Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia Skyriaus budinčių pareigūnų, valdančių priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, darbo ir atostogų grafikus;
1.2. pildo Skyriaus pareigūnų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
1.3. prižiūri ar Skyriaus pareigūnai teisingai pildo dokumentus važiavimo išlaidų kompensacijai gauti;
1.4. rengia ir pildo dokumentaciją, susijusią su Skyriaus pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimu;
1.5. užtikrina tinkamą Skyriaus darbuotojų darbą su Centro informacine sistema (toliau – BPCIS), konsultuoja Skyriaus darbuotojus darbo su BPCIS klausimais;
1.6. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina informacijos atnaujinimą BPCIS;
1.7. atlieka naujų Skyriaus darbuotojų darbų saugos įvadinį instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje, tvarko ir saugo instruktavimo žurnalus, atsako už darbų saugą Skyriuje, tiria nelaimingus atsitikimus tarnyboje;
1.8. vykdo Skyriuje naudojamų radijo ryšio priemonių priežiūrą, esant įrangos gedimams organizuoja jos remonto darbus;
1.9. organizuoja ir vykdo Skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
1.10. rengia ir dalyvauja rengiant su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
1.11. vykdo kitus Centro vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

2. Pareigūnas, eidamas šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą arba iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro, pagalbos tarnybų, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, pranešimų apie pagalbos poreikį perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (informavimo schemas) ir įvykių klasifikavimą, pajėgų reagavimo tvarką, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.3. turėti patirties dirbant administracinį darbą Skyriaus kompetencijos ribose;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
2.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, baigus atitinkamus mokymus mokėti dirbti BPCIS
;
2.8. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas, pagal trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.