Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
1.2. organizuoja ir dalyvauja vykdant tinkamą Centro dokumentų saugojimą ir sunaikinimą;
1.3. priima ilgo saugojimo bylas iš Centro struktūrinių padalinių, įrašo juos į ilgai saugomų bylų apyrašus ir jų tęsinius, ruošia išėjusių darbuotojų tarnybos/asmens bylas perdavimui saugoti į Centro archyvą;
1.4. rengia ir derina Centro bendrosios ir įslaptintos dokumentacijos planus, dokumentacijų planų papildymo sąrašus, dokumentų registrų sąrašus;
1.5. dalyvauja Centro dokumentų ekspertų komisijos veikloje, teikia pasiūlymus dėl šioje komisijoje svarstytinų klausimų, rengia ataskaitas, susijusias su dokumentų valdymu;
1.6. tvarko Centro darbuotojų atostogų, papildomų poilsio dienų suteikimo, ne viso darbo laiko nustatymo dokumentus, atlieka atostogų apskaitą;
1.7. pagal kompetenciją tvarko Centro personalo komandiruočių dokumentus;
1.8. pagal kompetenciją rengia dokumentus priedų, priemokų, pašalpų skyrimo klausimais;
1.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
1.10. rengia pažymas personalo klausimais;
1.11. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų ir Vidaus reikalų pareigūnų registruose;
1.12. organizuoja Centro pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą, kitų valstybės tarnautojų veiklos vertinimą, rengia su vertinimu susijusias ataskaitas;
1.13. organizuoja ir kontroliuoja Centro darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus, rengia su tuo susijusias ataskaitas;
1.14. tvarko Centro darbuotojų pasikeitusius asmens vardo/pavardės, šeiminės padėties ir išsilavinimo duomenis, atnaujina šią informaciją darbuotojų asmens/tarnybos bylose, duomenų bazėse, pagal poreikį teikia informaciją apie darbuotojų išsilavinimą;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro veiklą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimą, darbo santykių reguliavimą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą;
2.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
2.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis biuro įranga;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.