Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. organizuoja ir vykdo Skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
1.2. pildo Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
1.3. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis rengiant ir teikiant Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ar fiziniams asmenims, pastebėjus Skyriaus darbuotojų darbo kokybės trūkumus informuoja Skyriaus viršininką;
1.4. aptarnauja į Skyrių besikreipiančius asmenis bei rengia ir teikia Skyriuje turimą informaciją suinteresuotoms organizacijoms ir/ar asmenims;
1.5. supažindina Skyriaus pareigūnus ir darbuotojus su Centro viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais;
1.6. rengia ir dalyvauja rengiant su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
1.7. vertina Centro Klaipėdos skyriaus darbuotojų darbo kokybę, administruojant pagalbos skambučius;
1.8. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus;
1.9. vykdo kitus Centro vadovybės ir Skyriaus viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro ir pagalbos tarnybų veiklą;
2.3. išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, informacijos teikimą ir piliečių aptarnavimą valstybės institucijose reglamentuojančius teisės aktus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, biuro įranga;
2.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, redaguoti tekstus;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.