Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją;
1.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.3. diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą;
1.4. vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas;
1.5. pagal kompetenciją užtikrina nepertraukiamą Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) techninės ir sisteminės programinės įrangos veikimą, vykdo BPCIS serverių administravimą ir techninės būklės vertinimą;
1.6. konsultuoja Centro pareigūnus, kitus Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pagalbos tarnybų dispečerius, dirbančius su nutolusiomis
Centro informacinės sistemos BPCIS darbo vietomis, darbo su BPCIS, kita kompiuterine, programine ir elektroninio ryšio įranga klausimais;
1.7. pagal kompetenciją vykdo BPCIS serverių administravimą ir techninės būklės vertinimą, tvarko Centro kompiuterinę ir telefoninę įrangą, prižiūri telekomunikacijų tinklus, dalyvauja
sprendžiant Centro aprūpinimo kompiuterine, telefonine ir programine įranga klausimus;
1.8. atlieka Centro patalpų, esančių Petro Vileišio g. 20A, magnetinių įėjimo kortelių išdavimo, naudojimo ir grąžinimo apskaitą;
1.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.