Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
1.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.3. organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą;
1.4. organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą;
1.5. rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais;
1.6. rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą;
1.7. rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą;
1.8. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
1.9. vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą;            
1.10. organizuoja personalo atrankas ir konkursus, vertina pretendentų atitikimą specialiesiems reikalavimams;
1.11. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, pagal kompetenciją vertina rengiamų pareigybės aprašymų atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
1.12. organizuoja Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimu dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimo personalui, įgyvendinimą;
1.13. tvarko su priėmimu susijusius dokumentus, formuoja naujų darbuotojų tarnybos ir asmens bylas;
1.14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
1.15. rengia dokumentus, susijusius su Centro personalo valdymu, analizuoja ir apibendrina gaunamą informaciją dėl pareigybių komplektavimo ir paskirstymo, rengia personalo ataskaitas ir dokumentus, susijusius su pareigybių pokyčiais;               
1.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
arba:
2.1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
2.1.3. darbo patirtis – personalo administravimo patirtis;
2.1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2.2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.