BDAR
Close

 

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

 


 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrius Čiuplys
  205
  Tadas Maroščikas
  206
 • Organizacinis skyrius
  El. p. , Adresas: Petro Vileišio g. 20A, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Donatas Varnas
  210
  Raimundas Naktinis
  209
  Inesa Petkevičiūtė
  101
  Dalia Čijauskienė
  101
  Aurelija Jundulienė
  101
  Laura Piaciukonė
  101
  Ugnė Kabelkaitė
  101
  Erika Šlepavičienė
  Klaipėda
  Vilma Juozevičiūtė
  Žana Belskienė
  203

  Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:
  1. užtikrinti sklandų Centro veiklos vidaus administravimą Centro veiklos administracinio reglamentavimo, planavimo, dokumentų valdymo, personalo valdymo ir turto valdymo srityse;
  2. organizuoti Centro pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kvalifikacijos kėlimą, skatinti juos dalyvauti tobulinant Centro veiklą bei užtikrinti darbuotojų psichologinį rengimą; 
  3. padėti Centro viršininkui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
  4. plėtoti Centro viešuosius ryšius, formuoti deramą Centro ir skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numerio 112 (toliau – numeris 112) įvaizdį;
  5. organizuoti Centro materialinį ir techninį aprūpinimą bei vykdyti Centro viešuosius pirkimus;
  6. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų ir dokumentų projektus bei vertinti ar Centro rengiami ir kitų institucijų pateikti derinti teisės aktai bei sutarčių projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus;
  7. padėti Centrui teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei suteiktas teises;
  8. koordinuoti Centro dalyvavimą tarptautiniuose ir kituose veiklos plėtros projektuose ar iniciatyvose.

  Skyrius, įgyvendindamas nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, pagal kompetenciją vertina Centro struktūrinių padalinių ar darbuotojų parengtus ir Centre gautus kitų institucijų rengtus teisės aktų projektus bei Centre sudaromų sutarčių, susitarimų projektus, dėl jų teikia pastabas ir pasiūlymus; 
  2. organizuoja Centro veiklos planavimo dokumentų rengimą, kontroliuoja ir koordinuoja jų nuostatų vykdymą, apibendrina ir analizuoja rezultatus;
  3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant procesinius dokumentus teismams;
  4. Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Departamente, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, teismuose;
  5. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, susijusius su Centro ir Skyriaus veikla;
  6. teikia Centro vadovybei siūlymus dėl galiojančių Centro teisės aktų pakeitimų bei naujų teisės aktų rengimo poreikio;
  7.  rengia teisės aktų, skirtų Organizacinio skyriaus uždaviniams įgyvendinti, projektus, kitus dokumentus, pagal kompetenciją – pažymas ir ataskaitas; 
  8. organizuoja darbuotojų atrankas ir konkursus, įformina darbuotojų priėmimą (skyrimą) į pareigas ir atleidimą iš jų;
  9.  vykdo Centro personalo sudėties analizę, teikia pasiūlymus dėl personalo sudėties formavimo;
  10. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje; 
  11. rengia ir tvarko dokumentus dėl darbuotojų socialinių ir kitų garantijų;
  12. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
  13. tvarko Centro darbuotojų tarnybos ir asmens bylas, tvarko duomenis Valstybės tarnautojų ir Vidaus reikalų pareigūnų registruose, organizuoja Centro pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, tvarko kvalifikacinių klasių suteikimo ir pareigūnų pareiginių algų koeficientų nustatymo dokumentus; 
  14. organizuoja Centro darbuotojų prašymų leisti dirbti kitą darbą, stažų nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisijų darbą, tvarko su tuo susijusią dokumentaciją;
  15. skaičiuoja vidaus tarnybos stažus, tarnybos Lietuvos valstybei stažus;
  16. rengia ir tvarko vidaus tarnybos sistemos pareigūnų dokumentus, būtinus pareigūnų ir karių valstybinei pensijai paskirti;
  17. dalyvauja rengiant teikimus ir rengia teisės aktų projektus, skirtus Centro pareigūnams eiliniams ir neeiliniams specialiems nekariniams vidaus tarnybos laipsniams suteikti;
  18. organizuoja ir kontroliuoja Centro darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus;
  19. pagal kompetenciją ir patvirtintus planus organizuoja Centro administracijos personalo mokymą, kvalifikacijos kėlimą; 
  20. organizuoja Centro darbuotojų komandiruotes, stažuotes ir kitokio pobūdžio išvykas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje, svečių (delegacijų) priėmimą Centre ir kitus renginius;
  21. pagal kompetenciją organizuoja dokumentų finansinei paramai gauti rengimą;
  22. tvarko Centro darbuotojų atostogų, papildomų poilsio dienų suteikimo, ne viso darbo laiko nustatymo dokumentus, atlieka atostogų apskaitą;
  23. išduoda, keičia darbuotojo tapatybę ir jo einamas pareigas patvirtinančius dokumentus, atnaujina juose esančius sertifikatus;
  24. aptarnauja į Centrą besikreipiančius asmenis;
  25. tvarko Centro Organizacinio skyriaus dokumentus, tikrina ir vertina Centro personalo rengiamų dokumentų atitikimą nustatytiems dokumentų rengimo reikalavimams, šiais klausimais konsultuoja Centro darbuotojus;
  26. administruoja Centro įslaptintą informaciją;
  27. kontroliuoja Centre gautų Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Vidaus reikalų ministerijos vadovybės, Departamento vadovybės, Centro vadovybės pavedimų vykdymą nustatytais terminais;
  28. Centro vadovybės pavedimu organizuoja pasitarimus, įsteigtų komisijų ar darbo grupių posėdžius, teikia informaciją Centro struktūriniams padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms apie pasitarimuose, komisijų ar darbo grupių posėdžiuose priimtus sprendimus, kontroliuoja ir koordinuoja jų vykdymą;
  29. pagal kompetenciją nagrinėja su darbo laiko apskaita susijusius klausimus, tvarko Centro administracijos darbo laiko apskaitą;
  30. organizuoja ir dalyvauja vykdant tinkamą Centro dokumentų saugojimą ir sunaikinimą;
  31. priima ilgo saugojimo bylas iš Centro struktūrinių padalinių, įrašo juos į ilgai saugomų bylų apyrašus ir jų tęsinius, ruošia išėjusių darbuotojų tarnybos/asmens bylas perdavimui saugoti į Centro archyvą;
  32. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, Centro patalpų priežiūrą, darbo higienos profilaktiką ir priežiūrą bei kontrolę;
  33. vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, organizuoja tarnybinės uniforminės aprangos Centro pareigūnams išdavimą, nurašymą ir teikia naujos uniformos kiekio poreikį bei organizuoja Centre  vykstančių renginių techninį aptarnavimą; 
  34. rengia ir visuomenei teikia informaciją apie numerį 112, pagal savo kompetenciją teikia siūlymus Centro vadovybei dėl numerio 112 ir su juo susijusių paslaugų tobulinimo;
  35. bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis, teikia joms informaciją apie Centro veiklą, konsultuoja Centro personalą bendravimo su visuomenės informavimo priemonėmis klausimais, stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją apie Centro veiklą ir su ja susijusias sritis, rengia ir atnaujina informaciją Centro interneto svetainėje;
  36. nustato psichologines problemas Centre ir pristato bei svarsto šias problemas su Centro vadovybe ir skyrių vadovais bei skyrių darbuotojais, teikia metodines rekomendacijas psichologinių problemų prevencijos ir intervencijos klausimais;
  37. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimu.

 • Informacinių technologijų skyrius
  El. p. , Adresas: Petro Vileišio g. 20A, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Saulius Petrauskas
  204
  Jolita Budrevičienė
  202
  Artūras Laime
  201
  Egidijus Grinkevičius
  Klaipėda
  Diana Nevedomskienė
  202

  Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra užtikrinti:
  1.  Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau — BPCIS) ir kitų informacinių sistemų tinkamą ir sklandų veikimą, saugumą ir naudojimo kontrolę;
  2.  Centro kompiuterinės, programinės ir tinklo jrangos priežiūrą ir atnaujinimą;
  3.  BPCIS saugos ir kitos dokumentacijos rengimą, tvarkymą ir atnaujinimą.


  Skyrius, įgyvendindamas nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1.  diegia, administruoja ir prižiūri BPCIS ir kitų informacinių sistemų techninę ir programinę įrangą;
  2.  administruoja ir prižiūri Centro kompiuterinę ir tinklo įrangą;
  3.  techninėmis, programinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stebi, valdo ir užtikrina sklandų BPCIS veikimą ir kuo greitesnį veikimo atkūrimą trikdžių ar avarijų atvejais;
  4.  tvarko ir atnaujina BPCIS duomenų bazėse kaupiamus duomenis;
  5.  įgyvendina BPCIS tvarkomų duomenų konfidencialumo ir jų apsaugos nuo nesankcionuoto naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo priemones, vykdo BPCIS duomenų saugos kontrolę;
  6.  pagal kompetenciją konsultuoja BPCIS naudotojus darbo su BPCIS klausimais;
  7.  pagal kompetenciją konsultuoja Centro darbuotojus darbo kompiuterine ir programine įranga klausimais;
  8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant naujus informacinių technologijų projektus;
  9.  pagal kompetenciją ruošia teisės aktų projektus, sutartis, tvarko ir atnaujina BPCIS saugos ir kitą dokumentaciją;
  10.  organizuoja ir dalyvauja įgyvendinant BPCIS integraciją ir duomenų mainus su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais;
  11.  analizuoja BPCIS ir Centro kompiuterinės, ryšių ir programinės įrangos poreikį, teikia siūlymus dėl įrangos jsigijimo, rengia technines specifikacijas;
  12.  su suinteresuotomis įstaigomis derina techninius projektus dėl kompiuterinės, ryšių ir programinės įrangos įsigijimo bei tobulinimo;
  13.  pagal kompetenciją bendradarbiauja su viešųjų ryšių telekomunikacijų tiekėjais užtikrinant nenutrūkstamą pagalbos skambučių ir vietos nustatymo duomenq priėmimą;
  14.  atlieka Centro techninės ir programinės įrangos apskaitą;
  15.  pagal kompetenciją vykdo kompiuterinės ir ryšių įrangos techninę priežiūrą, atlieka instaliavimo ir smulkaus remonto darbus, remontuoja ir prižiūri Centro vidaus kompiuterinį tinklą arba organizuoja jo remontą;
  16.  kaupia Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis, dokumentus, juos sistemina ir saugo pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
  17.  atlieka kitas jstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Centro vadovybės nurodymus.

 • Parengties ir kokybės kontrolės skyrius
  El. p. , Adresas: Petro Vileišio g. 20A, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Liutauras Šinkūnas
  215
  Aušra Atkočiūnaitė
  211
  Natalija Šaripova
  214
  Stasė Grišinienė
  203
  Daiva Muranovienė
  214

  Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:
  1.  užtikrinti Centro padalinių veiklos kokybės kontrolę, rengti ataskaitas, kontroliuoti Centro teritorinių skyrių ataskaitų pateikimą ir atlikimą, teikti siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, siekiant formuoti vienodą skambučių administravimo ir pajėgų valdymo praktiką teritoriniuose padaliniuose;
  2.  padėti Centro viršininkui organizuoti ir įgyvendinti Centro pareigūnų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinių nusižengimų tyrimą ir prevenciją, kontroliuoti teisėtumo ir tarnybinės drausmės laikymąsi Centre, kaupti ir sisteminti gaunamą informaciją, analizuoti teisėtumo pažeidimų tendencijas, teikti apibendrintą informaciją, pasiūlymus pažeidimų prevencijos klausimais;
  3.  dalyvauti rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius norminio pobūdžio dokumentus, teisės aktų projektus, sudarančius veiksmingos Centro veiklos pagrindą, pagal kompetenciją užtikrinti, kad Centre būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų, pagal kompetenciją atlikti Centro vidaus tarnybos pareigūnų tarnybos eigos įvertinimą ir kontrolę;
  4.  įgyvendinti priemones korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais Centre;
  5.  koordinuoti darbo ir poilsio laiko apskaitą Centre.

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1.  įgyvendina Lietuvos Respublikos Valstybės tamybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Vidaus tarnybos statuto ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, darbo santykius bei socialines garantijas, nuostatas;
  2.  atlieka teritorinių padalinių veiklos kokybės kontrolę, rengia ataskaitas, kontroliuoja Centro teritorinių skyrių ataskaitų pateikimą ir atlikimą, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, siekia formuoti vienodą skambučių administravimo ir pajėgų valdymo praktiką teritoriniuose padaliniuose;
  3.  vykdo teistumo ir drausmės pažeidimų prevenciją bei apskaitą, kaupia, tikrina, analizuoja, sistemina, apibendrina ir vertina informaciją apie Centro darbuotojams kylančias rizikas dėl galimo neteisėto poveikio, atliekant pavestas funkcijas, taip pat apie darbuotojų galbūt padarytas nusikalstamas veikas ir tarnybinius nusižengimus;
  4.  Centro viršininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus bei įvertina teritorinių padalinių atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą, kontroliuoja tarnybinių patikrinimų atlikimą ir tarnybinių nuobaudų skyrimą;
  5.  formuoja tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimo, nuobaudų skyrimo praktiką Centre, teikia metodinę ir praktinę pagalbą šiuos tyrimus atliekantiems darbuotojams;
  6.  dalyvauja kompleksiniuose bei Centro viršininkui pavedus atlieka tikslinius ir kontrolinius patikrinimus, rengia kompleksinių patikrinimų planus ir vertina darbuotojų darbo kokybę;
  7.  analizuoja ir apibendrina Centro teritorinių skyrių veiklos rezultatus ir aktualijas, pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas Centro teritorinių skyrių darbuotojams, teikia Centro vadovybei pasiūlymus dėl šios veiklos reglamentavimo tobulinimo;
  8.  analizuoja ir vertina teritorinių padalinių darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikį, planuoja ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimą, sudarinėja metinius mokymo planus, teikia siūlymus dėl jo gerinimo;
  9.  pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant su Centro veikla susijusius dokumentus, rengia darbo ir poilsio laiko apskaitą Centre reglamentuojančius dokumentus;
  10.  rengia įsakymų dėl Centro darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo projektus, tvarko apdovanotųjų darbuotojų apskaitą. Tikrina teikimų skatinti ar apdovanoti atitiktį teisės aktų reikalavimams;
  11.  Centro viršininko pavedimu nagrinėja skundus ir pareiškimus savo kompetencijos klausimais, esant reikalui, kontroliuoja skundų ir pareiškimų nagrinėjimą Centro teritoriniuose skyriuose, kaupia, analizuoja su tuo susijusią informaciją, rengia ataskaitas;
  12.  pagal kompetenciją atlieka pagalbos skambučių administravimo ir pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo vykdymo statistinių duomenų analizę, vertina tendencijas, rengia išvadas;
  13.  pagal kompetenciją teikia metodinę bei praktinę pagalbą Centro darbuotojams sprendžiant iškilusius klausimus;
  14.  vykdo Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatas Centre, rengia pasiūlymus vadovybei korupcijos prevencijos klausimais, kontroliuoja, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai Centre, nustato priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą, renka iš korupcijos prevenciją vykdančių valstybės ar savivaldybių įstaigų metodinę informaciją korupcijos prevencijos klausimais;
  15.  vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo Centre jstatymo numatytus veiksmus, susijusius su Centro darbuotojų privačių interesų deklaracijomis;
  16.  dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
  17.  pagal kompetenciją užtikrina Centro informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų apsaugą;
  18.  pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis bei kitomis jstaigomis ir organizacijomis;
  19.  vykdo kitas teisės aktuose numatytas bei Centro vadovybės pavestas užduotis.

 • Vilniaus skyrius
  El. p. , Adresas: Petro Vileišio g. 20A, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jelena Montvilienė
  216
  Birutė Riaubienė
  L. e. p. viršininko pavaduotoja
  213
  Inga Rechinbach
  212
  Inga Mereckienė
  212

  Pagrindinis Skyriaus uždavinys yra užtikrinti tinkamą atsakymą į pagalbos skambučius ir reagavimą į pagalbos prašymus.

  Skyriaus funkcijos: 
  1. atsakyti į pagalbos skambučius telefonu arba kitomis Centre įdiegtomis ryšio priemonėmis;
  2. priimti ir operatyviai įvertinti pagalbos prašymus bei nustatyti teiktinos pagalbos poreikį;
  3. pagal savo kompetenciją suteikti pagalbos prašančiajam asmeniui pagalbą telefonu arba kitomis Centre įdiegtomis ryšio priemonėmis;
  4. perduoti pranešimus apie pagalbos poreikį reikiamoms skubiosios pagalbos tarnyboms; 
  5. teikti pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;
  6. perduoti informaciją apie asmenis, trukdančius Centro darbuotojų, priimančių pagalbos skambučius darbą, atitinkamoms valstybės institucijoms;
  7. pagal kompetenciją užtikrinti Centro informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų apsaugą;
  8. pagal kompetenciją administruoti ir analizuoti su skyriaus veikla susijusius duomenis, rengti ataskaitas;
  9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti informaciją skubiosios pagalbos tarnyboms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims;
  10. pagal kompetenciją bendradarbiauti su skubiosios pagalbos tarnybomis bei kitomis valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijomis;
  11. pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant įsakymų, metodinių rekomendacijų ir teisės aktų projektus, Skyriaus veiklai užtikrinti reikalingus dokumentus;
  12. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Centro darbuotojų mokymo programas, vykdyti Skyriaus darbuotojų mokymus;
  13. pagal kompetenciją dalyvauti Skubiosios pagalbos ryšio numerio 112 viešinimo renginiuose, vykdyti prevencinę ir edukacinę veiklą;
  14. vykdyti veiklas, susijusias su Skyriaus vidaus administravimu;
  15. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei vykdyti Centro viršininko nurodymus.

 • Klaipėdos skyrius
  El. p. , Adresas: Mainų g. 8, Klaipėda
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidas Masiliauskas
  203
  Laura Taučienė
  205
  Vita Kuncienė
  204
  Rima Nausėdaitė
  202
  Laura Sabaliauskienė
  202

  Pagrindinis Skyriaus uždavinys yra užtikrinti atsakymą į pagalbos skambučius ir reagavimą į pagalbos prašymus.

  Skyriaus funkcijos: 
  1. atsakyti į pagalbos skambučius telefonu arba kitomis Centre įdiegtomis ryšio priemonėmis;
  2. priimti ir operatyviai įvertinti pagalbos prašymus bei nustatyti teiktinos pagalbos poreikį;
  3. pagal savo kompetenciją suteikti pagalbos prašančiajam asmeniui pagalbą telefonu arba kitomis Centre įdiegtomis ryšio priemonėmis;
  4. perduoti pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms skubiosios pagalbos tarnyboms;
  5. teikti pagalbą telefonu iki pagalbos tarnybų atvykimo;
  6. perduoti informaciją apie asmenis, trukdančius Centro darbuotojų, priimančių pagalbos skambučius darbą, atitinkamoms valstybės institucijoms;
  7. pagal kompetenciją užtikrinti Centro informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų apsaugą;
  8. pagal kompetenciją administruoti ir analizuoti su skyriaus veikla susijusius duomenis, rengti ataskaitas;
  9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti informaciją skubiosios pagalbos tarnyboms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims;
  10. pagal kompetenciją bendradarbiauti su skubiosios pagalbos tarnybomis bei kitomis valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijomis;
  11. pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant įsakymų, metodinių rekomendacijų ir teisės aktų projektus, Skyriaus veiklai užtikrinti reikalingus dokumentus;
  12. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Centro darbuotojų mokymo programas, vykdyti Skyriaus darbuotojų mokymus;
  13. pagal kompetenciją dalyvauti Skubiosios pagalbos ryšio numerio 112 viešinimo renginiuose, vykdyti prevencinę ir edukacinę veiklą;
  14. vykdyti veiklas, susijusias su Skyriaus vidaus administravimu;
  15. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei vykdyti Centro viršininko nurodymus.

 • Pajėgų valdymo skyrius
  El. p. , Adresas: Naujoji g. 146, Alytus
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evaldas Baguckas
  Ramunė Kazlauskienė
  23
  Žydrius Dzemyda
  22

  Pagrindinis Skyriaus uždavinys yra užtikrinti operatyvųjį priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – PGP) valdymą.

  Skyriaus funkcijos:
  1. priimti (rengti) pranešimus apie PGP pagalbos poreikį, juos įvertinti, nustatyti teiktinos pagalbos poreikį ir apimtį;
  2. vykdyti operatyvųjį PGP valdymą – išsiųsti į įvykio vietą PGP, palaikyti ryšį su į įvykio vietą vykstančiomis bei į ją atvykusiomis PGP, koordinuoti PGP veiksmus įvykio vietoje;
  3. teikti PGP, reaguojančioms į Pranešimus, turimus duomenis apie objektą ir kitą informaciją, galinčią padėti veiksmingai suteikti pagalbą ar racionaliau panaudoti jų pajėgų ir priemonių išteklius;
  4. pagal savo kompetenciją suteikti pagalbos prašančiajam asmeniui pagalbą telefonu;
  5. esant poreikiui apie įvykį informuoti (perduoti pranešimus apie pagalbos poreikį) kitas civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgas, koordinuoti veiksmus su šių pajėgų operatyvaus valdymo padaliniais;
  6. vykdyti gelbėjimo darbų vadovo nurodymus, susijusius su įvykių ir ekstremalių situacijų likvidavimu, PGP sutelkimu bei gelbėjimo darbų vykdymu, talkinti gelbėjimo darbų vadovui koordinuojant civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų veiksmus įvykio vietoje;
  7. pagal kompetenciją užtikrinti Centro informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų apsaugą;
  8. pagal kompetenciją administruoti ir analizuoti su Skyriaus veikla susijusius duomenis, rengti ataskaitas;
  9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti informaciją skubiosios pagalbos tarnyboms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims;
  10. pagal kompetenciją bendradarbiauti su skubiosios pagalbos tarnybomis bei kitomis valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijomis;
  11. pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant įsakymų, metodinių rekomendacijų ir teisės aktų projektus, kitus Skyriaus veiklai užtikrinti reikalingus dokumentus;
  12. pagal kompetenciją dalyvauti Centro veiklos viešinimo renginiuose, vykdyti prevencinę ir edukacinę veiklą;
  13. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Centro darbuotojų mokymo programas, vykdyti Skyriaus pareigūnų mokymus;
  14. vykdyti veiklas, susijusias su Skyriaus vidaus administravimu;
  15. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei vykdyti Centro viršininko nurodymus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-26