Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. sprendžia Centro kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Centrui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Centro veiklos organizavimą;
1.2. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;
1.3. planuoja, organizuoja ir vykdo Centro veiklą vadovaudamasis departamento strateginiu veiklos planu, departamento metiniu veiklos planu ir Centro metiniu priemonių planu;
1.4. teikia departamentui ataskaitą apie priemonių, įtrauktų į departamento strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, už kurių vykdymą atsakingas Centras, vykdymą. Taip pat teikia departamento direktoriui tvirtinti Centro metinio veiklos plano projektą ir teikia ataskaitą apie jo vykdymą;
1.5. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Centro veiklos gerinimo;
1.6. pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo siunčiamuosius dokumentus, atsakymus į paklausimus;
1.7. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
1.8. vadovaudamasis departamento direktoriaus patvirtintu Centro pareigybių sąrašu ir Centro struktūra, tvirtina Centro pareigybių sąrašą;
1.9. teikia departamento direktoriui tvirtinti Centro nuostatus;
1.10. departamento direktoriaus įgaliojimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Centro vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus, dirbančius pagal darbo sutartis. Teisės aktų nustatyta tvarka skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, juos skatina, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;
1.11. užtikrina darbo sąlygas Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų funkcijoms atlikti;
1.12. tvirtina metinius arba mėnesinius Centro darbuotojų pamainų darbo grafikus, nustato pamainų pradžią ir pabaigą;
1.13. tvirtina Centro metinius išlaidų planus, rengia Centro vykdomų programų sąmatų projektus, kuriuos teikia departamento direktoriui tvirtinti, ir atsako už jų vykdymą;
1.14. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
1.15. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja skirtas lėšas pagal nustatytą paskirtį Centro programoms vykdyti ir veiklos tikslams įgyvendinti;
1.16  teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo su Specialiąja priešgaisrine gebėjimo valdyba sutartis dėl buhalterinės apskaitos centralizuoto tvarkymo;
1.17. pagal kompetenciją sudaro sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;
1.18. organizuoja ir koordinuoja Centro informacinės sistemos diegimą ir tobulinimą, jos susiejimą su kitomis informacinėmis sistemomis, Centro veiklai reikalingų duomenų įkėlimą į ją ar eksportavimą iš jos;
1.19. pagal kompetenciją organizuoja Europos Sąjungos iniciatyvų dėl vietos nustatymo duomenų teikimo kartu su pagalbos skambučiu (angl. E112) bei avarinio skambučio (angl. eCall) įgyvendinimą;
1.20. dalyvauja departamento organizuojamuose metiniuose ataskaitiniuose pasitarimuose, kuriuose pristato Centro veiklos praėjusių kalendorinių metų ataskaitą;
1.21. teikia departamentui siūlymus dėl investicinių planų sudarymo ir organizuoja investicijų projektų rengimą;
1.22. organizuoja Centro tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su visuomeninėmis organizacijomis ir viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;
1.23. užtikrina Centro viešųjų ryšių įgyvendinimą;
1.24. atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, tarpžinybinėse darbo grupėse;
1.25. kontroliuoja asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą;
1.26. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą;
1.27. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą Centre;
1.28. vykdo departamento direktoriaus, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir jo pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis;
1.29. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos srityje ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, civilinės saugos sistemos veiklą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, darbo santykių reguliavimą, finansinę veiklą;
2.4. mokėti  anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu;
2.5. gebėti strategiškai mąstyti, aiškiai apibrėžti ir tiksliai išanalizuoti kylančias problemas, numatyti ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus;
2.6. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
2.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);
2.9. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.