Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. konsultuoja asmenybės ir su tarnyba susijusių sunkumų įveikimo klausimais;
1.2. vertina psichologinių problemų Centre prevencijos poreikį;
1.3. teikia metodines rekomendacijas aktualiais Centro pareigūnams ir darbuotojams psichologinių problemų prevencijos klausimais;
1.4. organizuoja ir vykdo mokymus Centro pareigūnams ir darbuotojams aktualiais psichologijos klausimais;
1.5. pagal kompetenciją dalyvauja prevencinių priemonių ir mokymo programų, skirtų pareigūnams, rengime;
1.6. atlieka individualų psichologinį vertinimą ir konsultavimą, kurio metu:
1.6.1. atlieka asmens psichologinį vertinimą psichologinės pagalbos poreikio vertinimo tikslais;
1.6.2. atlieka asmens psichologinį vertinimą teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumo įvertinimo tikslais;
1.6.3. pagal kompetenciją ir poreikius dalyvauja mokslo ir kitų institucijų psichologinio vertinimo metodikos kūrime ir aprobavime;
1.7. vertina Centro Vilniaus ir Alytaus skyrių darbuotojų darbo kokybę, administruojant pagalbos skambučius, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo Centro ir teritorinių padalinių vadovams;
1.8. dalyvauja naujų darbuotojų atrankose;
1.9. nustato psichologines problemas organizacijoje ir pristato bei svarsto šias problemas su Centro vadovais, Vilniaus ir Alytaus skyrių viršininkais bei Vilniaus ir Alytaus skyrių pareigūnais ir darbuotojais:
1.9.1. pagal kompetenciją padeda nustatyti ir įgyvendinti Centro psichologinio mikroklimato gerinimo ir organizacijos veiklos veiksmingumo didinimo siekius;
1.9.2. organizuoja ir atlieka kolektyvo psichologinio mikroklimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas Centro ir jo padalinių vadovams nustatytoms problemoms spręsti;
1.9.3. pagal kompetenciją konsultuoja Centro ir jo padalinių vadovus vadovavimo, kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo Centro pareigūnų ir darbuotojų motyvavimo bei psichologinės gerovės stiprinimo klausimais;
1.10. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, užsienio valstybių vidaus reikalų sistemos psichologais, mokslo ir švietimo įstaigomis;
1.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Centro viršininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus personalo administravimo srityje;
1.12. valstybės tarnautojas atsako už teikiamos psichologinės pagalbos kokybę, tinkamą informacijos apie psichologinės pagalbos gavėjus naudojimą ir tyrimo medžiagos saugumo užtikrinimą.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus vientisąsias studijas arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertę užsienyje įgytą kvalifikaciją);
2.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus, departamento direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, bei darbo organizavimą;
2.3. būti susipažinęs su vidaus tarnybos sistema, tarnybos vidaus tarnybos sistemoje ypatumais;
2.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.5. gebėti atlikti pateiktos informacijos analizę ir rengti analitinę medžiagą;
2.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Windows, Microsoft Word, MS Excel, Internet Explorer, Outlook Express;
2.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir priimti sprendimus;
2.8. gebėti bendrauti, pasižymėti iniciatyvumu, analitiniu mąstymu.