Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriaus darbuotojams, atsako už tinkamą Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, pavedimų vykdymą;
1.2. savarankiškai planuoja Skyriaus veiklą, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą veiklą;
1.3. organizuoja, vykdo ir kontroliuoja Skyriaus personalo administravimą ir dokumentų valdymą;
1.4. sprendžia Skyriaus darbuotojų darbo organizavimo klausimus, vykdo stebėseną ir analizę Skyriaus pamainos darbuotojų darbo organizavimo, pagalbos skambučių administravimo ir mokymų srityse, rengia išvadas, teikia siūlymus Centro viršininkui dėl Skyriaus pamainos darbuotojų darbo organizavimo tobulinimo, pagalbos skambučių administravimo kokybės gerinimo, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikio;
1.5. užtikrina Skyriaus lygmens pagalbos skambučių administravimo kokybės kontrolės vykdymą;
1.6. užtikrina Skyriaus darbuotojų vidaus tvarkos ir drausmės kontrolę, pažeidimų prevenciją;
1.7. pagal kompetenciją planuoja ir organizuoja Skyriaus darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą;
1.8. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su kitais Centro struktūriniais padaliniais, skubiosios pagalbos tarnybomis ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijomis, užtikrina sąveikos (bendradarbiavimo) sutarčių vykdymą, vykdo periodišką sąveikos (bendradarbiavimo) sutarčių peržiūrą, teikia siūlymus Centro viršininkui dėl šių sutarčių keitimo ir tobulinimo;
1.9. kuruoja bendradarbiavimą su Dingusių žmonių šeimų paramos centru, administruojant skambučius Karštąja linija 116000;
1.10. apibendrina Skyriaus veiklos rezultatus, rengia išvadas, teikia siūlymus Centro viršininkui dėl prioritetinių darbų, reikalingų pokyčių, Skyriaus veiklos tobulinimo;
1.11. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir dokumentus, susijusius su Centro ir Skyriaus veikla;
1.12. užtikrina, kad būtų imamasi tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius Skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais, informacijos apie tokius asmenis perdavimą atitinkamoms valstybės institucijoms;
1.13. teikia siūlymus Centro viršininkui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, socialinių garantijų taikymo, informuoja apie Skyriaus pareigūnų galimai padarytus tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus, ypatingus su Skyriaus veikla, susijusius įvykius, gerus pavyzdžius, susijusius su pagalbos skambučių administravimu;
1.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.15. pagal kompetenciją Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie VRM, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, bendrauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį skubiosios pagalbos tarnybų veiklos srityje;
2.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Centro ir pagalbos tarnybų veiklą, vidaus ir valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, asmens duomenų tvarkymą, darbo ir poilsio laiko planavimą, organizavimą ir apskaitą, dokumentų rengimo taisykles, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis, baigus atitinkamus mokymus, mokėti dirbti Centro informacine sistema ir turimomis ryšio priemonėmis;
2.5. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;
2.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.7. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.