Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.2. apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
1.3. rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą;
1.4. rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų
rengimą;
1.5. rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais;
1.6. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
1.7. vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą;
1.8. apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
1.9. rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą;
1.10. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų
dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą;
1.11. administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą;
1.12. į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą;
1.13. organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą;
1.14. organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą;
1.15. tvarko Centro darbuotojų atostogų, papildomų poilsio dienų suteikimo, ne viso darbo laiko nustatymo dokumentus, atlieka atostogų apskaitą;
1.16. pagal kompetenciją tvarko Centro personalo komandiruočių dokumentus, rengia dokumentus priedų ir priemokų skyrimo klausimais;
1.17. organizuoja ir kontroliuoja Centro darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus, rengia su tuo susijusias ataskaitas;
1.18. organizuoja Centro pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą, rengia su vertinimu susijusias ataskaitas;
1.19. rengia pažymas personalo klausimais;
1.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
2.1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.3. darbo patirties trukmė – 1 metai.
2.2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.