Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. ruošia paraiškas reikalingų materialinių vertybių įsigijimui;
1.2. organizuoja tarnybinės uniforminės aprangos išdavimą Centro pareigūnams, vykdo apskaitą, nustato Centro pareigūnų poreikius;
1.3. kas mėnesį sutikrina materialinių vertybių buhalterinius likučius su Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Finansų skyriaus pateikta ataskaita;
1.4. tvarko apskaitos dokumentus, reikalingus pajamuojant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą;
1.5. tvarko atiduodamo naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto dokumentus;
1.6. rengia dokumentus, reikalingus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei trumpalaikio turto nurašymui;
1.7. rengia atsargų nurašymo dokumentus;
1.8. rengia ilgalaikio nematerialaus ir materialaus bei trumpalaikio turto ataskaitas;
1.9. atsako už griežtos atskaitomybės blankų apskaitą, išdavimą ir nurašymą;
1.10. pagal kompetenciją administruoja pavestas viešųjų pirkimų sutartis;
1.11. dalyvauja ir atlieka inventoriaus ir medžiagų metines inventorizacijas;
1.12. organizuoja smulkų Centro patalpų, esančių Petro Vileišio g 20A, Vilniuje (toliau - patalpos), ir inventoriaus remontą bei kitus pagalbinius darbus;
1.13. organizuoja Centro patalpų švaros ir tvarkos priežiūrą;
1.14. aprūpina valytojus reikalingomis darbo priemonėmis ir inventoriumi;
1.15. registruoja ir organizuoja avarinių gedimų šalinimą Centro patalpose;
1.16. organizuoja svečių (delegacijų) priėmimą Centre ir kitų renginių aptarnavimą;
1.17. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
2.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, reglamentuojančiais Centro veiklą, viešąjį administravimą;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, turto įsigijimą, apskaitą ir disponavimą turtu;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, biuro įranga;
2.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.