Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriaus pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, koordinuoja jų darbą;
1.2. atsako už tinkamą Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir duotų pavedimų vykdymą laiku;
1.3. užtikrina sklandų, nepertraukiamą ir saugų Centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) veikimą, jos sąveiką su Vidaus reikalų ministerijos ir kitomis informacinėmis sistemomis;
1.4. nustato BPCIS plėtros ir jos modernizavimo poreikius, įgyvendina jos plėtrą;
1.5. užtikrina BPCIS aprūpinimą reikalingais duomenimis, nustato tokių duomenų poreikį ir aprūpinimo jais priemones;
1.6. sprendžia Centro aprūpinimo ryšių ir kompiuterine įranga klausimus (nustato poreikius, teikia siūlymus);
1.7. rengia teisės aktų, susijusių su informacinių technologijų panaudojimu, projektus;
1.8. rengia techninę dokumentaciją, įgyvendinant informacinių technologijų plėtros ir diegimo projektus;
1.9. organizuoja Centro kompiuterinės, programinės ir ryšių įrangos administravimą ir priežiūrą;
1.10. užtikrina BPCIS duomenų bazių, duomenų perdavimo tinklų apsaugą ir jos tinkamą reglamentavimą;
1.11. užtikrina jam patikėtos įslaptintos informacijos apsaugą;
1.12. organizuoja duomenų (geografinių, adresų registro, pagalbos tarnybų resursų) įvedimą į BPCIS, analizuoja jų poreikį ir gavimo galimybes;
1.13. organizuoja BPCIS pritaikymo avarinio skambučio (angl. eCall) įdiegimo sprendimų įgyvendinimą;
1.14. organizuoja BPCIS pritaikymo neįgaliesiems sprendimų įgyvendinimą;
1.15. organizuoja BPCIS pritaikymo pranešimų apie dingusius vaikus 116000 linijos sprendimų įgyvendinimą;
1.16. konsultuoja Centro pareigūnus, kitus Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pagalbos tarnybų dispečerius, dirbančius prie nuotolinių BPCIS darbo vietų, darbo su Centro informacine sistema, kita kompiuterine, programine ir ryšio įranga klausimais;
1.17. Centro vadovybės pavedimu atstovauja Centrui šalies ir tarptautiniuose renginiuose informacinių technologijų naudojimo ar taikymo klausimais;
1.18. pagal kompetenciją vykdo einamąją finansų kontrolę;
1.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį elektronikos ir elektros inžinerijos krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
2.2. turėti  trejų metų darbo, susijusio su informacinių sistemų, techninės, programinės ir ryšių įrangos diegimu ir priežiūra, duomenų bazių administravimu, patirties ir vienų metų pagalbos skambučių administravimo programinės įrangos veikimo priežiūros darbo patirtį;
2.3. turėti vadybos, projektų valdymo, paslaugų teikimo procesų kūrimo ir įgyvendinimo žinių;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo, raštvedybos taisyklėmis, dokumentais, reglamentuojančiais Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, asmens duomenų ir valstybės tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą;
2.6. turėti organizacinių gebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti savo ir skyriaus veiklą;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.