Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. sudaro Skyriaus pamainos darbuotojų darbo ir atostogų grafikus;
1.2. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
1.3. rengia ir teikia Skyriuje turimą informaciją, susijusią su Skyriaus administruojamais pagalbos skambučiais, suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims;
1.4. rengiant ir teikiant Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims, pastebėjus Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės trūkumus, informuoja Skyriaus viršininką;
1.5. nesant Skyriaus administratoriaus, atlieka Skyriaus gautų ir rengiamų dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
1.6. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų veiklą, darbo santykius, viešąjį administravimą, darbo laiko apskaitą, dokumentų rengimo ir valdymo taisykles, informacijos teikimo ir piliečių aptarnavimo taisykles;
2.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
2.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.