Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. atlieka Centro teritorinių padalinių veiklos kokybės kontrolę, teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, formuoja vienodą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo praktiką teritoriniuose padaliniuose;
1.2. pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas, mokymus Centro teritorinių skyrių darbuotojams, valdantiems priešgaisrines pajėgas, ir juos konsultuoja;
1.3. vykdo budinčių pamainų sudėties/komplektavimo stebėseną, analizuoja Centro teritorinių skyrių darbuotojams tenkantį darbo krūvį, atitinkamai teikia pasiūlymus dėl budinčių pamainų organizavimo tobulinimo, siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų skaičių budinčiose pamainose, kad būtų užtikrinta kokybiška Centro veikla, valdant priešgaisrines pajėgas;
1.4. organizuoja ir užtikrina Centro teritorinių skyrių darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą;
1.5. koordinuoja ir kontroliuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, bei darbo – poilsio režimo laikymąsi Centre;
1.6. vadovybei pavedus dalyvauja atliekant tikslinius, operatyvinius, kontrolinius ir kompleksinius patikrinimus Centro teritoriniuose padaliniuose;
1.7. analizuoja ir apibendrina Centro teritorinių skyrių veiklos rezultatus ir aktualijas, teikia Skyriaus vadovybei pasiūlymus dėl Centro veiklos reglamentavimo tobulinimo;
1.8. atlieka pagalbos skambučių administravimo ir operatyviojo pajėgų valdymo vykdymo statistinių duomenų analizę, vertina tendencijas, rengia išvadas;
1.9. renka ir atitinkamai tvarko duomenis Centro informacinėje sistemoje (toliau – BPCIS), skirtus kokybiškam priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymui, kontroliuoja duomenų tinkamumą;
1.10. pagal kompetenciją vykdo ištaisytų klaidų, įdiegtų naujovių BPCIS testavimą, veikimo stebėseną, teikia siūlymus dėl BPCIS tobulinimo;
1.11.rengia teorines ir praktines užduotis, darbuotojų, valdančių priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, žinių patikrinimams;
1.12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir sutarčių projektus, kitus su Centro ir Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
1.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagalbos tarnybų veiklos srityje;
2.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinių patikrinimų atlikimą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų ir valstybės tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
2.4. gebėti savarankiškai sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei statistinius duomenis, rengti išvadas ir teisės aktų projektus, turėti analitinio vertinimo gebėjimų;
2.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus specialius mokymus gebėti dirbti su BPCIS;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti  su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.