Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal kompetenciją rengia ir vertina Centro struktūrinių padalinių ar darbuotojų parengtus bei Centre gautus kitų institucijų rengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, dėl jų teikia pastabas ir pasiūlymus;
1.2. registruoja bendruosius ir įslaptintus dokumentus, priima, išsiunčia ir atiduoda pagal paskirtį Centre gautą korespondenciją;
1.3. grupuoja Centro Organizacinio skyriaus dokumentus į bylas ir ruošia jas perduoti į archyvą;
1.4. kontroliuoja pavedimų vykdymą Centre;
1.5. aptarnauja į Centrą besikreipiančius asmenis;
1.6. vykdo organizacinį darbą, susijusį su renginiais, pristatančiais Centro veiklą, Lietuvos ir užsienio pareigūnų ir kitų asmenų delegacijų priėmimu Centre, komisijų ar darbo grupių posėdžiais, Centro vadovybės pavedimu rengia šių posėdžių protokolus;
1.7. tvarko Centro vadovybės, Organizacinio, Parengties ir kokybės kontrolės ir Informacinių technologijų darbo laiko apskaitos dokumentus;
1.8. tvarko informaciją anglų, rusų ir lietuvių kalbomis Centro ir numerio 112 interneto svetainėse;
1.9. rengia metinius Centro veiklos planavimo bei strateginio planavimo dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia periodines ataskaitas apie Centro veiklą, organizuoja šioms ataskaitoms parengti reikalingos informacijos gavimą iš kitų Centro struktūrinių padalinių, valstybės tarnautojų ar darbuotojų;
1.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro veiklą ir pagalbos tarnybų darbo santykių reguliavimą;
2.3. išmanyti bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, informacijos teikimą ir piliečių aptarnavimą valstybės institucijose reglamentuojančius teisės aktus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą;
2.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, redaguoti tekstus;
2.5. mokėti anglų (vokiečių ) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu ir rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
2.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis biuro įranga;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.