Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.2. rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais;
1.3. apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą;
1.4. pagal kompetenciją atlieka pagalbos skambučių administravimo kokybės kontrolės vertinimus (įskaitant ir pirmo kokybės kontrolės lygmens atliktus vertinimus), rengia teikimo projektus skirtus Skyriaus darbuotojams skatinti bei rengia Skyriaus darbuotojų charakteristikų projektus, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo;
1.5. tikrina Skyriaus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo ir važiavimo išlaidas patvirtinančius dokumentus, bei rengia važiavimo 
išlaidų kompensavimo įsakymų projektus ir atlieka kontrolinius patikrinimus, surašo kontrolinių patikrinimų aktus;
1.6. pagal kompetenciją planuoja, organizuoja ir vykdo Skyriaus pamainos darbuotojų mokymus ir profesinių žinių patikrinimus;
1.7. pagal kompetenciją rengia Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų veiklos vertinimo dokumentų projektus;
1.8. vykdo Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį uniformos poreikio planavimą, apskaitą, išdavimą ir nurašymą bei rengia Skyriaus turto apskaitos ir nurašymo dokumentų 
projektus;
1.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
2.1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.3. darbo patirties trukmė – 1 metai.
2.2. Atitikimas kitiems reikalavimams: 
2.2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.