Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                 Bendrojo pagalbos centro viršininko
                                                                                                                                                                                                 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 41V-75
                                                                                                                                                                                                 (Bendrojo pagalbos centro viršininko
                                                                                                                                                                                                 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 41V-63
                                                                                                                                                                                                 redakcija)                                                                                                                                                                                                  

 

BENDROJO PAGALBOS CENTRO VIDAUS TVARKOS

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Bendrojo pagalbos centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras) pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo ir poilsio laiką, darbo apmokėjimą, vidaus darbo organizavimo tvarką, pamainos perdavimo, pasikeitimo tvarką ir kitus vidaus tvarkos ypatumus.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Administracijos darbuotojai – darbuotojai, kurių pareigybės įrašytos į Bendrojo pagalbos centro administracijos pareigybių sąrašą. Šis sąrašas nustatytas Taisyklių 1 priede.

Darbuotojai – Centro pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Pamainos darbuotojai – Centro Alytaus, Klaipėdos ir Vilniaus skyriaus (toliau – teritoriniai skyriai) pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (jaunesnieji specialistai, specialistai arba vyresnieji specialistai), nuolat dirbantys pamainomis pagal darbo grafiką.

Pamainos vyresnieji pareigūnai – pagal darbo grafiką vadovauti pamainai paskirti vyresnieji specialistai (specialistai Centro Alytaus skyriuje), o jiems nesant kiti pamainos darbuotojai galintys atlikti šią funkciją, kuri numatyta jų pareigybių aprašymuose (darbo grafike nurodomi paryškinus to pareigūno darbo valandas). Prireikus vadovauti pamainai teritorinio skyriaus vadovas gali paskirti ir kitą (ne pamainos) Centro pareigūną.

Vadovybė – Centro viršininkas ir Centro viršininko pavaduotojas.

4. Už tinkamą šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Centro viršininkas, šių Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems darbuotojams.
 

II. ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO IR POILSIO LAIKAS
 

5. Administracijos darbuotojams nustatyta 40 valandų trukmės penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (šeštadienis ir sekmadienis). Darbo laiko pradžia 7 val. 30 min, pabaiga –16 val. 30 min. Poilsio dienų išvakarėse darbo laiko pabaiga 15 val. 15 min., švenčių išvakarėse dirbama 1 valanda trumpiau. Nustatyta pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min.

6. Esant tarnybiniam būtinumui ar dėl svarbių asmeninių aplinkybių ir skyriaus vadovui raštu sutikus, atskiriems administracijos darbuotojams gali būti nustatytas kitoks darbo laikas.

7. Darbuotojams atostogos suteikiamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Centre nustatytos papildomos 2 valandos asmenų prašymų priėmimui kiekvieną antradienį pasibaigus Centro darbo dienos laikui. Asmenų prašymų priėmimą šiomis valandomis užtikrina Centro Organizacinis skyrius.
 

III. DARBO APMOKĖJIMAS
 

9. Darbo užmokestis darbuotojams nustatomas atitinkamai pagal jų pareigų statusą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu arba Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatomis.

10. Darbuotojo darbo užmokestis už kalendorinį mėnesį mokamas į jo nurodytą banko sąskaitą du kartus per mėnesį: nuo einamojo mėnesio 20-os iki 25-os dienos (avansas) ir nuo kito mėnesio 10-os iki 14-os dienos. Darbuotojas, pateikdamas prašymą dėl darbo užmokesčio mokėjimo, gali pasirinkti, kad darbo užmokestis jam būtų mokamas vieną kartą per mėnesį, t. y. nuo kito mėnesio 10-os iki 14-os dienos.

11. Už kasmetinių atostogų laikotarpį atostoginiai mokami darbuotojo prašyme dėl darbo užmokesčio mokėjimo nurodyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią arba 10 punkte nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

111. Darbuotojas gali pakeisti atostoginių mokėjimo tvarką, pateikdamas naują rašytinį prašymą Centro finansininkui, vykdančiam darbo užmokesčio apskaitą. Darbuotojas, norintis pakeisti atostoginių mokėjimo tvarką, prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki kasmetinių atostogų pradžios.
 


IV. CENTRO PATALPOS, PATEKIMO Į JAS APRIBOJIMAI IR TVARKA


12.  Centro patalpos, pagal patekimo į jas apribojimo lygį, skirstomos į:

12.1. administracines patalpas (visos patalpos, išskyrus operatorių salę, elektros gamybos aparato patalpą ir serverinę);
12.2. operatorių salės patalpas (pagalbos skambučių administravimo patalpa ir operatyviojo pajėgų valdymo patalpa);
12.3. serverinės ir elektros gamybos aparato patalpas.

13. Į administracines patalpas gali patekti tik Centro darbuotojai. Kiti asmenys į administracines patalpas gali patekti tik lydimi darbuotojų ir gavus vadovybės arba atitinkamo Centro struktūrinio padalinio vadovo leidimą. Darbuotojams, dirbantiems administracinėse patalpose, darbo laiku draudžiama užsirakinti darbo kabinetuose, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip.

14. Į operatorių salės patalpas gali patekti tik vadovybė, teritorinių skyrių administracija, Centro Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus, Centro Informacinių technologijų skyriaus (toliau – Centro ITS) darbuotojai ir teritorinių skyrių darbuotojai, dirbantys atitinkamose operatorių salės patalpose. Kiti Centro darbuotojai į operatorių salės patalpas gali patekti tik žodiniu vadovybės laikinu ar nuolatiniu leidimu. Kiti asmenys į šias patalpas gali patekti tik raštišku arba žodiniu vadovybės leidimu ir visada turi būti lydimi Centro darbuotojo.

15. Į serverinės ir elektros gamybos aparato patalpas gali patekti tik vadovybė, teritorinių skyrių viršininkai ir darbuotojai, įsakymu paskirti atsakingais už šiose patalpose esančios įrangos priežiūrą. Kiti darbuotojai į minėtas patalpas gali patekti tik raštišku arba žodiniu vadovybės leidimu ir lydimi atsakingų už patalpose esančios įrangos priežiūrą. Kiti asmenys į serverinės arba elektros gamybos aparato patalpas gali patekti tik raštišku arba žodiniu vadovybės leidimu ir nuolat lydimi atsakingų už patalpose esančios įrangos priežiūrą.

16. Filmuoti, fotografuoti ir imti interviu iš Centro darbuotojų Centro patalpose galima tik iš anksto suderinus ir gavus raštišką arba žodinį vadovybės leidimą bei lydint Centro administracijos darbuotojui. Filmavimo, fotografavimo ar interviu vieta suderinama su Centro vadovybe.

17. Ekskursijos Centre organizuojamos suderinus su Centro teritorinio skyriaus administracija ir lydint teritorinio skyriaus darbuotojui.

18. Centre yra vykdomas patalpų ir aplinkinės teritorijos vaizdo stebėjimas. Centro vykdomo vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį, vaizdo duomenų saugojimo terminą, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų ir jų naikinimo sąlygas, taip pat tvarkantiems šiuos duomenis Centro darbuotojams keliamus reikalavimus nustato Centro viršininko patvirtintos Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų duomenų tvarkymo Bendrajame pagalbos centre taisyklės, patvirtintos Centro viršininko. Darbuotojas pastebėjęs vaizdo stebėjimo sistemos sutrikimą privalo informuoti Centro ITS atsakingą darbuotoją ir užregistruoti Centro veiklos valdymo sistemoje (toliau – VVS), išsamiai aprašydamas problemą.

19. Darbuotojai, Centro patalpose pastebėję pašalinius asmenis, nelydimus Centro darbuotojų, turi pasidomėti, kokiu tikslu jie atvyko į Centrą ir kaip jie pateko į Centro patalpas. Išsiaiškinus šių asmenų atvykimo į Centrą tikslą, jie palydimi pas Centro darbuotoją, atsakingą už asmenų aptarnavimą Centre, pas teritorinio skyriaus vadovą, o jam nesant, pas pamainos vyresnįjį pareigūną. Išsiaiškinus, kaip pašaliniai asmenys pateko į Centro patalpas ir jose nebuvo lydimi Centro darbuotojų, apie tai pranešama teritorinio skyriaus vadovui.  

20. Centro patalpų durys turi būti rakinamos, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 13 punkte. Šiam tikslui gali būti naudojamos magnetinės durų atidarymo kortelės - leidimai arba raktai. Darbuotojas, praradęs ar sugadinęs patalpų raktą, ar magnetinę durų atidarymo kortelę - leidimą, privalo nedelsiant apie tai pranešti teritorinio skyriaus vadovui arba vadovybei. Darbuotojas, pastebėjęs įeigos kontrolės sistemos sutrikimą, privalo informuoti Centro ITS atsakingą darbuotoją ar teritorinio skyriaus vadovą ir užregistruoti šį sutrikimą VVS, kiek įmanoma išsamiau aprašydamas problemą.

21. Elektros gamybos aparato patalpos (iš jų išėjus) turi būti nuolat laikomos užrakintos.

22. Apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos veikimas visose Centro patalpose užtikrinamas visą parą (ten kur ji įdiegta). Darbuotojas pastebėjęs apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos sutrikimą (suveikimą) privalo informuoti Centro ITS atsakingą darbuotoją arba teritorinio skyriaus vadovą ir užregistruoti VVS, kiek įmanoma išsamiau aprašydamas problemą.

23. Pasibaigus administracijos darbuotojų darbo laikui, administracinėse patalpose išjungiama elektros energija naudojanti technika, uždaromi langai ir užrakinami kabinetai.
 

V. VIDAUS TVARKOS, APRANGOS IR IŠVAIZDOS, ELGESIO REIKALAVIMAI


24. Darbuotojai privalo:

24.1 laikytis darbo drausmės;
24.2. ateiti į darbą nustatytu laiku. Pavėlavus arba neatvykus į darbą visą darbo dieną (pamainą) be svarbių priežasčių, laikoma šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu;
24.3. jeigu į darbą neateinama (vėluojama), administracijos darbuotojai apie tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą (vėlavimą) dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys;
24.4. pamainos darbuotojai apie neatvykimą (vėlavimą) turi nedelsdami pranešti pamainos vyresniajam pareigūnui, nurodyti vėlavimo arba neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą (vėlavimą) dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. Pamainos vyresnysis pareigūnas apie neatvykimą, vėlavimą ir jų priežastis privalo nurodyti pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale, o darbuotojui neatvykus visą darbo dieną (pamainą), nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą arba tuometinį skyriaus administracijos atsakingą darbuotoją (jeigu skyriuje yra numatytas atsakingas asmuo);  
24.5. palikdami darbo vietą tarnybos ar darbo tikslais, apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę;
24.6. norėdami išvykti ne tarnybos ar darbo tikslais, turi rašyti motyvuotą prašymą ir gauti tiesioginio vadovo sutikimą;
24.7. kvalifikuotai atlikti jam pavestą darbą, be vadovybės ar tiesioginio vadovo nurodymo neperduoti savo darbų kitam darbuotojui;
24.8. operatyviai, pagal kompetenciją spręsti interesantų reikalus;
24.7. stengtis visapusiškai tobulinti savo profesinę kvalifikaciją;
24.9. neatskleisti valstybės ir tarnybos paslapčių ir su darbu susijusios informacijos, kuri galėtų pakenkti įstaigos veiklai, jos interesams ar saugumui;
24.10. užtikrinti, kad jų darbo vietose pašaliniai asmenys (ne Centro darbuotojai) būtų tik patiems darbuotojams esant;
24.11. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai;
24.12. rūpintis darbo vietos švara, tvarka, tausoti darbo priemones, inventorių, turtą, efektyviai, ekonomiškai, racionaliai naudotis organizacine technika, materialinėmis vertybėmis, taupyti popierių, elektrą, vandenį ir kitus išteklius. Sugedus ar sugadinus inventorių, nedelsiant informuoti materialiai atsakingą Centro darbuotoją;
24.13. netriukšmauti, palaikyti dalykinę darbo atmosferą, elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis;
24.14. būti tvarkingos išvaizdos, dėvėti švarią dalykinio stiliaus aprangą, t. y. dėvėti klasikinio stiliaus tamsios spalvos kelnes arba sijoną, šviesios spalvos marškinėlius arba klasikinius kostiumėlius. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (darbo savaitės pabaigoje) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius;
24.15. pareigūnai tarnybos metu privalo dėvėti tvarkingą tarnybinę uniformą. Civilius drabužius tarnybos metu gali dėvėti vadovybės ar tiesioginio vadovo leidimu;
24.16. darbo metu darbo vietoje visada turėti galiojantį pareigūno, valstybės tarnautojo pažymėjimą;
24.17. informaciją kitiems asmenims teikti tik suderinus su Centro tiesioginiu vadovu;
24.18. atleidžiami iš pareigų, privalo atsiskaityti už jiems pavestas užduotis ir patikėtas materialines vertybes, atitinkamai tai pažymint atsiskaitymo kortelėje (Taisyklių 2 priedas). Užpildytos atsiskaitymo kortelės saugomos darbuotojo asmens byloje;
24.19. nelaimingo atsitikimo atveju vadovautis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatytais reikalavimais.

25.Darbuotojams draudžiama:

25.1. asmeniniais tikslais naudotis tarnybiniu telefonu;
25.2. naudoti kompiuterinę techniką ne tarnybinių užduočių vykdymui;
25.3. savavališkai instaliuoti arba keisti kompiuterines programas, ardyti kompiuterius ar keisti jų nustatymus;
25.4. jungti asmeninius įrenginius (pvz.: USB, CD/DVD) Bendrojo pagalbos centro informacinėje sistemoje (toliau – BPCIS) darbo vietose;
25.5. leisti pašaliniams asmenims naudotis Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;
25.6. operatorių salės patalpose naudotis judriojo ryšio telefonais, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip;
25.7. rūkyti Centro patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, leidžiama tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose, vietose;
25.8. laikyti ir vartoti maisto produktus ir gėrimus matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir operatorių salėje (išskyrus gėrimus laikomus taroje, apsaugančioje nuo išsipylimo). Taip pat darbo vietoje (ant stalo) draudžiama laikyti rankines, kuprines, rūbus ir pan.;
25.9. darbo metu vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, darbo vietoje laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją;
25.10. Centro patalpose vartoti alkoholinius gėrimus (išskyrus oficialius priėmimus ir kitus protokolinius renginius), kitas toksines ir narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų;

26. Darbuotojai privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl:

26.1. Centro valdomo, naudojamo ar disponuojamo turto (toliau – turtas) netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo dėl darbuotojo kaltės;
26.2. turto pereikvojimo;
26.3. netinkamo turto saugojimo;
26.4. neskelbtinos informacijos perdavimo tretiesiems asmenims;
26.5. darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų ar kitų teisės aktų pažeidimo.

27. Centro darbuotojų bendravimas su psichologu: 

27.1. kiekvienas Centro darbuotojas turi teisę susitarti dėl susitikimo su Centro psichologu dėl psichologinio konsultavimo ar įvertinimo. Susitarimas gali būti vykdomas asmeniškai, atėjus į psichologo darbo vietą, paskambinus jam telefonu arba parašius elektroninį laišką;
27.2. Centro psichologas skiria konsultacijos laiką atsižvelgdamas į savo ir besikreipiančio darbuotojo galimybes. Darbuotojui pageidaujant, konsultacijos gali vykti pasibaigus Centro administracijos darbo laikui;
27.3. Centro psichologo konsultacijose ir psichologiniame įvertinime dalyvauja tik Centro psichologas ir konsultacijoms ar įvertinimui kreipęsis darbuotojas. Tretieji asmenys konsultacijoje gali dalyvauti tik darbuotojo ir psichologo abipusiu sutarimu;
27.4. Centro psichologas neperduoda informacijos apie besikreipiantįjį, jo asmeninį gyvenimą ar sveikatos būklę, jos prašantiems asmenims (įskaitant vadovybę ir kitus darbuotojus) ar institucijoms, išskyrus tuos atvejus, kai besikreipiantysis savo elgesiu gali padaryti žalą sau arba aplinkiniams, arba neteisėtu elgesiu (veikimu arba neveikimu) darbe kelia grėsmę tinkamam darbo funkcijų atlikimui ir (arba) daro žalą įstaigos reputacijai.
 

VI. TERITORINIŲ SKYRIŲ PAMAINOS DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS


28. Už teritorinių skyrių pamainos darbuotojų darbo organizavimą atsakingi šių skyrių vadovai.

29. Pamainos darbuotojų darbas organizuojamas pamainomis pagal pamainos darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, kuriuose nustatomas kiekvieno pamainos darbuotojo darbo laikas ir pamainos pradžios ir pabaigos laikas. Šiuos grafikus, atsižvelgdami į numatomą pagalbos skambučių srautą piko ir ne piko metu, pamainos darbuotojų atostogas, laikiną nedarbingumą ir kitas svarbias aplinkybes bei siekdami efektyviausio darbo organizavimo pamainose, sudaro teritorinių skyrių vadovai arba jų įgalioti darbuotojai. Teritorinių skyrių pamainos darbuotojų darbo ir atostogų grafikus tvirtina Centro viršininkas. Pamainos darbuotojų darbo ir atostogų grafikai paskelbiami viešai operatorių salės informacinėse stenduose ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo.

30. Pamainos darbuotojams taikoma suminė darbo laiko apskaita. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio trukmė – 3 mėnesiai. Suminė darbo laiko apskaita organizuojama ir taikoma laikantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute ir Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatytų reikalavimų.

31. Laisvu nuo darbo (tarnybos) metu darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti šaukiami į darbą (tarnybą).

32. Esant tarnybiniam būtinumui, teritorinio skyriaus viršininkas gali keisti patvirtintą darbuotojų darbo ir atostogų grafiką be darbuotojo sutikimo, tačiau ne mažiau nei likus 7 dienoms iki numatomo pakeitimo.

33. Pamainos metu pamainos darbuotojams suteikiamos pertraukos pailsėti ir pavalgyti (šios pertraukos yra įskaitomos į pamainos darbuotojų darbo laiką):

33.1. dvi pertraukos pailsėti ir pavalgyti – kiekvienos pertraukos trukmė po 30 minučių;
33.2. trumposios pertraukos 5 minučių pertraukos (po 1 val. darbo);
33.3. po 8 valandų darbo po kiekvienos valandos skiriamos 15 minučių pertraukos;
33.4. esant bendram teritorinio skyriaus viršininko ir teritorinio skyriaus darbuotojų sutarimui gali būti taikoma kitokia pertraukų suteikimo tvarka. (Sutarimas įforminamas protokolu. Protokolas tvirtinamas Centro viršininko).

34.Kiekvieno pamainos darbuotojo pertraukas pailsėti ir pavalgyti pamainos vyresnysis pareigūnas privalo įrašyti į pamainos priėmimo ir perdavimo žurnalą. Į ilgąsias ir trumpąsias pertraukas darbuotojas gali išeit tik gavęs pamainos vyresniojo pareigūno leidimą.

35. Suteikdamas pertraukas, pamainos vyresnysis pareigūnas privalo atsižvelgti į esamą skambučių ir įvykių srautą, ir suderinti savo vadovaujamos pamainos darbuotojų pertraukų laiką taip, kad būtų užtikrinamas nepertraukiamas ir efektyvus nustatytų funkcijų atlikimas.

36. Esant būtinumui (pvz.: staiga padidėjus skambučių skaičiui ir (ar) kitam darbo krūviui), pamainos vyresnysis pareigūnas turi teisę grąžinti į pertrauką išleistą darbuotoją, vėliau (sumažėjus skambučių srautui ir (ar) darbo krūviui) pastarajam suteikti neišnaudoto poilsio laiką (ilgos pertraukos).

37. Pertraukos metu besiilsinčio pamainos vyresniojo pareigūno funkcijas atlieka kitas pamainos darbuotojas, kuriam atlikti šias funkcijas paveda pamainos vyresnysis pareigūnas, tai įrašydamas pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale.

38. Šalių susitarimu, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti nustatytos kitokios pamainų organizavimo, darbo ir poilsio laiko sąlygos.

39. Darbuotojams atostogos suteikiamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Pagalbos skambučius pamainos darbuotojai administruoja vadovaudamiesi Atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus taisyklėmis.

41. Priešgaisrines gelbėjimo pajėgas pamainos darbuotojai valdo vadovaudamiesi Bendrojo pagalbos centro teritorinių padalinių pamainos pareigūnų, vykdančių priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo funkcijas, veiksmų tvarkos aprašu.

42. Pamainos darbuotojams pamainos metu tiesiogiai vadovauja pamainos vyresnysis pareigūnas, kuris atsako už tinkamą jo vadovaujamai pamainai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

43. Pamainos darbuotojo prašymas dėl laikino išleidimo iš darbo pamainos metu turi būti vizuojamas tuo metu dirbančio pamainos vyresniojo pareigūno ir tik tuomet pateikiamas teritorinio skyriaus administracijai.

44. Pamainos darbuotojams pamainos metu išeiti už pastato teritorijos ribų galima tik gavus tiesioginio vadovo leidimą.

45. Susirgus ar gavus traumą darbe, pamainos darbuotojui iš teritorinio skyriaus būstinės (teritorijos) leidžiama išvykti gavus pamainos vyresniojo pareigūno leidimą. Pamainos vyresnysis pareigūnas apie tokį atvejį nedelsiant informuoja teritorinio skyriaus vadovą arba tuometinį skyriaus administracijos atsakingą darbuotoją (jeigu skyriuje yra numatytas atsakingas asmuo) ir tai pažymi pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale. Pamainos darbuotojų išleidimo iš darbo laikas (faktiškai nedirbtas laikas) darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas žyma „Neatvykimas į darbą administracijai leidus“ ir šis laikas nėra apmokamas, išskyrus atvejus, kai už tą dieną yra suteikiamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (tuomet galioja taisyklių 46 punkte išdėstyti reikalavimai).

46. Apie galimą neatvykimą (ligos ar kitais atvejais), vėlavimą į darbą, nedarbingumo laikotarpio pradžią, tęsimą, pabaigą pamainos darbuotojas privalo nedelsiant informuoti tuo metu dirbantį pamainos vyresnįjį pareigūną, nurodydamas nedarbingumo pažymėjimo išdavimo datą ir kiek laiko truks gydymas. Pratęsus nedarbingumą arba jam pasibaigus, darbuotojas apie tai telefonu privalo papildomai informuoti pamainos vyresnįjį pareigūną, kuris apie tai informuoja teritorinio skyriaus vadovą arba tuometį skyriaus administracijos atsakingą darbuotoją (jeigu skyriuje yra numatytas atsakingas asmuo) ir neatvykimo į darbą atvejus (liga, ligonio slauga) pažymi darbo grafike.

47. Vėluojant pamainos vyresniajam pareigūnui, pamainai vadovauja darbą baigusios pamainos vyresnysis pareigūnas tol, kol atvyks vėluojantis pamainos vyresnysis pareigūnas arba vadovauti pamainai bus paskirtas kitas darbuotojas.

48. Jeigu pamainos darbuotojas grįžta į darbą po darbo grafike anksčiau nenumatyto pateisinamo neatvykimo į darbą atvejo ir pagal darbo grafiką į darbą (pamainą) jis turėtų atvykti 00 val. 00 min., pamainos darbuotojui į darbą šios pamainos darbo metu atvykti nereikia ir į darbą pamainos darbuotojas privalo atvykti kitos darbo grafike numatytos pamainos pradžios metu, o šis neatvykimo į darbą laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas žyma „Neatvykimas į darbą administracijai leidus“, šis laikas nėra apmokamas. Jei pamainos darbuotojas pageidauja atvykti į darbą (pamainą) nuo 00 val. 00 min., jis privalo pranešti paimos vyresniajam pareigūnui. Pamainos vyresnysis pareigūnas tai pažymi pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale.

49. Pamainos darbuotojams keistis pamainomis leidžiama tik raštiškai suderinus su keičiančiuoju darbuotoju, pateikus rašytinį motyvuotą prašymą teritorinio skyriaus vadovui ir gavus jo rašytinį sutikimą.

50. Asmeniniai prašymai keitimosi pamainomis, pravažiavimo kompensavimo, išleidimo iš darbo ir pan., rašomi tik skirtų pertraukų metu. 

51. Pamainos darbuotojai darbo metu privalo palaikyti švarą ir tvarką darbo, poilsio ir kitose Centro patalpose, kuriomis naudojasi darbo metu, t. y. laikytis buitinės tvarkos, poilsio kambarį, virtuvę, rūbinę ir sanitarines patalpas palikti tvarkingas.

52. Pamainos vyresnysis pareigūnas Centro vadovo nustatyta tvarka ir sąlygomis rengia ir visuomenės informavimo priemonėms išplatina pranešimus apie pagalbos prašymus.

53. Kiekvieną penktadienį pamainos vyresnysis pareigūnas patikrina, ar yra pakankamas reikmenų kiekis ir esant reikalui informuoja atsakingą teritorinio skyriaus vadovo paskirtą darbuotoją dėl ūkinių reikmenų kiekio papildymo.

54. Visas pamainos metu Centre iškilusias problemas ar pastebėtus trūkumus, gautus nusiskundimus dėl Centro ar pagalbos tarnybų pareigūnų ar darbuotojų veiksmų, išskyrus BPCIS sutrikimus, pamainos vyresnysis pareigūnas registruoja pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale ir elektoriniu paštu informuoja tiesioginį vadovą arba tuometinį skyriaus administracijos atsakingą darbuotoją (jeigu skyriuje yra numatytas atsakingas asmuo).

55. Kiekvieną darbo dieną teritorinio skyriaus vadovas arba tuometinis skyriaus administracijos atsakingas darbuotojas (jeigu skyriuje yra numatytas atsakingas asmuo) susipažįsta su įrašais pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale ir susipažinimo faktą patvirtina parašais šiame žurnale.
 

VII.PAMAINOS PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
 

56. Pamainos priėmimo ir perdavimo procedūrą sudaro:

56.1. darbą pradedančio pamainos vyresniojo pareigūno instruktavimas ir darbo vietos, tarnybinių dokumentų bei Centro bendro naudojimo patalpų perdavimas jo žinion. Šiuos veiksmus atlieka darbą baigiantis pamainos vyresnysis pareigūnas (kai pamaina sudaryta tik iš jaunesniųjų specialistų, pamainos vyresniuoju pareigūnu skiriamas vienas iš jų);
56.2. darbą pradedančių kitų pamainos darbuotojų instruktavimas. Šiuos veiksmus atlieka darbą pradėjęs, instruktuotas pamainos vyresnysis pareigūnas.

57. Pamainos metu darbo vieta gali būti keičiama tik esant poreikiui ir pamainos vyresniajam pareigūnui leidus. Pamainos vyresnysis pareigūnas turi teisę pakeisti ar paskirti dirbti į konkrečias darbo vietas.

58. Prieš pradėdamas darbą pamainos vyresnysis pareigūnas pats patikrina arba paskiria kitą pamainos darbuotoją patikrinti tvarką Centro bendro naudojimo patalpose ir operatorių salėje. Apie rastus trūkumus informuojamas baigiantis darbą pamainos vyresnysis pareigūnas. Baigiantis darbą pamainos vyresnysis pareigūnas pasirūpina, kad rasti trūkumai būtų pašalinti, o trūkumai, kurių iš karto pašalinti negalima, būtų surašyti pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale.

59. Darbą baigiantis pamainos vyresnysis pareigūnas instruktuoja darbą pradedantį pamainos vyresnįjį pareigūną ir informuoja jį apie savo vadovaujamos pamainos darbo metu:

59.1. neatvykusius į darbą pamainos darbuotojus ar dėl tam tikrų priežasčių atleistus nuo jo iki pamainos darbo laiko pabaigos;
59.2. gautus pagalbos prašymus, įvykusius ar vykstančius incidentus, reagavimo į juos veiksmus, taktiką, eigą ir pagalbos suteikimo rezultatus, jeigu tai gali sukelti atgarsį visuomenėje. Apie tai elektroniniu paštu turi būti informuotas teritorinio skyriaus vadovas arba tuometinis skyriaus administracijos atsakingas darbuotojas (jeigu skyriuje yra numatytas atsakingas asmuo);
59.3. neįprastai padidėjusius ar sumažėjusius pagalbos skambučių srautus;
59.4. Centro, teritorinio skyriaus administracijos pateiktus teisės aktus, kitus dokumentus, skirtus susipažinti ir (ar) supažindinti pamainos darbuotojus;
59.5. gautus nusiskundimus dėl Centro ar pagalbos tarnybų pareigūnų, ar darbuotojų veiksmų;
59.6. gautas Centro, teritorinio skyriaus administracijos pastabas, pavedimus ir jų atlikimo eigą bei kitą papildomą informaciją reikalingą tinkamam funkcijų atlikimui užtikrinti;
59.7. kitą gautą svarbią informaciją.

60. Po instruktavimo darbą baigiantis pamainos vyresnysis pareigūnas darbą pradedančiam pamainos vyresniajam pareigūnui perduoda darbo vietą ir tarnybinius dokumentus.

61. Atlikus Taisyklių 58–60 punktuose nustatytus veiksmus, apie juos pažymima pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale, o abu pamainos vyresnieji pareigūnai šių veiksmų atlikimą patvirtina parašais.

62. Darbą pradėjęs pamainos vyresnysis pareigūnas privalo susipažinti su visais įrašais pamainos priėmimo ir perdavimo žurnale nuo jo paskutinės darbo pamainos.

63. Darbą pradėjęs pamainos vyresnysis pareigūnas instruktuoja darbą pradedančius pamainos darbuotojus supažindindamas juos su Taisyklių 59punkte nurodyta informacija. Darbą baigiantis pamainos vyresnysis pareigūnas užtikrina, kad keičiantis pamainoms, būtų užtikrintas sklandus atsakymas į pagalbos skambučius ir reagavimas į pagalbos prašymus. Keičiantis pamainoms, draudžiama vienu metu darbo vietose išjungti BPCIS kompiuterines darbo vietas ir programinę įrangą.

64. Pradėdamas darbą pamainos darbuotojas privalo:

64.1. pasidomėti ar yra naujos aktualios informacijos ir susipažinti su ja;
64.2.  įdėmiai išklausyti pamainos vyresniojo pareigūno atliekamą instruktavimą, jei reikia, paprašyti pamainos vyresnįjį pareigūną patikslinti pateiktą informaciją ar atsakyti į kilusius klausimus, įsiminti (pasižymėti) svarbią informaciją;
64.3. patikrinti darbo vietos sudėtinių dalių (kompiuterio stalo, kėdės, monitorių, kompiuterio sisteminio bloko, pelės, klaviatūros ir kt.) būklę ir veikimą, o nustatęs, kad dalis (-ys) neveikia arba veikia netinkamai, apie tai nedelsiant informuoti pamainos vyresnįjį pareigūną;
64.4.  perkrauti kompiuterį, jei jis nebuvo išjungtas ir prisijungti prie BPCIS bei įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį;
64.5. prisijungti prie BPCIS ir vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas grafike nurodytu laiku. Pamainoje anksčiau pakeitus dirbusį darbuotoją, nedelsiant pradėti darbą;
64.6. prieš pradedant pamainą arba laisvu nuo savo tiesioginių pareigų atlikimo, susipažinti su naujais darbo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais.

65. Prieš pradedant darbą, darbo vietą bei naudojamas darbo priemones, rekomenduojama pamainos darbuotojams nuvalyti operatorių salėje esančiomis dezinfekuojančiomis priemonėmis.

66. Baigdamas darbą pamainos darbuotojas privalo:

66.1. baigti pradėtą reagavimo į pagalbos prašymą procedūrą ir apie tai informuoti pamainos vyresnįjį pareigūną. Jei šios procedūros dėl svarbių priežasčių baigti negalima, pamainos darbuotojas apie tai informuoja pamainos vyresnįjį pareigūną ir jo leidimu perduoda nebaigtą procedūrą pradėjusiam darbą pamainos darbuotojui;
66.2. gavęs pamainos vyresniojo pareigūno leidimą, išsiregistruoti iš BPCIS ir išjungti kompiuterį;
66.3. darbo vietoje (ant stalo, stalčiuose) nepalikti jokių asmeninių daiktų (maisto, šiukšlių, kanceliarinių priemonių ir kt.).

67. Darbo dienomis rytais darbą pradedančios pamainos vyresniuosius pareigūnus, esant poreikiui, papildomai instruktuoja skyriaus vadovas arba tuometinis skyriaus administracijos atsakingas darbuotojas (jeigu skyriuje yra numatytas atsakingas asmuo).


VIII. CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI SUTRIKUS BPCIS VEIKIMUI


68. Sutrikus pamainos darbuotojų naudojamos BPCIS veikimui, pamainos vyresnysis pareigūnas privalo:

68.1. nedelsiant pranešti BPCIS sisteminiam administratoriui arba informuoti tiesioginį vadovą apie pastebėtus BPCIS sutrikimus, neįprastą jos veikimą, esamus arba galimus duomenų saugos reikalavimų pažeidimus ir neteisėtus kitų BPCIS naudotojų veiksmus, kuris savo ruožtu informuoja BPCIS sisteminį administratorių;
68.2. teritorinių skyrių pamainos vyresnysis pareigūnas ar darbuotojas privalo sutrikimą užregistruoti Centro VVS, išsamiai aprašydamas problemą.

69. Kiekvieną darbo dieną atsakingi Centro ITS darbuotojai susipažįsta su įrašais Centro VVS, nurodo atsakingo vykdytojo vardą ir pavardę, planuojamą sutrikimo pašalinimo laiką ir numatomus sutrikimo šalinimo būdus. Pašalinus sutrikimą, atsakingas vykdytojas apie tai pažymi VVS.

70. Sutrikus elektros energijos tiekimui iš miesto elektros tinklų ir įsijungus autonominiam elektros maitinimo generatoriui, pamainos vyresnysis pareigūnas privalo vadovautis Autonominio elektros maitinimo generatoriaus eksploatacijos taisyklių reikalavimais ir Veiksmų, nutrūkus elektros tiekimui iš miesto elektros tinklų, instrukcijos reikalavimais.


IX. CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI SUTRIKUS PROGRAMINĖS, TECHNINĖS IR RYŠIŲ ĮRANGOS VEIKIMUI


71. Sutrikus naudojamos programinės ir techninės įrangos, duomenų bazių ir elektroninių ryšių įrangos veikimui, vidaus reikalų telekomunikacijų tinklui (toliau – VRTT) Centro pamainos vyresnysis pareigūnas ar darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti Centro ITS atsakingą darbuotoją ir sutrikimą užregistruoti Centro VVS, kiek įmanoma išsamiau aprašydamas problemą.

72. Kiekvieną darbo dieną atsakingi Centro ITS darbuotojai susipažįsta su įrašais Centro VVS, nurodo atsakingo vykdytojo vardą ir pavardę, planuojamą sutrikimo pašalinimo laiką ir numatomus sutrikimo šalinimo būdus. Pašalinus sutrikimą atsakingas vykdytojas, apie tai pažymi VVS.
 

X. CENTRO PADALINIŲ BŪSTINĖS IR DARBUOTOJŲ NUOLATINĖ DARBO VIETA


73. Centro padalinių būstinės ir darbuotojų nustatyta nuolatinė darbo vieta:

73.1. Centro vadovybės, Organizacinio skyriaus, Informacinių technologijų skyriaus (išskyrus Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąjį specialistą, vykdantį funkcijas Klaipėdos skyriuje), Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus, Vilniaus skyriaus – P.Vileišio 20A, Vilnius;
73.2. Centro Alytaus skyriaus – Naujoji g. 146, Alytus;
73.3. Centro Klaipėdos skyriaus ir Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdančio funkcijas Klaipėdos skyriuje, – Mainų g. 8, Klaipėda.


 XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


74. Su Taisyklėmis pasirašytinai privalo susipažinti visi Centro darbuotojai.

75. Už Taisyklių reikalavimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Centro darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

76. Taisyklės skelbiamos Centro interneto svetainėje.

 

1 PRIEDAS

2 PRIEDAS

 

Atnaujinimo data: 2023-12-18