Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. atlieka Skyriaus darbuotojų pagalbos skambučių administravimo kokybės kontrolės vertinimus (įskaitant ir pirmo kokybės kontrolės lygmens atliktus vertinimus);
1.2. atlieka Skyriaus darbuotojų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo kokybės kontrolės vertinimus (įskaitant ir pirmo kokybės kontrolės lygmens atliktus vertinimus);
1.3. konsultuoja Skyriaus pamainos darbuotojus darbo kokybės gerinimo klausimais;
1.4. atlieka Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės analizę, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo;
1.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Skyriaus darbo kokybės išvadas bei Skyriaus darbo kokybės ataskaitų projektus;
1.6. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo mokymus, konsultacijas Skyriaus darbuotojams pagalbos skambučių administravimo ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo temomis;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Centro veiklos vaizdines prezentacijas bei veda skubiosios pagalbos tarnybų telefono numerio 112 viešinimo (prevencinius) renginius;
1.8. esant poreikiui sudaro Skyriaus darbuotojų, dirbančių pamainomis, darbo grafikus;
1.9. vykdo kitus Centro vadovybės ir Skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius vidaus tarnybą, Centro ir pagalbos tarnybų veiklą, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį pagalbos tarnybų veiklos srityje;;
2.4. būti gerai susipažinusiam dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga bei Centro informacine sistema;
2.6. gebėti savarankiškai sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei statistinius duomenis, rengti išvadas, turėti analitinio vertinimo gebėjimų;
2.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.10. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.11. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.