Valstybės tarnautojų užduotys

Skelbiamos įstaigos vadovų ir struktūrinių padalinių vadovų užduotys.

 

Audrius Čiuplys

Viršininkas

1. Vykdyti Vidaus reikalų ministerijos strateginių projektų portfelio komisijos 5.4.2 projekto „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“ projektų vadovo pareigas.
2. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro vykdomo valstybės investicijų projektų „Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos funkcionalumo išplėtimas ir modernizavimas“ įgyvendinimą. 
3. Užtikrinti operatyvų Bendrojo pagalbos centro atsiliepimą į pagalbos skambučius ir operatyvų reagavimą į pagalbos prašymus bei tinkamą informacijos perdavimą pagalbos tarnyboms.
4. Pagal kompetenciją bendradarbiauti su projektavimo įmone rengiant Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus pastato Klaipėdoje, Šilutės pl. 50A rekonstrukcijos techninį projektą.
5. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro 2023-ųjų metų veiklos plano, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu, įgyvendinimą.
6. Pagal kompetenciją užtikrinti Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos ir Bendrojo pagalbos centro vidaus kompiuterinio tinklo atitiktį organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams (patvirtintiems Vyriausybės 2018-08-13 nutarimu Nr. 818).

Tadas Maroščikas

Viršininko pavaduotojas

1. Užtikrinti valstybės investicijų projekto „Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos funkcionalumo išplėtimas ir modernizavimas“ įgyvendinimą (2023 metams numatyta apimtimi).
2. Parengti nacionalinės Bendrojo pagalbos centro sistemos modernizavimo veiksmų plano, skirto pateikti Europos Komisijai, projektą (2022 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972 papildoma priemonėmis, kuriomis per Europos bendrąjį skubios pagalbos numerį 112 skubios pagalbos ryšiais užtikrinama veiksminga prieiga prie skubios pagalbos tarnybų 7 straipsnio 2 punktas).
3. Atlikti mobiliosios programos „112 Lietuva“ modifikavimą ir pritaikymą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (patvirtinto Vyriausybės 2018-12-12 nutarimu Nr. 1261) 36 punkto reikalavimams.
4. Išnagrinėti technines ir organizacines galimybes dėl Bendrojo pagalbos centro veiklos tęstinumo užtikrinimo karo padėties ar kitos ekstremalios situacijos atveju.
5. Išnagrinėti galimybes apjungti Bendrojo pagalbos centro padalinių Vilniuje ir Klaipėdoje naudojamus Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos komponentus į bendrą skambučių eilę.

 

 

 

 

Saulius Petrauskas

Skyriaus vedėjas

1. Parengti techninę specifikaciją, kvalifikacinius reikalavimus ir sutarties projektą dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos programinės įrangos priežiūros paslaugų įsigijimo.
2. Atlikti sutarties F11-39, pasirašytos 2022-06-28, dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos telefoninės programinės įrangos priežiūros paslaugų atlikimo, vykdymo priežiūrą. 
3. Atlikti sutarties F11-21, pasirašytos 2022-04-28, dėl Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos balso įrašymo programinės įrangos priežiūros paslaugų atlikimo, vykdymo priežiūrą. 
4. Vilniuje ir Klaipėdoje suvienodinti Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos mokomosios aplinkos programinės įrangos Siveillance ELS WEB duomenų bazę su darbinės aplinkos duomenų baze dėl efektyvesnio darbuotojų mokymo.
5. Kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atsakingais darbuotojais atlikti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų automatinio rikiuotės atnaujinimo iš išvykčių apskaitos modulio į Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos testinę aplinką testavimus. Atlikus testavimus ir priėmus sprendimą dėl tinkamo automatinio rikiuotės atnaujinimo veikimo, perkelti į Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos darbinę aplinką. 

Liutauras Šinkūnas

Skyriaus viršininkas

1. Parengti ne mažiau 3 naujų ar naujos redakcijos teisės aktų, reglamentuojančių Bendrojo pagalbos centro budindčių pamainų darbuotojų veiklą.
2. Užtikrinti Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programos tinkamą vykdymą bei organizuoti kompetencijų vertinimus grįžtantiems pareigūnams.
3. Užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma Bendrojo pagalbos centro budinčių pamainų darbuotojų darbo kokybės kontrolė.
4. Užtikrinti teritorinių skyrių budinčių pamainų darbuotojų savarankiško mokymosi organizavimą, testavimą bei pravesti mokymus teritorinių skyrių darbuotojams.
5. Atlikti teritorinių skyrių veiklos patikrinimus bei parengti atsakaitas.

Jelena Montvilienė

Skyriaus viršininkė

1. Užtikrinti operatyvų ir kokybišką Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus operatorių atsakymą į pagalbos skambučius.
2. Užtikrinti pagalbos skambučių administravimo kokybės vertinimą.
3. Užtikrinti pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą, mokymus ir veiklos aptarimus, vykdyti naujai priimtų (būsimų) skyriaus budinčių pamainų darbuotojų praktinį mokymą.
4. Užtikrinti sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kt. tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdyti periodišką sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kitomis tarnybomis sutarčių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrojo pagalbos centro veiklą, peržiūrą, teikti siūlymus Bendrojo pagalbos centro viršininkui dėl šių dokumentų keitimo ir tobulinimo.
5. Vykdyti prevencines priemones, siekiant informuoti visuomenę apie Bendrojo pagalbos centro veiklą ir numerio 112 paskirtį, imtis tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais.
6. Vykdyti intensyvius Bendrojo pagalbos centro Veiklos valdymo modulio funkcionalumo testavimus.

Vaidas Masiliauskas

Skyriaus viršininkas

1. Užtikrinti operatyvų ir kokybišką Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus operatorių atsakymą į pagalbos skambučius.
2. Užtikrinti pagalbos skambučių administravimo kokybės vertinimą.
3. Užtikrinti pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą, mokymus ir veiklos aptarimus, vykdyti naujai priimtų (būsimų) skyriaus budinčių pamainų darbuotojų praktinį mokymą.
4. Užtikrinti sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kt. tarnybomis sutarčių vykdymą, vykdyti periodišką sąveikos (bendradarbiavimo) su pagalbos ir kitomis tarnybomis sutarčių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrojo pagalbos centro veiklą, peržiūrą, teikti siūlymus Bendrojo pagalbos centro viršininkui dėl šių dokumentų keitimo ir tobulinimo.
5. Vykdyti prevencines priemones, siekiant informuoti visuomenę apie Bendrojo pagalbos centro veiklą ir numerio 112 paskirtį, imtis tinkamų priemonių siekiant nustatyti asmenis, trukdančius skyriaus darbuotojų darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais.
6. Pagal kompetenciją su Klaipėdos miesto savivaldybe ir kitomis įstaigomis spręsti klausimus, susijusius su Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus pastato Klaipėdoje, Šilutės pl. 50A rekonstrukcijos techninio projekto parengimu.

Evaldas Baguckas

Skyriaus viršininkas

1. Užtikrinti, kad būtų pasiekti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatyti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės rodikliai.
2. Užtikrinti operatyviojo pajėgų valdymo kokybės vertinimą bei periodinį pamainos darbuotojų profesinių žinių patikrinimą.
3. Užtikrinti ir suvienodinti budinčių pamainų parengtį Pajėgų valdymo skyriuje.
4. Užtikrinti periodinį Pajėgų valdymo skyriuje naudojamų pajėgų sutelkimo planų atnaujinimą (pagal valdomas priešgaisrines gelbėjimo pajėgas nuotolinėse darbo vietose).
5. Per einamuosius metus organizuoti susitikimus su priešgaisrinių gelbėjimo valdybų atstovais.

Atnaujinimo data: 2023-12-28