Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. teikia informaciją apie Centro veiklą ir bendrojo pagalbos telefono numerio 112 naudojimo ypatumus žiniasklaidos atstovams, piliečiams, šalies institucijoms ir organizacijoms;
1.2. teikia informaciją žiniasklaidai ir komentuoja su Centro veikla susijusius įvykius, duomenų ataskaitas ir kt., palaiko tiesioginius ryšius su žiniasklaida, organizuoja informacijos pateikimo valdymą didelio atgarsio žiniasklaidoje ir visuomenėje sulaukusių įvykių metu;
1.3 formuoja Centro ir bendrojo pagalbos telefono numerio 112 įvaizdį, naudodamas išorinės (įskaitant socialinius tinklus) ir vidinės komunikacijos priemones;
1.4. rengia prevencinius pranešimus žiniasklaidos atstovams ir gyventojams;
1.5. organizuoja Centro spaudos konferencijas;
1.6. vykdo informacijos atnaujinimą ir pateikimą interneto svetainėje, rengia naujienų pranešimus, apibendrina bei skelbia interneto svetainėje statistines suvestines;
1.7. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia praktinę pagalbą Centro darbuotojams, renka ir viešina informaciją apie teigiamos patirties atvejus;
1.8. organizuoja renginius Centro darbuotojams, vykdo vidinę komunikaciją;
1.9. fotografuoja Centro renginius, kaupia ir tvarko Centro fotografijų archyvą;
1.10. talkina rengiant edukacinę medžiagą ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams ir vaikams;
1.11. teikia pasiūlymus dėl informacijos sklaidos apie Centro veiklą, informacinių projektų, videofilmų, televizijos, radijo laidų apie Centrą ir numerį 112 kūrimo, jų leidybos ir kitų informacinio – vizualinio pristatymo darbų organizavimo;
1.12. vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius Centro vadovybės ir Organizacinio skyriaus vedėjo pavedimus.

2.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių, komunikacijos srityse;
2.3. išmanyti teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, civilinės saugos sistemą, visuomenės informavimo ir viešojo saugumo sritis;
2.4. išmanyti visuomenės informavimo strategiją ir procesus;
2.5. mokėti vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, teisės aktų projektus;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.8. mokėti bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais ir piliečiais;
2.9. mokėti fotografuoti.