Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal kompetenciją užtikrina nepertraukiamą Centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) veikimą;
1.2. pagal kompetenciją administruoja BPCIS posistemius, jų modulius ir duomenų bazes;
1.3. pagal kompetenciją atlieka BPCIS statistinių ataskaitų kūrimą ir redagavimą;
1.4. analizuoja ir kontroliuoja BPCIS veikimą, šalina veikimo sutrikimus, teikia pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo;
1.5. pagal kompetenciją užtikrina BPCIS tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį;
1.6. analizuoja asmenų, dirbančių su BPCIS, pastabas ir pasiūlymus dėl jos veikimo tobulinimo, apibendrina informaciją ir siūlomus sprendimus šiais klausimais teikia Centro  Skyriaus  vedėjui ir Centro vadovybei;
1.7. Centro vadovybės pavedimu dalyvauja sprendžiant Centro aprūpinimo kompiuterine ir programine įranga klausimus;
1.8. analizuoja avarinio skambučio (angl. eCall) įdiegimo sprendimų įgyvendinimo galimybes BPCIS ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Centro vadovybei;
1.9. analizuoja BPCIS pritaikymo neįgaliesiems sprendimų įgyvendinimo galimybes ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Centro vadovybei;
1.10. analizuoja BPCIS pritaikymo pranešimų apie dingusius vaikus 116000 linijos sprendimų įgyvendinimo galimybes ir teikia pasiūlymus Centro Skyriaus vedėjui ir Centro vadovybei;
1.11. analizuoja asmenų, dirbančių su Centro veiklos valdymo sistema, pastabas ir pasiūlymus dėl jos veikimo tobulinimo, apibendrina informaciją ir siūlomus sprendimus šiais klausimais teikia  Skyriaus  vedėjui ir Centro vadovybei;
1.12. konsultuoja pareigūnus, kitus Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pagalbos tarnybų dispečerius, dirbančius su pagalbos tarnybose įrengtomis BPCIS darbo vietomis, darbo su BPCIS, kita kompiuterine ir programine įranga klausimais;
1.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.14. pagal kompetenciją dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.15. laikinai nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
1.16 vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, informatikos krypties išsilavinimą;
2.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, asmens duomenų ir valstybės, tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą;
2.3. turėti specialių žinių, susijusių su informacinių sistemų diegimu ir priežiūra bei duomenų bazių administravimu;
2.4. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo, susijusio su pagalbos skambučių administravimo programinės įrangos veikimo priežiūra, patirtį;
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles;
2.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.