Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. prižiūri ir koordinuoja Centro Parengties ir kokybės kontrolės ir Informacinių technologijų skyrių veiklą;
1.2. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme ir kituose teisės aktuose Centrui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
1.3. prižiūri ir kontroliuoja Centro veiklos planavimo, strateginio planavimo ir investicijų planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą;
1.4. vykdo paskesniąją finansų kontrolę;
1.5. Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
1.6. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Centro informacinės sistemos (BPCIS) kūrimą, diegimą ir tobulinimą, jos susiejimą su kitomis informacinėmis sistemomis, Centro veiklai reikalingų duomenų šaltinių paiešką, duomenų paruošimą ir įkėlimą į BPCIS;
1.7. pagal kompetenciją koordinuoja Europos Sąjungos iniciatyvų dėl vietos nustatymo duomenų teikimo kartu su pagalbos skambučiais (angl. E112) bei avarinio skambučio (angl. eCall) ir kitų tarptautinių ryšių;
1.8.  dalyvauja vertinant Centro valstybės tarnautojų pareigybes, Centro pareigūnų profesionalumą, atestuojant Centro pareigūnus, organizuojant personalo atranką ir mokymą (kvalifikacijos kėlimą);
1.9. laikinai nesant Centro viršininko, atlieka jo funkcijas;
1.10. vykdo kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Centro viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį pagalbos tarnybų veiklos organizavimo srityje ir 1 metų vadovavimo patirtį;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, darbo santykių reguliavimą, finansinę veiklą;
2.4. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinių ir prognozavimo gebėjimų;
2.5. gebėti strategiškai mąstyti, aiškiai apibrėžti ir tiksliai išanalizuoti kylančias problemas, numatyti ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus;
2.6. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.