Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.2. analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą;
1.3. apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą;
1.4. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
1.5. planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą;
1.6. rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
1.7. rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
1.8. rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą;
1.9. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą;
1.10. apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą;
1.11. atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją;
1.12. organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą;
1.13. rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
1.14. rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais;
1.15. rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą;
1.16. vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą;
1.17. vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą;
1.18. organizuoja ir vykdo Centro aprūpinimą materialiuoju, nematerialiuoju ir ilgalaikiu turtu;
1.19. rengia sutartis, vykdo ir kontroliuoja jų vykdymą;
1.20. pagal kompetenciją vykdo Centro naudojamo tarnybinio transporto priežiūrą;
1.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
arba:
2.1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
2.1.3. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
2.1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai; 
arba:
2.1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
2.1.6. darbo patirtis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
2.1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
2.2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.