Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal kompetenciją rengia ir derina teisės aktų projektus;
1.2. pagal kompetenciją rengia informacinių sistemų instrukcijas, dokumentacijas ir taisykles techninių ir programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;
1.3. atlieka Centro informacinės sistemos (toliau BPCIS) saugos įgaliotinio funkcijas, rengia ir tvarko BPCIS steigimo, kūrimo, įteisinimo ir saugos politikos dokumentus;
1.4. atlieka BPCIS rizikos, atitikties vertinimą;
1.5. atlieka informacinių sistemų steigimą, kūrimą, įteisinimą, saugą ir kitus aspektus reglamentuojančių teisės aktų, standartizavimo dokumentų pokyčių stebėseną, teikia siūlymus dėl BPCIS dokumentacijos pakeitimų;
1.6. pagal kompetenciją užtikrina Centro informacinėje sistemoje tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį;
1.7. pagal kompetenciją administruoja duomenų teikimo (gavimo) sutartis, rengia ir derina duomenų teikimo (gavimo) sutarčių projektus;
1.8. vykdo BPCIS naudotojų saugos švietimą, yra atsakingas už darbuotojų informavimą, susijusį su informacijos saugos užtikrinimu;
1.9. vykdo BPC darbuotojų supažindinimą pasirašytinai su BPCIS saugos dokumentais ir atsakomybe už jų reikalavimų nesilaikymą;
1.10. teikia pasiūlymus dėl BPCIS tobulinimo;
1.11. Centro vadovybės pavedimu dalyvauja sprendžiant Centro aprūpinimo kompiuterine ir programine įranga klausimus;
1.12. konsultuoja BPCIS naudotojus dėl saugos užtikrinimo;
1.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, technologijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais reglamentuojančius Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, asmens duomenų ir valstybės, tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus, reglamentuojančius informacinių technologijų saugą;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.