Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriaus darbuotojams ir atsako už tinkamą Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir duotų pavedimų vykdymą;
1.2. sprendžia Skyriaus darbuotojų darbo organizavimo klausimus, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Skyriaus darbuotojų darbą su Centro informacine sistema (toliau - BPCIS);
1.3. planuoja Skyriaus veiklą, organizuoja bendradarbiavimą ir sąveiką su kitais Centro struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, apskričių priešgaisrinėmis gelbėjimo valdybomis, teisėsaugos, sveikatos apsaugos ir kitomis institucijomis spręsdamas jam pavestus uždavinius;
1.4. analizuoja ir apibendrina Skyriaus veiklos rezultatus ir aktualijas, rengia darbo kokybės vertinimo ataskaitas, organizuoja metodinių rekomendacijų Skyriaus darbuotojams rengimą, teikia Centro vadovybei pasiūlymus dėl priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvaus valdymo reglamentavimo tobulinimo;
1.5. pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų projektų, sutarčių projektų, kitų su Centro ir Skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimą, rengia šiuos dokumentus;
1.6. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, socialinių garantijų taikymo;
1.7. Centro vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl Skyriaus darbuotojų padarytų tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų;
1.8. atsako už Skyriaus darbuotojų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų priėmimą, prižiūri, ar asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas;
1.9. organizuoja pagalbos skambučių administravimo ir pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo vykdymo statistinių duomenų analizę, vertina tendencijas, rengia išvadas;
1.10. kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių vykdymą;
1.11. organizuoja Skyriaus darbuotojų profesinių žinių tobulinimą;
1.12. kontroliuoja Skyriaus pamainos darbuotojų keitimąsi pamainomis;
1.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.14. dalyvauja atliekant tikslinius, operatyviuosius ir kompleksinius Centro teritorinių skyrių patikrinimus, rengia kompleksinių patikrinimų planą, inicijuoja tikslinių ir operatyviųjų patikrinimų atlikimą;
1.15. pagal kompetenciją Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie VRM, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, bendrauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę negu 2 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Bendrojo pagalbos centro, pagalbos tarnybų darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, darbo santykių reguliavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti su BPCIS;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.