Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal kompetenciją užtikrina nepertraukiamą Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) veikimą;
1.2. administruoja ir tvarko Centro kompiuterinę ir telefoninę įrangą, prižiūri telekomunikacijų tinklus;
1.3. pagal kompetenciją atlieka Centro kompiuterinės ir telefoninės įrangos techninės būklės vertinimą ir remontą;
1.4. analizuoja ir kontroliuoja Centro kompiuterinės ir telefoninės įrangos veikimą, teikia pasiūlymus dėl šios įrangos tobulinimo;
1.5. pagal kompetenciją vykdo BPCIS serverių administravimą ir techninės būklės vertinimą;
1.6. atlieka BPCIS apsaugą, pagal savo kompetenciją užtikrina įslaptintos informacijos apsaugą;
1.7. organizuoja sklandų, nepertraukiamą ir saugų Centro veiklos valdymo sistemos veikimą ir atlieka jos administravimą ir tvarkymą;
1.8. atlieka Centro Vilniaus skyriaus Komandų kontrolės centrų (angl. Command and Control Centre) su pokalbių grupių įrašų perklausymo programine įranga administravimą;
1.9. vykdo automatiniu būdu įrašančios informaciją sistemos, esančios Vilniuje, darbo kontrolę;
1.10. Centro vadovybės pavedimu dalyvauja sprendžiant Centro aprūpinimo kompiuterine, telefonine ir programine įranga klausimus;
1.11. konsultuoja Centro pareigūnus, kitus Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pagalbos tarnybų dispečerius, dirbančius su nutolusiomis Centro informacinės sistemos BPCIS darbo vietomis, darbo su BPCIS, kita kompiuterine, programine ir elektroninio ryšio įranga klausimais;
1.12. atlieka Centro patalpų, esančių Petro Vileišio g. 20A, magnetinių įėjimo kortelių išdavimo, naudojimo ir grąžinimo apskaitą;
1.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.14. pagal kompetenciją dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį negu aukštąjį koleginį fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijų mokslų studijų srities elektronikos ir elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;
2.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, asmens duomenų ir valstybės, tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą;
2.3. turėti specialių žinių, susijusių su informacinėmis ir ryšio sistemomis;
2.4. turėti 1 metų darbo, susijusio su telekomunikacinės technikos, įrangos ir tinklų bei kompiuterinės technikos ir programinės įrangos diegimu, priežiūra, patirtį;
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
2.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.