Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. sprendžia Skyriaus pamainos darbuotojų darbo organizavimo klausimus, atlieka Skyriaus pamainos darbuotojų darbo krūvio analizę, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;
1.2. organizuoja ir vykdo Skyriaus pamainos darbuotojų mokymus, atlieka Skyriaus pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimus;
1.3. analizuoja Skyriaus pamainos darbuotojų mokymo poreikius, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo;
1.4. atlieka Skyriaus pamainos darbuotojų darbo kokybės vertinimą, darbo kokybės analizę, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo;
1.5. konsultuoja Skyriaus pamainos darbuotojus pagalbos skambučių administravimo ir priešgaisrinių pajėgų valdymo klausimais;
1.6. pagal Skyriaus kompetenciją, rengia dokumentus, susijusius su Centro ir Skyriaus veikla, Skyriaus personalo administravimu;
1.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su pagalbos ir kitomis tarnybomis sąveikos (bendradarbiavimo) klausimais, imasi veiksmų užtikrinti sąveikos (bendradarbiavimo) sutarčių vykdymą;
1.8. užtikrina, kad būtų imamasi visų įstatymų leidžiamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius Skyriaus pamainos darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais, atlieka informacijos apie tokius asmenis rinkimą ir perdavimą atitinkamoms valstybės institucijoms, viešųjų ryšių tinklų teikėjams ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;
1.9. analizuoja Centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) veikimą, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl šios sistemos tobulinimo;
1.10. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.11. laikinai nesant Skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas;
1.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo, darbo planavimo ir organizavimo srityje, turėti personalo valdymo patirtį;
2.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų veiklą, vidaus ir valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, asmens duomenų tvarkymą, darbo ir poilsio laiko planavimą, organizavimą ir apskaitą, dokumentų rengimo taisykles, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, baigus atitinkamus mokymus mokėti dirbti BPCIS, Centro ryšio valdymo įranga;
2.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.8. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.9. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.