Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, dalyvauja Centro viešųjų pirkimų komisijos darbe, atlieka šios komisijos techninio aptarnavimo funkcijas;
1.2. rengia teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, rengia ir derina viešųjų pirkimų dokumentus (posėdžių protokolus, pranešimus, kvietimus tiekėjams ir kt.), tvarko ir archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentaciją;
1.3. konsultuoja Centro vadovybę ir suinteresuotus Centro darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
1.4. rengia ir teikia ataskaitas apie viešuosius pirkimus suinteresuotoms institucijoms Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.5. organizuoja ir vykdo Centro aprūpinimą materialiuoju, nematerialiuoju ir ilgalaikiu turtu;
1.6. rengia teises aktų, susijusių su Centro aprūpinimu turtu, turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, projektus bei teises aktų Skyriaus veiklos organizavimo klausimais projektus, rengia kitus dokumentus, susijusius su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu (ataskaitas ir kt.);
1.7. rengia sutartis, vykdo ir kontroliuoja jų vykdymą;
1.8. apskaito, nurašo Centro turtą ir organizuoja jo techninę inventorizaciją ir registraciją, teikia pasiūlymus ir rengia dokumentus Centro turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo komisijai dėl turto įvertinimo, komplektavimo (iškomplektavimo) bei nurašymo;
1.9. teikia pasiūlymus dėl efektyvaus turto ir eksploatacinių medžiagų panaudojimo, analizuoja Centro poreikius, vykdo turto paskirstymą Centro personalui;
1.10. pagal kompetenciją užtikrina valstybės kapitalo investicijų, susijusių su Centro regioninių padalinių pastatų projektavimu, statyba ar rekonstravimu tinkamą panaudojimą;
1.11. atlieka Centro patalpų, esančių Petro Vileišio g 20A, Vilniuje priežiūrą, kontroliuoja elektros, šilumos energijos, vandens sunaudojimą;
1.12. atlieka Centro elektros gamybos aparato darbo laiko ir kuro sąnaudų apskaitą;
1.13. organizuoja Centro įrangos techninės būklės vertinimą, techninį aptarnavimą ir remontą, nustato šios įrangos profilaktinės apžiūros periodiškumą;
1.14. organizuoja Centro darbo higienos profilaktiką, priežiūrą ir kontrolę, konsultuoja darbuotojus darbų saugos klausimais;
1.15. pagal kompetenciją vykdo Centro naudojamo tarnybinio transporto priežiūrą;
1.16. pagal kompetenciją vykdo einamąją finansų kontrolę;
1.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis biuro įranga;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, reglamentuojančiais Centro ir pagalbos tarnybų veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, viešuosius pirkimus, turto įsigijimą, apskaitą ir disponavimą turtu;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo patirtį;
2.5. gebėti rengti teisės aktų projektus, būti gerai susipažinusiam su teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.6. mokėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją;
2.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
2.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.