Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriaus pareigūnams ir atsako už tinkamą Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir duotų pavedimų vykdymą;
1.2. sprendžia Skyriaus pareigūnų darbo organizavimo klausimus, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Skyriaus pareigūnų darbą su Centro informacine sistema (toliau – BPCIS); 
1.3. planuoja Skyriaus veiklą, organizuoja bendradarbiavimą ir sąveiką su kitais Centro struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, apskričių priešgaisrinėmis gelbėjimo valdybomis, teisėsaugos, sveikatos apsaugos ir kitomis institucijomis spręsdamas jam pavestus uždavinius;
1.4. analizuoja ir apibendrina Skyriaus veiklos rezultatus ir aktualijas, rengia darbo kokybės vertinimo ataskaitas, teikia Centro vadovybei pasiūlymus dėl priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvaus valdymo reglamentavimo tobulinimo;
1.5. pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų projektų, sutarčių projektų, kitų su Centro ir Skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimą, rengia šiuos dokumentus; 
1.6. teikia siūlymus dėl Skyriaus pareigūnų skatinimo, socialinių garantijų taikymo;
1.7. informuoja Centro vadovybę apie Skyriaus pareigūnų galimai padarytus tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus, ypatingus su Skyriaus veikla, susijusius įvykius, gerus pavyzdžius, susijusius su PGP valdymu;
1.8. vykdo operatyviojo pajėgų valdymo statistinių duomenų analizę, vertina tendencijas, rengia išvadas;
1.9. kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių vykdymą;
1.10. organizuoja ir vykdo Skyriaus pareigūnų profesinių žinių tobulinimą;
1.11. kontroliuoja Skyriaus pamainos pareigūnų keitimąsi pamainomis;
1.12. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.13. pagal kompetenciją Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie VRM, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, bendrauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę negu 2 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro, pagalbos tarnybų darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, darbo santykių reguliavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti su BPCIS ir turimomis ryšio priemonėmis;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltyje nustatytus reikalavimus;
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.