Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais;
1.2. išduoda, keičia darbuotojo tapatybę ir jo einamas pareigas patvirtinančius dokumentus, registruoja juos registruose ir žurnaluose;
1.3. priima, vertina Centro darbuotojų prašymus leisti dirbti kitą darbą, organizuoja stažų nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisijų darbą, tvarko su tuo susijusius dokumentus;
1.4. skaičiuoja vidaus tarnybos stažus, tarnybos Lietuvos valstybei stažus, Centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, stažus;
1.5. rengia ir tvarko vidaus tarnybos sistemos pareigūnų dokumentus, būtinus pareigūnų ir karių valstybinei pensijai paskirti;
1.6. dalyvauja rengiant teikimus ir rengia teisės aktų projektus, skirtus Centro pareigūnams eiliniams ir neeiliniams specialiems nekariniams vidaus tarnybos laipsniams suteikti;
1.7. tvarko pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo dokumentus;
1.8. rengia ir tvarko dokumentus personalo valdymo klausimais, dokumentus dėl darbuotojų socialinių ir kitų garantijų;
1.9. rengia ir teikia atitinkamoms institucijoms personalo ataskaitas;
1.10. organizuoja Centro pareigūnų atestavimą ir tvarko su tuo susijusius dokumentus;
1.11. organizuoja ir vykdo darbuotojų atleidimą, tvarko su tuo susijusius dokumentus;
7.12. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų ir Vidaus reikalų pareigūnų registruose;
1.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimą, Centro veiklą, darbo santykius;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis biuro įranga;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.