Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1.pagal kompetenciją sprendžia Skyriaus pamainos darbuotojų darbo organizavimo klausimus, užtikrina tinkamą pagalbos skambučių administravimą ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – PGP) valdymą;
1.2. vykdo Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės vertinimą ir kontrolę;
1.3. analizuoja Centro veiklą pagalbos skambučių administravimo ir PGP valdymo srityje, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl šios veiklos tobulinimo;
1.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įvadinio mokymo planą (programą);
1.5. pagal kompetenciją dalyvauja naujai priimtų ir būsimų Skyriaus darbuotojų mokymuose;
1.6. organizuoja ir kontroliuoja įvadinio mokymo praktinės dalies vykdymą;
1.7. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant, organizuojant ir vykdant Skyriaus pamainos darbuotojų mokymą;
1.8. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl įvadinio mokymo, Skyriaus pamainos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo ir vykdymo;
1.9. pagal kompetenciją rengia su Centro ir Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
1.10. esant tarnybiniam būtinumui atlieka pamainos vyresniojo specialisto funkcijas;
1.11. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis rengia ir teikia Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ir fiziniams asmenims;
1.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę negu 1 metų pagalbos skambučių administravimo arba pagalbos tarnybų pajėgų valdymo patirtį;
2.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų veiklą, pranešimų apie pagalbos poreikį  perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (klasifikatorius, klausimynus, informavimo schemas), vidaus ir valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, asmens duomenų tvarkymą, darbo ir poilsio laiko planavimą, organizavimą ir apskaitą, dokumentų rengimo taisykles, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, baigus atitinkamus mokymus mokėti dirbti Centro informacine sistema, Centro ryšio valdymo įranga;
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.7. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.