Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais;
1.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.3. diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą;
1.4. vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą;
1.5. pagal kompetenciją užtikrina nepertraukiamą Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) techninės ir sisteminės programinės įrangos Centro Klaipėdos skyriuje veikimą, vykdo kompiuterinės technikos bei programinės įrangos diegimą ir priežiūrą Centro Klaipėdos skyriuje;
1.6. administruoja ir tvarko Centro Klaipėdos skyriaus elektroninių ryšių (kompiuterinio ir telefoninio) įrangą, prižiūri telekomunikacinius ir duomenų perdavimo tinklus;
1.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.2. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:
2.1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.4. darbo patirtis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;
2.1.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.