Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. užtikrina nepertraukiamą Centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) Centro Klaipėdos skyriuje veikimą;
1.2. pagal savo kompetenciją vykdo kompiuterinės technikos bei programinės įrangos diegimą ir priežiūrą Centro Klaipėdos skyriuje;
1.3. administruoja ir tvarko Centro Klaipėdos skyriaus elektroninių ryšių (kompiuterinio, telefoninio ir radijo) įrangą, prižiūri telekomunikacinius ir duomenų perdavimo tinklus;
1.4. vykdo Centro Klaipėdos skyriaus elektroninių ryšių įrangos techninės būklės vertinimą, techninį aptarnavimą ir remontą;
1.5. analizuoja ir kontroliuoja Centro Klaipėdos skyriaus elektroninių ryšių įrangos veikimą, teikia pasiūlymus dėl šios įrangos tobulinimo;
1.6. atsako už Centro Klaipėdos skyriaus kompiuterinės, programinės ir organizacinės įrangos priežiūrą, programų naudojimo kontrolę ir apskaitą. Pagal savo kompetenciją įveda duomenis į BPCIS;
1.7. užtikrina nepertraukiamą BPCIS duomenų perdavimo tinklų veikimą Centro Klaipėdos skyriuje;
1.8. nuolat analizuoja ir kontroliuoja BPCIS Centro Klaipėdos skyriuje veikimą, šalina veikimo sutrikimus, teikia pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo;
1.9. vykdo automatiniu būdu informaciją įrašančios sistemos, esančios Klaipėdoje, darbo kontrolę;
1.10. pagal savo kompetenciją užtikrina BPCIS Centro Klaipėdos skyriuje tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį;
1.11. vykdo BPCIS Centro Klaipėdos skyriuje duomenų bazių, duomenų perdavimo tinklų apsaugą, pagal savo kompetenciją užtikrina įslaptintos informacijos apsaugą;
1.12. pagal kompetenciją dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.13. konsultuoja pareigūnus, kitus Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pagalbos tarnybų dispečerius, dirbančius su pagalbos tarnybose įrengtomis BPCIS darbo vietomis, darbo su BPCIS, kita kompiuterine ir programine įranga klausimais;
1.14. analizuoja asmenų, dirbančių su BPCIS, pastabas ir pasiūlymus dėl šios sistemos veikimo tobulinimo, apibendrina informaciją ir siūlomus sprendimus šiais klausimais teikia Skyriaus vedėjui ir Centro vadovybei;
1.15. Centro vadovybės pavedimu dalyvauja sprendžiant Centro aprūpinimo kompiuterine ir programine įranga klausimus;
1.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities,  elektronikos ir elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;
2.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, asmens duomenų ir valstybės, tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą;
2.3. turėti darbo, susijusio su informacinių sistemų diegimu ir priežiūra bei duomenų bazių administravimu, patirties ir darbo patirties analizuojant informacinių sistemų vartotojų poreikius bei formuluojant reikalavimus informacinių sistemų funkcionalumams;
2.4. turėti techninių žinių, susijusių su techninės, programinės ir elektroninių ryšių įrangos diegimu ir priežiūra;
2.5. turėti darbo patirties rengiant techninę, metodinę dokumentaciją, mokomąją medžiagą darbui su informacinėmis sistemomis;
2.6. turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo, susijusio su pagalbos skambučių administravimo programinės įrangos veikimo priežiūra, patirtį;
2.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.