Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. savarankiškai planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, atsako už priimtų sprendimų teisėtumą ir tinkamą šiam Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, kokybišką funkcijų atlikimą ir pavedimų vykdymą laiku;
1.2. rengia ir dalyvauja rengiant pirkimo sutarčių ir susitarimų, civilinių sandorių, Centro vidaus ir darbo tvarką, personalo valdymą ir administravimą reglamentuojančius bei kitus teisės aktų projektus Centro kompetencijos klausimais;
1.3. vertina, ar Centro darbuotojų parengti bei Centre gauti kitų institucijų teisės aktų ir Centro sudaromų sutarčių, susitarimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, juridinės technikos reikalavimus, teikia pastabas ir pasiūlymus, vizuoja teisės aktų, civilinių sandorių projektus;
1.4. teikia Centro vadovybei siūlymus dėl galiojančių Centro teisės aktų pakeitimų bei naujų rengimo poreikio, atlieka naujai patvirtintų, aktualių Centro veiklai teisės aktų stebėseną;
1.5. atlieka išsamią ir kompetentingą Centro veiklos metu iškilusios teisinės problemos analizę, teikia Centro vadovybei siūlymus dėl galimybių išvengti teisminių ginčų;
1.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant procesinius dokumentus teismams, Centro viršininko pavedimu rengia medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms, pateikia pretenzijas, ieškinius;
1.7. Centro viršininko pavedimu atstovauja Centro interesams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, teismuose, bendrauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;
1.8. konsultuoja Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, darbe iškylančiais teisiniais klausimais;
1.9. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, susijusius su Centro ir Skyriaus veikla;
1.10. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja Centro darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose;
1.11. Centro viršininko pavedimu renka su Centro ir skyriaus veikla susijusius duomenis, rengia atsakymus ir ataskaitas  kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
1.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro laipsnį;
2.2. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, administracinių, darbo ir civilinių teisinių santykių reguliavimą;
2.3. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, juridinės technikos reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, įslaptintų dokumentų administravimo taisykles, teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
2.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. gebėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus darbą ir jam vadovauti;
2.7. sugebėti atlikti teisės aktų projektų teisinį vertinimą (sistemiškai vertinti teisės aktų projektus bei tiksliai identifikuojant jų trūkumus pateikti išvadas), teisės aktų taikymo analizę;
2.7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis biuro įranga;
2.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.