Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. sprendžia Skyriaus pamainos darbuotojų darbo organizavimo klausimus, siekiant užtikrinti tinkamą pagalbos skambučių administravimą ir reagavimą į pagalbos prašymus bei tinkamą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimą ir operatyvųjį valdymą;
1.2. atlieka Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės patikrinimus;
1.3. atlieka Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės ir krūvio analizę, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo ir darbo kokybės gerinimo;
1.4. organizuoja ir vykdo mokymus Skyriaus pareigūnams ir darbuotojams;
1.5. užtikrina tinkamą Skyriaus darbuotojų darbą su Centro informacine sistema (toliau – BPCIS), konsultuoja Skyriaus darbuotojus darbo su BPCIS klausimais;
1.6. bendradarbiauja su pagalbos tarnybomis sąveikos, reaguojant į pagalbos prašymus ir pranešimus apie pagalbos poreikį, užtikrinimo ir tobulinimo klausimais, pagal Skyriaus kompetenciją imasi veiksmų užtikrinti sąveikos sutarčių vykdymą;
1.7. užtikrina, kad būtų imamasi visų įstatymų leidžiamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius Skyriaus pamainos darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais, atlieka informacijos apie tokius asmenis rinkimą ir perdavimą atitinkamoms valstybės institucijoms, viešųjų ryšių tinklų teikėjams ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;
1.8. pagal Skyriaus kompetenciją renka, analizuoja, vertina statistinius duomenis ir rengia išvadas;
1.9. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina informacijos atnaujinimą BPCIS;
1.10. analizuoja BPCIS veikimą, teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui dėl šios sistemos tobulinimo;
1.11. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja teisės aktų ir sutarčių projektų, kitų su Centro ir Skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimą, rengia šiuos dokumentus;
1.12. sudaro Skyriaus darbuotojų, dirbančių pamainomis, darbo grafikus;
1.13. pagal kompetenciją analizuoja Skyriuje gautus skundus ir pareiškimus bei su tuo susijusią informaciją;
1.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.15. laikinai nesant Skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas;
1.16. vykdo kitus Centro vadovybės ir Skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro, pagalbos tarnybų darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, darbo santykių reguliavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti su BPCIS;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.