Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. konsultuoja priskirtos srities klausimais;                
1.2. vertina Centro Klaipėdos skyriaus darbuotojų, administruojančių pagalbos skambučius darbo kokybę, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo Centro ir teritorinių padalinių vadovams;
1.3. dalyvauja naujų darbuotojų atrankose;
1.4. organizuoja ir vykdo mokymus Centro pareigūnams ir darbuotojams aktualiais psichologijos klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja prevencinių priemonių ir mokymo programų, skirtų pareigūnams, rengime;
1.5. konsultuoja asmenybės ir su tarnyba susijusių sunkumų įveikimo klausimais, vertina psichologinių problemų Centre prevencijos poreikį, teikia metodines rekomendacijas aktualiais Centro pareigūnams ir darbuotojams psichologinių problemų prevencijos klausimais;
1.6. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, užsienio valstybių vidaus reikalų sistemos psichologais, mokslo ir švietimo įstaigomis;               
1.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus;               
1.8. atlieka asmens psichologinį vertinimą psichologinės pagalbos poreikio vertinimo  ir teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumo įvertinimo tikslais;
1.9. pagal kompetenciją ir poreikius dalyvauja mokslo ir kitų institucijų psichologinio vertinimo metodikų kūrime ir aprobavime;
1.10. pagal kompetenciją padeda numatyti ir įgyvendinti Centro psichologinio mikroklimato gerinimo ir organizacijos veiklos veiksmingumo didinimo siekius, organizuoja ir atlieka koletyvo psichologinio klimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas įstaigos ir padalinių vadovams nustatytoms problemoms spręsti;
1.11. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos ir jos padalinių vadovus vadovavimo, kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo, pareigūnų ir darbuotojų motyvavimo bei psichologinės pareigūnų ir darbuotojų gerovės stiprinimo klausimais.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
2.1.2. studijų kryptis – psichologija.