Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais, Centro vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;
1.2. vykdo Centro personalo sudėties analizę, teikia pasiūlymus dėl personalo sudėties formavimo;
1.3. pagal kompetenciją planuoja Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, analizuoja mokymo poreikius, rengia planavimo dokumentus ir ataskaitas, susijusias su darbuotojų mokymu;
1.4. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
1.5. rengia dokumentus, susijusius su Centro personalo valdymu, analizuoja ir apibendrina gaunamą informaciją dėl pareigybių komplektavimo ir paskirstymo, rengia personalo ataskaitas, susijusias su pareigybių pokyčiais;
1.6. organizuoja personalo atrankas ir konkursus, tvarko su priėmimu susijusius dokumentus;
1.7. vertina pretendentų atitikimą specialiems reikalavimams;
1.8. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, pagal kompetenciją vertina rengiamų pareigybės aprašymų atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
1.9. organizuoja Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimu dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimo personalui, įgyvendinimą;
1.10. organizuoja naujų darbuotojų priėmimą, formuoja tarnybos ir asmens bylas;
1.11. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų ir Vidaus reikalų pareigūnų registruose;
1.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimą, Centro veiklą, darbo santykius;
2.3. turėti ne mažesnę nei 2 metų personalo administravimo patirtį;
2.4. mokėti anglų (vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis biuro įranga;
2.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.