Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. savarankiškai planuoja Skyriaus veiklą, atsako už tinkamą Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, pavedimų vykdymą;
1.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir dokumentus, susijusius su Centro ir Skyriaus veikla, Skyriaus personalo administravimu;
1.3. sprendžia Skyriaus darbuotojų darbo organizavimo klausimus, analizuoja ir vertina Skyriaus darbuotojų darbo krūvį, vykdo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos kontrolę;
1.4. užtikrina Skyriaus lygmens pagalbos skambučių administravimo ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – PGP) valdymo kokybės kontrolės vykdymą, vertina pagalbos skambučių administravimo ir PGP valdymo kokybę, analizuoja pagalbos skambučių administravimo ir PGP valdymo kokybės vertinimo ataskaitas, rengia išvadas, teikia siūlymus Centro viršininkui dėl pagalbos skambučių administravimo ir PGP valdymo kokybės gerinimo;
1.5. pagal kompetenciją planuoja ir organizuoja Skyriaus darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą, rengia ir dalyvauja rengiant mokymams reikalingą metodinę medžiagą, teikia siūlymus Centro viršininkui dėl mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikio;
1.6. renka, analizuoja ir vertina Skyriaus pagalbos skambučių administravimo ir pagalbos tarnybų pajėgų valdymo statistinius duomenis;
1.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su pagalbos ir kitomis tarnybomis, užtikrina sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kitomis tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdo periodišką sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kitomis tarnybomis sutarčių peržiūrą, teikia siūlymus Centro viršininkui dėl šių sutarčių keitimo ir tobulinimo;
1.8. užtikrina, kad būtų imamasi tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius Skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais, informacijos apie tokius asmenis perdavimą atitinkamoms valstybės institucijoms ir viešųjų ryšių tinklų teikėjams ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;
1.9. teikia siūlymus Centro viršininkui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, socialinių garantijų taikymo;
1.10. pagal kompetenciją įgyvendina teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje nuostatas;
1.11. dalyvauja atliekant tikslinius, operatyviuosius ir kompleksinius Centro teritorinių skyrių patikrinimus;
1.12. analizuoja ir apibendrina Skyriaus veiklos rezultatus, teikia siūlymus Centro viršininkui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
1.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.14. pagal kompetenciją Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie VRM, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, bendrauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę negu 2 metų darbo patirtį pagalbos tarnybų veiklos organizavimo srityje;
2.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų veiklą, vidaus ir valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, asmens duomenų tvarkymą, darbo ir poilsio laiko planavimą, organizavimą ir apskaitą, dokumentų rengimo taisykles, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, baigus atitinkamus mokymus mokėti dirbti Centro informacine sistema, Centro ryšio valdymo įranga;
2.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.8. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.9. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.