Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. planuoja, vertina, analizuoja ir vykdo naujai priimtų teritorinių padalinių darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą, teikia siūlymus dėl mokymo gerinimo;
1.2. rengia ir atrenka teorines ir praktines užduotis kompetencijų vertinimams;
1.3. rengia mokymo planus, grafikus, konspektus naujų darbuotojų mokymo grupėms;
1.4. renka, vertina, analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl naujai priimtų darbuotojų praktikos organizavimo;
1.5. atlieka teritorinių padalinių veiklos kokybės kontrolę vertinant greitosios medicinos pagalbos kompetencijos pagalbos prašymus, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo;
1.6. pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas Centro teritorinių padalinių darbuotojams, konsultuoja Centro teritorinių padalinių darbuotojus;
1.7. vykdo budinčių pamainų sudėties/komplektavimo stebėseną, analizuoja Centro teritorinių padalinių darbuotojams tenkantį darbo krūvį, atitinkamai teikia pasiūlymus dėl budinčių pamainų organizavimo tobulinimo, siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų skaičių budinčiose pamainose, kad būtų užtikrinta kokybiška Centro veikla;
1.8. vadovybei pavedus dalyvauja atliekant tikslinius, operatyvinius, kontrolinius ir kompleksinius patikrinimus Centro teritoriniuose padaliniuose;
1.9. pagal kompetenciją nagrinėja Centre gautus skundus ir pareiškimus;
1.10. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir sutarčių projektus, kitus su Centro ir Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
1.11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
1.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagalbos tarnybų veiklos srityje;
2.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinių patikrinimų atlikimą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų ir valstybės tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
2.4. gebėti savarankiškai sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei statistinius duomenis, rengti išvadas ir teisės aktų projektus, turėti analitinio vertinimo gebėjimų;
2.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus specialius mokymus gebėti dirbti su Centro informacine sistema;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.