Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;
1.2. apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
1.3. nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą;
1.4. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.5. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;
1.6. vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą;
1.7. apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą;
1.8. Rrengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;
1.9. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;
1.10. nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;
1.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus;
1.12. rengia ir dalyvauja rengiant viešųjų pirkimo sutarčių ir susitarimų, civilinių sandorių, Centro vidaus ir darbo tvarką, personalo valdymą ir administravimą reglamentuojančius bei kitus teisės aktų projektus ar su teisės klausimais susijusius dokumentus;
1.13. atlieka išsamią ir kompetentingą Centro veiklos metu iškilusios teisinės problemos analizę, teikia Centro vadovybei siūlymus dėl galimybių išvengti teisminių ginčų;
1.14. stebi, kaip Centre laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų, informuoja ir konsultuoja duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR, rengia su tuo susijusius vidinius norminius teisės aktus, bendradarbiauja su Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenų apsaugos pareigūnu;
1.15. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja Centro darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.16. atstovauja (arba prireikus koordinuoja atstovavimą) Centro interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia (arba prireikus koordinuoja rengimą) susijusius procesinius (ieškinius, pareiškimus, skundus, prašymus, atsiliepimus ir kt.) ir kitus dokumentus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
2.1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
2.1.5. darbo patirtis srityje – 2 metai.