Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal kompetenciją sprendžia Skyriaus pamainos darbuotojų darbo organizavimo klausimus, užtikrina, kad Skyriaus pamainos darbuotojai tinkamai atsakytų į pagalbos skambučius ir reaguotų į pagalbos prašymus;
1.2. vykdo Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės kontrolę ir vertinimą, rengia išvadas, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl darbo kokybės gerinimo;
1.3. vykdo Skyriaus pamainos darbuotojų teorinius ir praktinius mokymus, vertina pamainos darbuotojų atliktų mokymų kokybę;
1.4. vykdo Skyriaus pamainos darbuotojų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų bei įgūdžių patikrinimus, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl teorinių ir praktinių užduočių Skyriaus pamainos darbuotojų periodiniams žinių patikrinimamas, teorinių ir praktinių mokymų poreikio;
1.5. organizuoja ir kontroliuoja naujai priimtų Skyriaus pamainos darbuotojų praktinio parengimo darbo vietoje vykdymą, atlieka naujai priimtų Skyriaus pamainos darbuotojų praktinio parengimo darbo vietoje įvertinimą, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl naujai priimtų Skyriaus pamainos darbuotojų parengimo tobulinimo;
1.6. pagal kompetenciją analizuoja Centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) veikimą, dalyvauja BPCIS įdiegtų naujovių ir ištaisytų klaidų testavime, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl BPCIS tobulinimo;
1.7. konsultuoja pamainos darbuotojus atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus klausimais, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl papildomų konsultacijų poreikio;
1.8. sudaro Skyriaus už tarnybą atsakingų pareigūnų budėjimo grafikus;
1.9. pagal kompetenciją dalyvauja Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numerio 112 viešinimo renginiuose, vykdo prevencinę ir edukacinę veiklą;
1.10. Skyriaus viršininko pavedimu atlieka operatyvinius Skyriaus budinčių pamainų patikrinimus;
1.11. pagal kompetenciją rengia su Centro ir Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
1.12. esant tarnybiniam būtinumui atlieka pamainos vyresniojo specialisto funkcijas;
1.13. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis rengia ir teikia Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ir fiziniams asmenims;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą arba iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį skubiosios pagalbos tarnybų veiklos srityje;
2.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Centro  ir pagalbos tarnybų veiklą, pranešimų apie pagalbos poreikį perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas), vidaus ir valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, asmens duomenų tvarkymą, darbo ir poilsio laiko planavimą, organizavimą ir apskaitą, dokumentų rengimo taisykles, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis, baigus atitinkamus mokymus, mokėti dirbti BPCIS ir esamomis ryšio priemonėmis;
2.5. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;
2.6. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.7. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.