bendradarbiavimo sutartimi.

Natalija Šaripova

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimus.
2. Sukurti savarankiško mokymosi žinių patikrinimo teorinių žinių patikrinimo testo klausimus.
3. Atnaujinti teisės aktus, reglamentuojančius priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų kompetencijos įvykių klasifikavimą, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus.
4. Atlikti Bendrojo pagalbos centro pamainos darbuotojų savarankiško mokymosi teorinių žinių patikrinimo testų padarytų klaidų apibendrinimą.
5. Atlikti Bendrojo pagalbos centro darbuotojų gaisrinės saugos mokymus Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Virtualioje mokymosi aplinkoje.
 

Stasė Grišinienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti policijos, aplinkosaugos, APPS112, SMS112 įvykių, pamainos vyresniųjų ir skyrių administracijos kokybės kontrolės vertinimą.
2. Atlikti 2021 metais veiklos valdymo sistemos modulyje „PKKS veiklos pastabos/siūlymai“ registruotų pranešimų analizę ir tiesioginiam vadovui pateikti siūlymų dėl Bendrojo pagalbos centro veiklos gerinimo.
3. Sukurti savarankiško mokymosi žinių ir įgūdžių patikrinimo teorinių klausimų testams.
4. Parengti Priemonių, skirtų bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 gaunamų trukdančių skambučių skaičiui sumažinti, taikymo tvarkos aprašo pakeitimą.
5. Parengti konspektus pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programą.

Daiva Muranovienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti policijos ir greitosios medicinos pagalbos įvykių, pamainos vyresniųjų ir skyrių administracijos kokybės kontrolės vertinimą.
2. Atlikti įvykių, suklasifikuotų įvykio tipu „Konsultacija“, analizę.
3. Rengti klausimus savarankiško mokymosi testams.
4. Parengti greitosios medicinos pagalbos metodinių rekomendacijų naują redakciją.
5. Parengti naują atmintinę „eCall“ skambučiams, atsižvelgiant į kriterijus dėl galimų netikslinių (neteisingai nustatytų) skambučių.

 

Jelena Montvilienė

Skyriaus viršininkė

1. Užtikrinti, kad būtų viršyti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatyti pagalbos skambučių administravimo kokybės rodikliai.
2. Užtikrinti pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą.
3. Užtikrinti pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą, mokymus ir veiklos aptarimus, vykdyti naujai priimtų (būsimų) Bendrojo pagalbos centro darbuotojų praktinį mokymą.
4. Užtikrinti sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kt. tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdyti periodišką sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kitomis tarnybomis sutarčių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrojo pagalbos centro veiklą, peržiūrą, teikti siūlymus Bendrojo pagalbos centro viršininkui dėl šių dokumentų keitimo ir tobulinimo.
5. Vykdyti prevencines priemones, siekiant informuoti visuomenę apie Bendrojo pagalbos centro veiklą ir numerio 112 paskirtį, imtis tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais.
6. Pateikti Bendrojo pagalbos centro viršininkui (tarnybiniu pranešimu) siūlymus/projektą dėl detaliojo naujai priimtų (būsimų) Bendrojo pagalbos centro darbuotojų praktinio parengimo darbo vietoje plano (pagal naują modulinę Bendrojo pagalbos centro specialisto profesinio mokymo programą).

Jolita Paulauskienė

Viršininko pavaduotoja

1. Vykdyti savalaikį Vilniaus skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instruktavimą (įvadinį, periodinį, tikslinį).
2. Organizuoti Vilniaus skyriaus vidaus tarnybos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimą, sudaryti skyriaus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinių pratimų atlikimo rezultatų suvestinę.
3. Parengti Vilniaus skyriaus pamainos darbuotojų 2022 metų atostogų grafiko projektą.
4. Parengti teikimų projektus, skirtus Vilniaus skyriaus pamainos darbuotojams skatinti ir apdovanoti.
5. Atlikti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo kokybės kontrolės vertinimus (įskaitant ir pirmo kokybės kontrolės lygmens atliktus vertinimus), kas ketvirtį Vilniaus skyriaus viršininkui tarnybiniu pranešimu pateikti kokybės kontrolės vertinimų apibendrinimą ir siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, mokymų poreikio, skyriaus veiklos tobulinimo.

Birutė Riaubienė

Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus atlikti pagalbos skambučių administravimo ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo kokybės kontrolės vertinimus (įskaitant ir pirmo kokybės kontrolės lygmens atliktus vertinimus), kas ketvirtį Vilniaus skyriaus viršininkui tarnybiniu pranešimu pateikti kokybės kontrolės vertinimų apibendrinimą ir siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, mokymų poreikio, skyriaus veiklos tobulinimo.
2. Vykdyti pamainos darbuotojų teorinius ir/ar praktinius mokymus, atlikti pamainos vyresniųjų specialistų ir specialistų atliktų mokymų kokybės vertinimą/patikrinimą.
3. Užtikrinti savalaikį informacijos (dėl pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo funkcijų atlikimo) pateikimą Vilniaus skyriaus pamainos darbuotojams.
4. Surengti ir pravesti numerio 112 viešinimo (prevencinių) renginių.
5. Per einamuosius metus pateikti Vilniaus skyriaus viršininkui motyvuotus siūlymus dėl Vilniaus skyriaus pamainos darbuotojų skatinimo (apdovanojimo).

 

Nerijus Žudys

Skyriaus viršininkas

1. Užtikrinti, kad būtų viršyti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatyti pagalbos skambučių administravimo kokybės rodikliai.
2. Užtikrinti pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą.
3. Užtikrinti periodinį pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą, mokymus ir veiklos aptarimus, vykdyti naujai priimtų (būsimų) Bendrojo pagalbos centro darbuotojų praktinį mokymą.
4. Užtikrinti sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kt. tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdyti periodišką sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kitomis tarnybomis sutarčių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrojo pagalbos centro veiklą, peržiūrą, teikti siūlymus Bendrojo pagalbos centro viršininkui dėl šių dokumentų keitimo ir tobulinimo.
5. Vykdyti prevencines priemones, siekiant informuoti visuomenę apie Bendrojo pagalbos centro veiklą ir numerio 112 paskirtį, imtis tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais.
6. Pateikti Bendrojo pagalbos centro viršininkui siūlymus dėl Centro operatorių darbo kokybės gerinimo.

Laura Taučienė

Viršininko pavaduotoja

1. Per einamuosiu metus sudaryti Klaipėdos skyriaus darbuotojų, dirbančių pamainomis (budinčių pareigūnų, valdančių PGT pajėgas, ir budinčių darbuotojų, administruojančių pagalbos skambučius) darbo ir atostogų grafikus.
2. Vykdyti Klaipėdos skyriaus budinčios pamainos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kokybės vertinimą. Pateikti motyvuotus siūlymus dėl pamainos darbuotojų skatinimo (apdovanojimo). Tarnybiniais pranešimais informuoti Klaipėdos skyriaus viršininką dėl tarnybinių pareigų atlikimo/kokybės rekalavimų neatitikimo.
3. Teikti Klaipėdos skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo ir darbo kokybės gerinimo.
4. Organizuoti ir pravesti (praktinės dalies) mokymus-konsultacijas Klaipėdos skyriaus pamainos darbuotojams.
5. Užtikrinti savalaikį informacijos (dėl pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo funkcijų atlikimo) pateikimą Klaipėdos skyriaus pamainos darbuotojams.

Vita Kuncienė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti individualius Klaipėdos skyriaus pamainos darbuotojų mokymus, atsižvelgiant į pirmo ir antro lygmens kokybės kontrolės vertinimus. Atliktus mokymus įforminti raštu, pateikiant atliktų mokymų temų ir mokytų darbuotojų statistiką.
2. Patikrinti Klaipėdos skyriaus pareigūnų prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo ir važiavimo išlaidas patvirtinančius dokumentus, kai pareigūnai pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, ir parengti įsakymo projektus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo.
3. Parengti teikimo projektus, skirtus Klaipėdos skyriaus darbuotojams skatinti ir/arba skyriaus darbuotojų charakteristikas.
4. Pravesti individualius arba grupinius mokymus-konsultacijas Klaipėdos skyriaus pamainos darbuotojams prieš skyriaus pamainos darbuotojų I ir II pusmečio svarankiško mokymosi žinių ir įgūdžių patikrinimo testų laikymą. Su darbuotojais aptarti galiojančius (pasikeitusius) teisės aktus, praėjusiuose testuose dažniausiai darytas klaidas, parengti aktualių teisės aktų, reikalingų atlikti tiesiogines funkcijas, dalomąją medžiagą.
5. Išduoti Klaipėdos skyriaus pareigūnams tarnybinę uniformą, kurios poreikis suformuotas 2020 m. balandžio 27 d. rašte Nr. 41D-210; laikantis teisės aktų sutvarkyti dokumentaciją (uniformos atidavimo naudoti aktus, uniformos apskaitos korteles), susijusią su uniformos išdavimu bei susidėvėjusios uniformos nurašymu.

Rima Nausėdaitė

Vyresnioji specialistė

1. Atlikti pagalbos skambučių administravimo ir priešgaisrinių galbėjimo pajėgų valdymo kokybės kontrolės vertinimus (įskaitant ir pirmo kokybės kontrolės lygmens atliktus vertinimus).
2. Parengti Klaipėdos skyriaus darbo kokybės išvadas.
3. Vykdyti mokymus Klaipėdos skyriaus darbuotojams.
4. Pagal Klaipėdos skyriaus kompetenciją parengti Centro veiklos vaizdinę prezentaciją/dalomąją medžiagą, susijusią su pamainos darbuotojų tiesioginių pareigų atlikimu.

 

Evaldas Baguckas

Skyriaus viršininkas

1. Užtikrinti, kad būtų pasiekti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatyti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės rodikliai.
2. Užtikrinti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą bei periodinį pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą ir veiklos aptarimą.
3. Per einamuosius metus organizuoti susitikimus su priešgaisrinių gelbėjimo valdybų atstovais.
4. Organizuoti Alytaus skyriaus budinčių pamainų mokymą.
5. Užtikrinti periodinį pagal valdomas priešgaisrines gelbėjimo pajėgas Alytaus skyriuje naudojamų (ir nenaudojamų – Vilniaus ir Klaipėdos skyrių valdomų) pajėgų sutelkimo planų atnaujinimą (elektroninė versija ir, esant poreikiui, popierinė).

Ramunė Kazlauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Užtikrinti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą bei periodinį pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą, parengti Alytaus skyriaus pusmečio kokybės kontrolės ataskaitą.
2. Organizuoti Alytaus skyriaus budinčių pamainų mokymą.
3. Viešinti Alytaus skyriaus veiklą (organizuoti ekskursijas skyriaus patalpose, organizuoti skyriaus atstovų dalyvavimą viešuosiuose renginiuose, seminaruose, nuotolinėse konferencijose).
4. Pravesti darbo vietoje praktinės dalies mokymus naujai priimtam/būsimam Alytaus skyriaus darbuotojui ar darbuotojui, grįžusiam iš vaiko priežiūros atostogų.

Žydrius Dzemyda

Vyriausiasis specialistas

1. Vykdyti periodinį Alytaus skyriaus darbuotojų darbų saugos instruktavimą.
2. Vykdyti Alytaus skyriaus pamainos darbuotojų darbo (poilsio) laiko apskaitą.
3. Vykdyti periodinius Alytaus skyriaus darbuotojų važiavimo asmeniniu ir viešuoju transportu kompensavimo išlaidų tikrinimus.
4. Organizuoti ir įvykdyti Alytaus skyriaus pamainos darbuotojams mokymus, skirtus priešgaisrinių pajėgų aliarmavimui ir ryšio vedimui.
5. Atnaujinti radijo ryšio vedimo atmintines pajėgų valdytojų darbo vietose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-10