Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. atlieka Centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) reikalingų duomenų analizę, jų atitinkamą paruošimą ir įkėlimą į duomenų bazę;
1.2. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl duomenų, reikalingų darbui su BPCIS, optimizavimo;
1.3. užtikrina BPCIS duomenų bazių atnaujinimą aktualiais duomenimis;
1.4. pagal kompetenciją rengia ir derina teisės aktų projektus;
1.5. pagal kompetenciją administruoja duomenų teikimo (gavimo) sutartis, rengia ir derina duomenų teikimo (gavimo) sutarčių projektus;
1.6. pagal kompetenciją rengia informacinių sistemų instrukcijas, dokumentaciją ir taisykles techninių priemonių, programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;
1.7. pagal kompetenciją užtikrina sklandų, nepertraukiamą ir saugų BPCIS, jos sąveiką su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir kitomis informacinėmis sistemomis;
1.8. pagal kompetenciją užtikrina  BPCIS tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį;
1.9. teikia pasiūlymus dėl BPCIS tobulinimo;
1.10. Centro vadovybės pavedimu dalyvauja sprendžiant Centro aprūpinimo kompiuterine ir programine įranga klausimus;
1.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, technologijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, asmens duomenų ir valstybės tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius informacinių technologijų saugą;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.7. mokėti dirbti kompiuterine technika, Microsoft Office programiniu paketu bei ryšio priemonėmis;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.