Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. atlieka Skyriaus budinčių pamainų pareigūnų darbo kokybės vertinimą ir kontrolę;
1.2. rengia praktinių žinių patikrinimo užduotis Skyriaus pamainų pareigūnams;
1.3. rengia ir pildo Skyriaus pamainų pareigūnų praktinių žinių patikrinimo suvestines;
1.4. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant, organizuojant ir vykdant Skyriaus pamainų pareigūnų mokymą darbo vietoje ir naujai priimtų Skyriaus pareigūnų mokymą;
1.5. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl Skyriaus pamainos pareigūnų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo ir vykdymo;
1.6. užtikrina tinkamą Skyriaus pareigūnų darbą su Centro informacine sistema (toliau – BPCIS), konsultuoja Skyriaus pareigūnus darbo su BPCIS klausimais;
1.7. bendradarbiauja su pagalbos tarnybomis, pagal Skyriaus kompetenciją imasi veiksmų užtikrinti sąveikos sutarčių vykdymą;
1.8. prižiūri, tvarko ir laiku atnaujina Skyriuje esančių teisės aktų ir kitų dokumentų bei duomenų rinkinius;
1.9. supažindina Skyriaus pareigūnus su Centro viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais;
110. informuoja Skyriaus pareigūnus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus ir kt.;
1.11. protokoluoja Skyriaus susirinkimus, pasitarimus, posėdžius ir kt.;
1.12. rengia dokumentaciją, susijusią su Skyriaus trumpalaikiu ir ilgalaikiu turtu;
1.13. aptarnauja į Skyrių besikreipiančius asmenis;
1.14. laikinai nesant Skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas;
1.15. vykdo kitus Centro vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

2. Pareigūnas, eidamas šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Centro, pagalbos tarnybų, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, pranešimų apie pagalbos poreikį perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (informavimo schemas) ir įvykių klasifikavimą, pajėgų reagavimo tvarką, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.3. turėti patirties dirbant administracinį darbą Skyriaus kompetencijos ribose;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
2.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, o baigus atitinkamus mokymus – dirbti su BPCIS ir turimomis ryšio priemonėmis;
2.8. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltyje nustatytus reikalavimus;
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.