Pareigų aprašymas Spausdinti

1 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. organizuoja ir atlieka Skyriaus gautų ir rengiamų dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
1.2. vykdo Skyriaus darbuotojų darbo saugos instruktavimą; 
1.3. rengia ir teikia Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims;
1.4. rengiant ir teikiant Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims, pastebėjus Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės trūkumus, informuoja Skyriaus viršininką;
1.5. aptarnauja į Skyrių besikreipiančius asmenis;
1.6. tvarko ir laiku atnaujina Skyriaus darbuotojų kontaktinę ir kt. su darbo santykiais 
susijusią informaciją;
1.7. teikia Skyriaus darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo klausimais;
1.8. informuoja Skyriaus darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, mokymus ir kt.;
1.9. protokoluoja Skyriaus susirinkimus, pasitarimus, posėdžius ir kt.;
1.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.
 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Centro veiklą, viešąjį administravimą, asmens duomenų tvarkymą, dokumentų rengimo taisykles, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.3. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;
2.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
2.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.