Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais;
1.2. vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą;
1.3. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.4. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių
dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą;
1.5. atlieka Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) saugos įgaliotinio funkcijas, rengia ir tvarko BPCIS steigimo, kūrimo, įteisinimo ir saugos politikos dokumentus, atlieka BPCIS rizikos, atitikties vertinimą;
1.6. atlieka informacinių sistemų steigimą, kūrimą, įteisinimą, saugą ir kitus aspektus reglamentuojančių teisės aktų, standartizavimo dokumentų pokyčių stebėseną, teikia siūlymus dėl BPCIS dokumentacijos pakeitimų;
1.7. pagal kompetenciją užtikrina BPCIS tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį;
1.8. vykdo Bendrojo pagalbos centro darbuotojų supažindinimą pasirašytinai su BPCIS saugos dokumentais ir atsakomybe už jų reikalavimų nesilaikymą;
1.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
2.1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.3. darbo patirtis – asmens duomenų apsaugos srities patirtis;
2.1.4. darbo patirties trukmė – 1 metai.