Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą;
1.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
1.3. rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais;
1.4. teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą;
1.5. pagal kompetenciją užtikrina nepertraukiamą Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) veikimą, analizuoja asmenų, dirbančių su BPCIS, pastabas ir pasiūlymus dėl jos veikimo tobulinimo, apibendrina informaciją ir siūlomus sprendimus šiais klausimais teikia Centro Skyriaus vedėjui ir Centro vadovybei;
1.6. konsultuoja pareigūnus, kitus Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pagalbos tarnybų dispečerius, dirbančius su pagalbos tarnybose įrengtomis BPCIS darbo vietomis, darbo su BPCIS, kita kompiuterine ir programine įranga klausimais;
1.7. pagal kompetenciją administruoja BPCIS posistemius, jų modulius ir duomenų bazes, atlieka duomenų bazių sutrikimų nustatymą ir šalinimą, atlieka BPCIS statistinių ataskaitų kūrimą ir redagavimą;
1.8. pagal kompetenciją užtikrina BPCIS tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį;
1.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.2. studijų kryptis – informatika;
arba:
2.1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.4. darbo patirtis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;
2.1.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.