Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. atlieka teritorinių padalinių veiklos kokybės kontrolę, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo;
1.2. vykdo ir organizuoja teritorinių padalinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, siekiant formuoti vienodą skambučių administravimo praktiką teritoriniuose padaliniuose, teikia siūlymus dėl mokymo gerinimo, rengia žinių patikrinimo teorines ir praktines užduotis;
1.3. rengia mokymo planus naujų darbuotojų mokymo grupėms;
1.4. pagal kompetenciją vykdo ištaisytų klaidų, įdiegtų naujovių Centro informacinėje sistemoje (toliau – BPCIS) testavimą, teikia siūlymus dėl BPCIS tobulinimo;
1.5. teikia siūlymus ir koordinuoja BPCIS naudojamų įstaigų, organizacijų, kitų objektų adresų ir institucijų, tarnybų kontaktinių duomenų įvedimo, atnaujinimo ir panaikinimo procedūras;

1.6. pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas Centro teritorinių skyrių darbuotojams, konsultuoja Centro teritorinių skyrių darbuotojus;
1.7. vadovybei pavedus dalyvauja atliekant tikslinius, operatyvinius, kontrolinius ir kompleksinius patikrinimus Centro teritoriniuose padaliniuose;
1.8. rengia patikrinimų ataskaitas, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo ir papildomų patikrinimų tikslingumo;
1.9. pagal kompetenciją nagrinėja Centre gautus skundus ir pareiškimus;
1.10. vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;
1.11.  pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir sutarčių projektus, kitus su Centro ir Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
1.12. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagalbos tarnybų veiklos srityje;
2.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinių patikrinimų atlikimą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų ir valstybės tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
2.4. gebėti savarankiškai sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei statistinius duomenis, rengti išvadas ir teisės aktų projektus, turėti analitinio vertinimo gebėjimų;
2.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus specialius mokymus, gebėti dirbti su BPCIS;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.