Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriaus veiklai, atsako už tinkamą Skyriaus darbo veiklos organizavimą, planavimą, nustatytų priemonių ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą, duotų pavedimų vykdymą ir rezultatus;
1.2. organizuoja Centro darbuotojų profesinių žinių tobulinimą ir pagal kompetenciją koordinuoja bazinio Bendrojo pagalbos centro specialisto parengimo programos vykdymą;
1.3. koordinuoja ir užtikriną kokybės kontrolės vykdymą Centro lygiu;
1.4. planuoja tikslinius, operatyviuosius ir kompleksinius Centro teritorinių skyrių patikrinimus ir dalyvauja juos atliekant, inicijuoja tikslinių ir operatyviųjų patikrinimų atlikimą;
1.5. sprendžia Skyriaus ir pagal kompetenciją Centro teritorinių skyrių darbuotojų darbo organizavimo klausimus ir pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Skyriaus darbuotojų darbą su Centro informacine sistema (toliau – BPCIS);
1.6. planuoja Skyriaus veiklą, organizuoja bendradarbiavimą ir sąveiką su kitais Centro struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, apskričių priešgaisrinėmis gelbėjimo valdybomis, teisėsaugos, sveikatos apsaugos ir kitomis institucijomis spręsdamas jam pavestus uždavinius;
1.7. analizuoja ir apibendrina Centro teritorinių skyrių veiklos rezultatus ir aktualijas, organizuoja metodinių rekomendacijų Centro teritorinių skyrių darbuotojams rengimą, teikia Centro vadovybei pasiūlymus dėl pagalbos skambučių administravimo ir pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo  veiklos bei BPCIS tobulinimo;
1.8. pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų projektų, sutarčių projektų, kitų su Centro ir Skyriaus veikla susijusių dokumentų rengimą, rengia šiuos dokumentus;
1.9. teikia siūlymus dėl Centro darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, socialinių garantijų taikymo;
1.10. Centro vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl Centro darbuotojų padarytų tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų bei nelaimingų atsitikimų darbe;
1.11. organizuoja pagalbos skambučių administravimo ir pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo vykdymo statistinių duomenų analizę, vertina tendencijas, rengia išvadas;
1.12. padeda Centro viršininkui užtikrinti profesinių sąjungų Centre veiklos ypatumus;
1.13. kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių vykdymą;
1.14. organizuoja darbus, susijusius su korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimais Centre;
1.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.16. kontroliuoja Privačių interesų deklaracijų pateikimą bei papildymą Centre, rekomendacijų pateikimą Centro darbuotojų Privačių interesų deklaracijose nurodžius galimą interesų konfliktą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.17. pagal kompetenciją Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie VRM, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, bendrauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį pagalbos tarnybų veiklos organizavimo srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras), pagalbos tarnybų darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, darbo santykių reguliavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis;
2.4. būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų projektų rengimo taisyklėmis;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti su BPCIS;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.