Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
1.2. konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
1.3. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
1.4. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
1.5. vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas;
1.6. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus;
1.7. valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
1.8. pagal kompetenciją užtikrina sklandų, nepertraukiamą ir saugų Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) veikimą, jos sąveiką su kitomis informacinėmis sistemomis;
1.9. nustato BPCIS plėtros ir jos modernizavimo poreikius, įgyvendina jos plėtrą, rengia techninę ir kitą dokumentaciją, įgyvendinant informacinių technologijų plėtros ir diegimo projektus;
1.10. organizuoja Centro kompiuterinės, programinės ir ryšių įrangos administravimą ir priežiūrą;
1.11. užtikrina jam patikėtos įslaptintos informacijos apsaugą;
1.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.2. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:
2.1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1.4. darbo patirtis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;
2.1.5. darbo patirties trukmė – 5 metai.