Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tvarko Centro buhalterinę apskaitą, išskyrus darbo užmokesčio apskaičiavimą ir socialinių išmokų apskaitą;
1.2. vykdo ilgalaikio turto, nebaigtos statybos, atsargų apskaitą pagal atsakingus asmenis; ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaitą; ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, nebaigtos statybos ir atsargų naudojimo, pajamavimo, nurašymo ir perdavimo kontrolę;
1.3. išrašo važtaraščius, pranešimus ir kitus dokumentus;
1.4. užtikrina, kad pateikti dokumentai būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais;
1.5. teikia Centro buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas Centro viršininkui, vidaus ir išorės auditoriams, mokesčių administratoriams, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms, išskyrus darbo užmokesčio fondo, socialinių išmokų poreikio, naudojimo ir vykdymo statistines ataskaitų formas;
1.6. rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais;
1.7. vykdydamas finansų kontrolės procedūras atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę. Atlieka programų ir priemonių lėšų panaudojimo prognozę ir kontrolę;
1.8. pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą rengia Centro finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
1.9. rengia Centro išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų bei įsipareigojimų, ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, atsargų Inventorizavimo aprašus–sutikrinimo žiniaraščius;
1.10. turi įstaigos antrojo parašo teisę;
1.11. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Centro banko ir mokėjimų VBAM sistemoje operacijas;
1.12. tvarko gautinų, mokėtinų, finansavimo sumų, pajamų apskaitą;
1.13. užtikrina Centro finansinių operacijų teisėtumą, kontroliuoja darbo, materialinių ir finansinių išteklių racionalų ir taupų panaudojimą įstatymų numatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų įforminimo kontrolę;
1.14. organizuoja visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įtraukimą į apskaitos registrus pagal pateiktus dokumentus, užtikrina teisingą mokesčių pervedimą į valstybės biudžetą bei socialinio draudimo fondą, kontroliuoja išlaidų sąmatos vykdymą;
1.15. sudaro ilgalaikio turto, atsargų, mokėjimų iš valstybės iždo, bankinių operacijų, gautinų sumų, įsipareigojimų ir išankstinių mokėjimų tiekėjams registrus;
1.16. pagal kompetenciją konsultuoja Centro darbuotojus finansų apskaitos klausimais;
1.17. teikia Centro duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;
1.18. informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ vykdo Centrui pateiktų sąskaitų peržiūrą ir registruoja jų apmokėjimą;
1.19. atsako už teisingą ir savalaikį Centro asignavimų poreikio prognozių pateikimą VBAM sistemoje;
1.20. tinkamai saugo apskaitos dokumentus ir registrus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
1.21. vykdo Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos apraše vyriausiajam buhalteriui nustatytas funkcijas;
1.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Centro viršininko pavedimus.

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansinės (buhalterinės) apskaitos srityje biudžetinėje įstaigoje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto nuostatomis, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinę, finansinę bei mokestinę apskaitą, gebėti juos taikyti praktikoje;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (toliau – VBAM) sistema, buhalterinėmis programomis;
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.7. gebėti savarankiškai analizuoti ir spręsti problemas, priimti tikslius savalaikius sprendimus, planuoti ir organizuoti savo veiklą.