Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją;
1.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.3. organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą;
1.4. rengia ir teikia informaciją vidutinio sudėtingumo personalo valdymo klausimais;
1.5. rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus;
1.6. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
1.7. apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją;
1.8. nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus;
1.9. organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą;
1.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;
1.11. tvarko darbuotojo tapatybę ir jo einamas pareigas patvirtinančius dokumentus (įskaitant pažymėjimus), rengia pažymas ir ataskaitas personalo klausimais, tvarko dokumentus, susijusius su Centro darbuotojų pasikeitusiais asmens duomenimis (vardas, pavardė, šeiminė padėtis, išsilavinimas), priima ir tvarko dokumentus, susijusius su Centro darbuotojų prašymais leisti dirbti kitą darbą;
1.12. pagal Centro darbuotojų užklausas ir teisės aktų nustatytais atvejais teikia informaciją iš Vidaus reikalų pareigūnų registro, Valstybės tarnautojų registro, darbuotojų tarnybos ir asmens bylų. Tvarko vidaus tarnybos pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo dokumentus;
1.13. skaičiuoja valstybės tarnautojų vidaus tarnybos stažus, tarnybos Lietuvos valstybei stažus, Centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, stažus, rengia ir tvarko vidaus tarnybos sistemos pareigūnų dokumentus, būtinus pareigūnų ir karių valstybinei pensijai paskirti;
1.14. esant laikinam poreikiui, registruoja Centro gaunamus ir siunčiamus dokumentus, vidinius Centro dokumentus;
1.15. rengia ir tvarko dokumentus, susijusius su darbuotojų socialinėmis garantijomis (pareigūnams skiriami butpinigiai, Centro darbuotojams skiriamos pašalpos ir kitos teisės aktuose numatytos darbuotojų socialinės garantijos).

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.