Pareigų aprašymas Spausdinti

1 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. organizuoja ir vykdo Skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
1.2. aptarnauja į Skyrių besikreipiančius asmenis;
1.3. rengia ir teikia Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ir/ar asmenims;
1.4. prižiūri, tvarko ir laiku atnaujina Skyriuje esančių teisės aktų ir kitų dokumentų rinkinius;
1.5. teikia Skyriaus pareigūnams ir darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo klausimais;
1.6. supažindina Skyriaus pareigūnus ir darbuotojus su Centro viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais;
1.7. informuoja Skyriaus pareigūnus ir darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus ir kt.;
1.8. protokoluoja Skyriaus susirinkimus, pasitarimus, posėdžius ir kt.;
1.9. vykdo kitus Centro vadovybės ir Skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų veiklą;
2.3. išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, informacijos teikimą ir piliečių aptarnavimą valstybės institucijose reglamentuojančius teisės aktus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, biuro įranga;
2.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, redaguoti tekstus.