Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. sprendžia Skyriaus pamainos darbuotojų darbo organizavimo klausimus, vykdo budinčių pamainų sudėties stebėseną, analizuoja Skyriaus pamainos darbuotojams tenkantį darbo krūvį, rengia išvadas, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl budinčių pamainų darbo organizavimo tobulinimo; 
1.2. užtikrina, kad Skyriaus pamainos darbuotojai tinkamai atsakytų į pagalbos skambučius ir reaguotų į pagalbos prašymus;
1.3. sudaro Skyriaus pamainos darbuotojų metinio atostogų plano projektą ir stebi jo vykdymo eigą;
1.4. koordinuoja Skyriaus darbuotojų darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimą;
1.5. vykdo Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės analizę, identifikuoja problemas, rengia išvadas, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl darbo kokybės gerinimo;
1.6. analizuoja Skyriaus pamainos darbuotojų mokymo poreikius, organizuoja ir vykdo Skyriaus pamainos darbuotojų mokymus, pagal kompetenciją organizuoja bendrus mokymo renginius ir pratybas su skubiosios pagalbos tarnybomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijomis sąveikos (bendradarbiavimo) klausimais, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikio;
1.7. organizuoja Skyriaus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimą, sudaro Skyriaus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimo rezultatų suvestines;
1.8. pagal kompetenciją rengia su Centro ir Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
1.9. Skyriaus viršininko pavedimu atlieka operatyvinius Skyriaus budinčių pamainų patikrinimus;
1.10 pagal poreikį organizuoja ir vykdo Skyriaus naujų pamainos darbuotojų atrankas;
1.11. užtikrina, kad būtų imamasi visų įstatymų leidžiamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius Skyriaus pamainos darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, 
piktybiškais skambučiais, atlieka informacijos apie tokius asmenis rinkimą ir perdavimą atitinkamoms valstybės institucijoms.
1.12. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.13. laikinai nesant Skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį skubiosios pagalbos tarnybų veiklos srityje;
2.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Centro ir pagalbos tarnybų veiklą, vidaus ir valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, asmens duomenų tvarkymą, darbo ir poilsio laiko planavimą, organizavimą ir apskaitą, dokumentų rengimo taisykles, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis, baigus atitinkamus mokymus, mokėti dirbti Centro informacine sistema ir turimomis ryšio priemonėmis;
2.5. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;
2.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.7. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.