Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tikrina Skyriaus pareigūnų prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo ir važiavimo išlaidas patvirtinančius dokumentus;
1.2. rengia Skyriaus darbuotojų savarankiško mokymosi planus bei organizuoja ir vykdo Skyriaus darbuotojų mokymus ir profesinių žinių patikrinimus;
1.3. dalyvauja rengiant Skyriaus pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo ir kitų valstybės tarnautojų veiklos vertinimo dokumentus;
1.4. dalyvauja rengiant teikimus, skirtus Skyriaus pareigūnams suteikti eilinius ir neeilinius specialiuosius nekarinius vidaus tarnybos laipsnius bei rengiant teikimus, skirtus Skyriaus darbuotojams skatinti;
1.5. organizuoja Skyriaus pareigūnų tarnybinės uniforminės aprangos poreikio planavimą bei išdavimą Centro Klaipėdos skyriaus pareigūnams;
1.6. įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis rengia bei teikia Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ar fiziniams asmenims;
1.7. informuoja Skyriaus viršininką apie Skyriaus darbuotojų, administruojančių pagalbos skambučius, darbo kokybės trūkumus, kuriuos pastebi rengiant Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ar fiziniams asmenims;
1.8. rengia Skyriaus dokumentus, reikalingus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei trumpalaikio turto apskaitai ir nurašymui;
1.9. prižiūri, tvarko ir laiku atnaujina Skyriuje esančių teisės aktų ir kitų dokumentų rinkinius;
1.10. konsultuoja Skyriaus darbuotojus su jų atliekamomis funkcijomis susijusių teisės aktų taikymo klausimais;
1.11. pagal kompetenciją rengia su Centro ir Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
1.12. rengia Skyriaus darbuotojų, dirbančių pamainomis, darbo grafikus;
1.13. vykdo kitus Centro vadovybės ir Skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Bendrojo pagalbos centro veiklą ir darbo organizavimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir valdymą, piliečių aptarnavimą valstybės institucijose, asmens duomenų, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą;
2.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.4. turėti personalo mokymo patirties ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
2.5. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis biuro įranga;
2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.