Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1.  vadovauja Skyriaus darbuotojams ir atsako už tinkamą Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir duotų pavedimų vykdymą;
1.2.  savarankiškai planuoja Skyriaus veiklą, sprendžia Skyriaus darbuotojų darbo organizavimo klausimus,  koordinuoja bei kontroliuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą veiklą;
1.3.  pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Skyriaus darbuotojų darbą su Centro informacine sistema (toliau - BPCIS);
1.4.  organizuoja bendradarbiavimą ir sąveiką su kitais Centro struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, apskričių priešgaisrinėmis gelbėjimo valdybomis, teisėsaugos, sveikatos apsaugos ir kitomis institucijomis spręsdamas jam pavestus uždavinius;
1.5.  analizuoja ir apibendrina Skyriaus veiklos rezultatus ir aktualijas, organizuoja metodinių rekomendacijų Skyriaus darbuotojams rengimą, teikia Centro vadovybei pasiūlymus dėl šios veiklos reglamentavimo tobulinimo;
1.6.  pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų projektų, sutarčių projektų, kitų su Centro ir Skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimą, rengia šiuos dokumentus;
1.7.  teikia siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, socialinių garantijų taikymo;
1.8.  Centro vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl Skyriaus darbuotojų padarytų tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų;
1.9.  organizuoja pagalbos skambučių administravimo ir pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo vykdymo statistinių duomenų analizę, vertina tendencijas, rengia išvadas;
1.10. organizuoja Skyriaus darbuotojų profesinių žinių tobulinimą;
1.11. užtikrina, kad būtų imamasi tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius Skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais, informacijos apie tokius asmenis perdavimą atitinkamoms valstybės institucijoms ir viešųjų ryšių tinklų teikėjams ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;
1.12. kontroliuoja Skyriaus pamainos darbuotojų keitimąsi pamainomis;
1.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.14. pagal kompetenciją Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie VRM, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, bendrauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.15. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų pranešimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla;
1.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2.   Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę negu 2 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro ir pagalbos tarnybų darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, darbo santykių reguliavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti su BPCIS;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.